(14.50 hodin)
(pokračuje Opálka)

A tak došlo, tuším za pravicových vlád, k tomu, že se stanovil limit 220 tisíc a vůle čerpat to podle vlastního rozhodnutí, s tím, že poslední, čtvrtý rok se snížil z těch 7 600 na 3 800, takže na to doplatili v podstatě ti, kteří měli nejmenší příjmy a chtěli se opravdu pečlivě starat o své děti čtyři roky, a zvýhodnili jsme ty vícepříjmové skupiny, které měly větší příjmy, kde se nastavilo čerpání až přes 11 500 s tím, že byly na rodičovské dva roky.

Dneska už to nestačí, dneska předkládají poslanci sociální demokracie či koaliční vláda řešení, že se ještě zkrátí ta doba třeba na rok. Už nikomu nevadí, že se vykládalo v 90. letech, že je třeba, a dokládaly to i lékařské výzkumy, se o děti daleko pečlivěji starat aspoň ty tři roky. Dneska se ruší i ten limit, že by se měla starat matka či otec, a vlastně se otevírá prostor předškolním zařízením neomezeně.

Abych nevypadal jako asociál, chci říci, že nemám problém s valorizací dávek, ale měli bychom si říci, jestli rodičovský příspěvek plní dále funkci náhrady za ušlou mzdu, anebo se jedná o jednorázovou sociální dávku, odměnu za to, že rodiče mají děti.

Návrh, který zvyšuje tuto dávku v případě dvojčat, trojčat atd. - já tomu rozumím, ale ten by se měl promítnout v přídavku na dítě a ne v rodičovském příspěvku, protože ani zaměstnavatel nezvedne mzdu či plat, pokud máte více dětí.

Takže já, abych měl čisté svědomí, vám chci aspoň říci, že pokud projdou ty pozměňovací návrhy, tak zcela měníme koncepci státní sociální podpory, tak jak byla v tom roce 1995 postavena, a stejně jako se stalo v důchodovém pojištění, že dneska už bude mít nárok na sirotčí důchod každé dítě, i když nebyla plněna určitou dobu doba pojištění, čili náhradový poměr v rámci pojistně matematického systému, tak stejně neprincipiálně zasahujeme v této oblasti.

Nejsme schopni již toto nijak vyřešit ve výboru, protože už bude výbor zasedat jenom jako garanční, ale chci říci, že taková ta předvolební folklórní atmosféra za každou cenu uplatnit něco, co na druhé straně voliči přijmou, vede k tomu, že se nepromýšlí jak, ale hlavně už.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Zatím poslední přihlášenou do obecné rozpravy je paní zpravodajka Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, já jenom krátce odůvodním svůj pozměňující návrh, který načtu v podrobné rozpravě k tomuto zákonu.

Zákonem č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017, se přejmenovávají příjmy vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, které jsou osvobozeny od daně z příjmu. Do rozhodných příjmů pro nárok na některé dávky státní sociální podpory podle § 5 zákona č. 117/1995 Sb. se započítávají i tyto příjmy vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. Vzhledem k jejich přejmenování je tedy nutná úprava § 5 zákona č. 117/1995 Sb., neboť zákon č. 454/2016 Sb. neobsahuje promítnutí změn zákona č. 586/1992 Sb. do ostatních právních předpisů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. To byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí. Prosím paní poslankyni Nytrovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, nejsem příznivcem dlouhých diskusí jednotlivých poslanců, kteří opakují to, co už od kolegů před nimi bylo řečeno. Dnes bych se ale velmi krátce k vládnímu návrhu zákona o státní sociální podpoře, která má údajně za cíl přispět k lepšímu sladění pracovního a rodinného života, vyjádřila.

Podpora ze strany státu směrem k rodinám s dětmi je krok určitě velmi správným směrem. Co je cílem sladění práce a rodinného života? Jaké místo v tom slaďování zaujímá nejlepší zájem dítěte? Neměli bychom vytvořit podmínky pro to, aby maminka mohla zůstat s dítětem alespoň do dvou let věku dítěte, ideálně do tří let, doma? Neměli bychom zvyšovat ve společnosti prestiž mateřství, podporovat porodnost, a postavit se tak proti vymírání naší populace? Nebylo by správné pomoci rodinám například startovacími byty, novomanželskými půjčkami, zvýšením přídavku na dítě, podporou při vymáhání výživného, podporou flexibilních forem práce atd.?

Vážení kolegové zákonodárci, co je důležitější než naše děti? Děti zdravé, šťastné a spokojené. Noví daňoví poplatníci, kteří budou pevnou oporou této země.

Právě proto, že je pro mě na prvním místě nejlepší zájem dítěte, podporuji pozměňovací návrhy kolegyně Chalánkové a kolegy Soukupa. Jsem přesvědčená o tom, že základní podmínkou pro přiznání rodičovského příspěvku je celodenní a řádná péče o dítě. Nejvyšším zájmem dítěte není podpora zaměstnanosti, ale vytvoření a posilování silného citového pouta mezi ním a v ideálním případě jeho matkou, popřípadě babičkou nebo chůvou. Potřeba individuální péče o dítě je pro jeho zdravý vývoj neoddiskutovatelná.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budeme rozhodovat ve třetím čtení, rozhodujme o generaci nejmenších velmi svědomitě. Rozhodujeme o naší budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Pokud se teď již nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy řádně odůvodněny. Jako první se hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem vám přednesla obsah svého pozměňujícího návrhu a hlásím se k němu. Je vložen v systému pod číslem 5504. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Golasowská je další v pořadí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji krásné odpoledne. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je jako sněmovní dokument pod číslem 5631 a týká se toho, že bych chtěla vrátit do zákona o státní sociální podpoře to, aby nárok na pohřebné měla osoba, která vypravila pohřeb, pokud rozhodný příjem její rodiny nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 2,4. Tento nárok jsme tady měli do roku 2008 a poté byl zrušen. Nyní má nárok na pohřebné pouze osoba, která vypraví pohřeb nezletilému dítěti, anebo pokud zemře zákonný zástupce nezletilého dítěte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP