(14.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych požádat jménem politického klubu ODS o zařazení bodu s názvem Informace vlády o zajištění letecké záchranné služby od ledna 2017 a v dalších letech.

Co mě k tomu vede? Budování letecké záchranné služby v České republice trvalo více než 20 let. Podařilo se nalézt funkční systém, ve kterém se doplňují armáda, policie a soukromí provozovatelé a který se vyvaroval závažných událostí, k nimž došlo např. na Slovensku. Nyní však nastoupila neschopnost a politikaření a hrozí, že funkční systém se rozpadne, stane se neefektivní a navíc i riskantní pro pacienty. Všichni dlouho vědí, že k 31. prosinci 2016 končí smlouvy se soukromými provozovateli a že se nebude jednat o triviální výběrové řízení, ale ministr Němeček vše ovšem podcenil a navíc do jeho kompetence opět vstoupil pan ministr financí Babiš. Výsledkem je tzv. kompromis, který je špatný, protože ničí, co funguje, bude dražší a umožní další netransparentnost a rozdělování pašalíků.

Za prvé: Výběrové řízení bylo vypsáno až v květnu a od začátku bylo velmi pravděpodobné, že výsledek bude napadán, neboť jde o poměrně komplikované výběrové řízení. To se nyní stalo a námitky řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Máme začátek listopadu a od ledna 2017 mají létat na čtyřech stanovištích z deseti noví provozovatelé, ale stále nejsou uzavřeny nové smlouvy. Materiál vypracovaný 24. října - lékaři ze záchranné služby hovoří o tom, že pro adekvátní, rozumějme pro pacienty bezpečné, převzetí stanovišť a zaběhnutí nových osádek je zapotřebí až osm měsíců. Lékaři zde uvádějí: Nerespektování navržených přípravných postupů a zkrácení přípravného období by nutně vedlo ke snížení kvality poskytované péče a především k významnému zvýšení bezpečnostních rizik pro pacienty i posádky vrtulníků lékařské záchranné služby. Dámy a pánové, to nelze nazvat jinak než jako nevídaný hazard se životy pacientů ze strany ministra zdravotnictví.

Za druhé: Kompromis, ke kterému dospěla tato koalice, je méně efektivní než současný systém. Proč? Třeba proto, že letecká záchranná služba provozovaná armádou a policií je dražší, a přesto budou obsluhovat dvě stanoviště navíc. Konkrétně letová hodina vrtulníku Sokol vychází přibližně na 160 tisíc korun, zatímco soukromníci ji zajistí za 130 tisíc.

Za třetí: Součástí kompromisu bylo i vypracování materiálu Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020. Mohli jsme si o něm přečíst v novinách. Odborníci, kteří jej viděli, kroutí hlavou, neboť evidentně plní zadání, že leteckou záchrannou službu má provozovat státní podnik. Přitom výpočty jsou provedeny tak ledabyle, že je třeba se ptát, zda by pan Babiš nechal projít něco takového ve své firmě, i kdyby byla rodinná. Armáda a policie se mají stáhnout opět na dvě stanoviště ze čtyř po roce 2020. Takže poté, co si vybudují kapacity, se vše po pár letech vrátí znova k současnému stavu? Ale hlavně, sice se zde píše o tom, že založení státního podniku bude efektivnější, ale vlastní výpočet v materiálu hovoří o opaku. Vyčísluje totiž náklady za jedno stanoviště provozované státním podnikem na více než 45 milionů korun, přičemž pokud zprůměrujeme nabídky soukromých společností z výběrového řízení, zajistíme, že jsou ochotny jedno stanoviště provozovat za necelých 44 milionů korun. To by však nebylo nutné koupit nové vrtulníky podle odhadů za 1,6 miliardy korun, sehnat piloty, mechaniky atd. a také rozdělit volné posty ředitelů a náměstků.

Krásně jste si to, kolegové v koalici, zařídili. Kážete vodu, a pijete víno. Jsem přesvědčena, že je to tak závažné téma, že bychom se jím měli zabývat, už jenom proto, že jsme se dneska z médií mohli dozvědět, že s panem Němečkem se kýve židle a že pravděpodobně skončí. Nový ministr, pokud se do té pozice dostane někdy v měsíci prosinci, bude mít jistě plnou hlavu jiných starostí, než aby prioritně řešil tohle. Ale musí. Jde tady o životy deseti milionů občanů České republiky.

Z tohoto důvodu jménem klubu ODS žádám o zařazení tohoto bodu s názvem Informace vlády o zajištění letecké záchranné služby od ledna 2017 a v dalších letech napevno na čtvrtek 10. listopadu v 11.00 hodin, případně po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně, a prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, pokusím se znovu načíst pevné zařazení bodu 19. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na dnešek jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Pouze upozorňuji, že ten návrh je podepsán poslanci napříč politickým spektrem. Projednání tohoto návrhu již bylo ukončeno v prvním čtení a i ve druhém čtení ve výborech v červnu. Ústavněprávní výbor dokonce podal určitý pozměňovací návrh ve druhém čtení, pravděpodobně ještě jeden návrh bude načten. Skutečně je potřeba, abychom se s tímto tiskem v nějakém rozumném čase vyrovnali. Proto na vás poněkolikáté apeluji a víceméně prosím, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Ubývá totiž postupně potenciálních oprávněných osob, které v mezidobí již zemřely, a je třeba o případných úpravách zákona, který obsahuje v některých věcech určité nelogičnosti, rozhodnout, alespoň v těch věcech, které je třeba evidentně změnit. Věřím, že projednávání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu mého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Velebného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu 134, sněmovní tisk 857, zahrádkářský zákon, na středu 9. 11. odpoledne po již pevně zařazených bodech. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. To byly všechny návrhy na změnu pořadu schůze. My se vypořádáme hlasováním s jednotlivými návrhy.

 

Nejdříve bychom hlasovali o návrhu pana poslance Faltýnka, a to pevné zařazení bodu 165 na čtvrtek 10. 11. jako druhý bod po pevně zařazených bodech, po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 228. Přihlášeno 164 přítomných, pro 131, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je návrh pana poslance Opálky, a to je předřazení bodu 69, sněmovní tisk 392, na středu 9. 11. za pevně zařazené body v odpoledním programu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 229, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 40, proti 89. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Fiedlera o zařazení nového bodu Žádost Poslanecké sněmovny o prověření podezření z možného spáchání trestných činů ústavních činitelů a jeho zařazení na 8. 11. jako první bod jednacího dne.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 230, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 5, proti 117. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP