(10.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážené kolegyně, kolegové, vím, že předložená novela je kritizována zejména malými vinaři a majiteli vinoték, kteří dokonce tvrdí, že tento návrh jde na ruku několika velkým vinařským firmám prostě proto, že omezuje prodej sudového vína, a to přesto, že tento prodej je v naší zemi fenoménem, kde tržby deseti tisíc vinoték tvoří z 80 procent právě prodeje sudového vína. Je nutno si uvědomit, že vinotéky prodávají i lahvová vína tuzemských vinařů, a pokud vinotéky zaniknou, pak zejména drobní vinaři přijdou o svůj distribuční kanál. Nehledě na skutečnost, že vinotéky jsou klasickým propagátorem konzumace vína.

Vážené kolegyně, kolegové, z těchto důvodů se pokouším svými pozměňujícími návrhy vypustit definici čepovaného vína, které by způsobilo další nárůst prohlubující se nerovnosti mezi výrobci, příjemci a dalšími subjekty uváděnými své produkty na trh. Zpřesňuji definici míst, kde se sudové víno může prodávat, vypouštím nelogickou výjimku neznačení šumivých vín podle Evropské unie. Tyto návrhy, které pokud budou přijaty, zachovávají prodej sudového vína, zachovávají konkurenci na trhu s víny a zároveň podpoří nejen vinotéky, ale zejména drobné a střední vinaře. Předem děkuji za podporu těchto pozměňujících návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 712, který je uveden v systému pod číslem 1612.

Přímo tento návrh zní, že za odstavec 3 § 30 zákona doplnit článek v tomto znění: Bod 4. Evidenční knihy vedené obchodníky, kteří nepoužívají enologické postupy, se skládají ze všech průvodních dokladů. Následující odstavce se přeznačí.

Rád bych tento návrh odůvodnil. Než ale k němu přijdu, tak vlastně podtrhnu to, co tady říkal i pan kolega Seďa, že opravdu tady se jde proti malým podnikatelům v této oblasti, stejně jako jak se jde proti malým drobným podnikatelům, živnostníkům i praktickým lékařům, kteří pracují v ordinacích, od té doby, co vstoupil do politiky pan ministr Babiš. Všechno se dělá pro to, aby měli výhody hlavně ti velcí, a všechno se dělá pro to, aby ty nevýhody měli ti malí, nebo aby se spolkli, nebo aby nějakým způsobem přestali fungovat.

Tedy k tomu odůvodnění. Platné znění zákona 321/2004 obsahuje povinnost vést evidenční knihy a stanovuje takzvané malé množství, které je rozhodující pro povinnost vést tyto evidenční knihy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na výrobce, ale také na obchodníky, kteří v daném období překročí při uvádění vinařských výrobků na trh právě definované malé množství. V rámci vnějšího připomínkového řízení připravované novely zákona 321/2004 vyplynulo, že například obchodní řetězce pro vysoké administrativní zatížení evidenční knihy v předepsané formě nevedou. Vedle povinnosti vést evidenční knihy novela zákona také výrazně snižuje takzvané malé množství. Nově je definováno malé množství pro sudová vína na 10 tisíc litrů za rok a nově je snížena horní hranice malého množství pro všechna vína ze 100 tisíc na 75 tisíc litrů za rok. Je také pravdou, že každá členská země Evropské unie má definovanou povinnost vést evidenční knihy pro výrobce. Evropská legislativa však umožňuje jednotlivým členským zemím si stanovit mírnější definice malého množství a zároveň v souladu s prováděcím předpisem nařízení Evropské komise 436/2009 Sb. uvádí v článku 38: Členské státy však mohou stanovit, že evidenční knihy vedené obchodníky, kteří neprovádějí žádné z šetření uvedených v článku 41 odst. 1 a nepoužívají žádné jiné enologické postupy, se skládají ze všech průvodních dokladů. V článku 37 Výjimky dále se píše: Evidenční knihy nemusí vést maloobchodníci a osoby prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě. Rovněž zde se uvádí: Členské státy mohou stanovit, že fyzické a právnické osoby a seskupení osob, které skladují nebo prodávají výlučně vinařské produkty v malých nádobách za podmínek uvedených v článku 25 písm. b) bodu i), mohou být zproštěny povinnosti vedení evidenčních knih, je-li kdykoliv možné provést kontrolu vstupu a výstupu a zásob na základě jiných podkladů, zejména obchodních dokladů používaných pro finanční účetnictví.

Proto s ohledem na naplňování programu snižování administrativní zátěže navrhuji vedení evidenčních knih v této formě pro osoby, které nepoužívají enologické postupy. Cílem pozměňovacího návrhu je především zabránit nesmyslné a několikanásobné evidenci zboží, zjednodušit administrativní zátěž podnikatelů a to vše v souladu s prováděcím předpisem Evropské komise 436/2009 Sb. Věřím, že je v našem zájmu pomáhat malým a drobným podnikatelům i živnostníkům, a věřím, že i tento návrh ve třetím čtení podpoříte. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. No, k tomuto zákonu jsme tedy opravdu řekli mnohé. Já bych jej soukromě nazval - našli jsme způsob, jak zkomplikovat život malým, aby velcí mohli zdražit. Protože jsem hluboce přesvědčený o tom, že ta opatření, která se navrhují, povedou ke zvýšení byrokracie, k povinnosti dávat víno do bag in boxů, což určitě také nebude zadarmo. Takže ve výsledku bude víno dražší a ti větší na tom více vydělají. Bude více byrokracie, budou další povinnosti. Těch deset dní, které tu jsou, že bude muset vinař, který doveze víno, vždycky čekat, jestli se mu někdo ozve z inspekce či neozve, na své vlastní náklady bude muset to víno udržovat v nějaké kvalitě atd. atd.

Je tam prostě řada věcí, které mě nemohou nevést k tomu, že dám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona ve třetím čtení při podrobné rozpravě.

A jenom připomenu způsob projednání, kdy prostě nebyly vzaty připomínky malých vinařů v potaz, které nebyly až úplně nepřijatelné. Přesto nebyly vzaty v potaz, nebyli vyslyšeni. A život ukáže, že jsme měli pravdu. Vy jste přesvědčeni, protože v koalici máte i zjevně Komunistickou stranu Čech a Moravy, že ta většina tady bude významná. Ale ten zákon není moudrým zákonem, postaví se ve finále proti skupinám lidí, kteří si třeba drahé víno nemohou dovolit a pijí rádi sudové, jednak proto, že je samozřejmě levnější, nejsou s ním spojeny další náklady, a také třeba proto, že to víno mohou jednoduchým způsobem okoštovat nebo ochutnat. Proto se také komplikuje život všem těm vinotékařům a vinotékám, aby se hledal způsob zase, jak případně ucpat díry v lodi, aby peníze zůstaly u velkých a ne u těch drobných.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ty podrobné výhrady shrnul můj kolega Petr Bendl, nicméně já bych chtěl učinit obecnější poznámku. Celé tři roky během této vlády pozorujeme pomoc velkým a komplikace podnikatelského života malým a středním. A já chci jasně říct, že i to dělení na ty užitečné velké a ty neužitečné malé a střední, kteří obcházejí zákony, neplatí daně, prostě odmítáme. Nic takového není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP