(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Myslím, že pokud jde o otázku problému nedostatku dárců krve, je potřeba hledat tuto motivaci v zásadě už mimo oblast pracovněprávní legislativy. Tam podle mého názoru je ta věc vyřešena. Vychází se z toho, že dárcovství krve je bezplatné, to znamená, máme tady princip, který je v této oblasti dlouhodobě uplatňován a je fakt. A to, co vítám, že například zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve určité nadstandardní služby v případě, že to mají například v rámci svých programů.

Myslím, že určitě ani Ministerstvo zdravotnictví ani vláda se nebrání diskuzi a nebrání se iniciativám, které by mohly pozitivně zviditelnit otázku dárcovství krve a které by mohly nějakým způsobem zvýšit motivaci pro občany, aby se k dárcům krve připojili. Nicméně chci zopakovat fakt, že z pohledu českého zdravotnictví nebyl zaznamenán nedostatek těchto přípravků, který by ohrožoval fungování systému naší zdravotní péče.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. V tomto případě děkuji panu premiérovi a všem interpelujícím a ukončuji blok interpelací na pana premiéra.

V tuto chvíli přejdeme do bloku interpelací na členy vlády. V tomto případě je prvním vylosovaným pan poslanec Radim Fiala, kterého zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá, a poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kalousek. Prosím ho, aby přednesl svojí interpelaci na omluveného pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo paní předsedající. Vážený omluvený pane ministře vnitra, dnes dopoledne jsme na mimořádné schůzi projednávali skutečnosti, ze kterých řada z nás má pocit, že Policie České republiky neměřila všem stejným metrem a že občané České republiky neměli rovnost před zákonem při jejích zákrocích ve dnech 28. až 30. března tohoto roku. Abychom si mohli upřesnit tento pocit, požádal jsem vás, zdali bychom mohli obdržet informaci, kolik bylo zadrženo a perlustrováno občanů České republiky a kolik bylo zadrženo a perlustrováno občanů jiných států, zejména tedy občanů Čínské lidové republiky. Chápu, že tuto informaci teď nemáte k dispozici, a jsem věru rád, že jste omluven, protože tu odpověď bych měl obdržet písemně a pevně doufám, že jí dostanu zcela konkrétní. Ujišťuji vás, že potom s tou odpovědí seznámím celou Poslaneckou sněmovnu. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Radim Holeček, aby přednesl svojí interpelaci na omluvenou paní ministryni Valachovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážená omluvená paní ministryně, zajímám se o organizaci sportu a jeho financování, zvláště proto, že v našem Ústeckém kraji je spousta dětí, které kvůli špatné finanční situaci svých rodin nemohou sportovat ve sportovních klubech svůj vysněný sport. Je to vážný problém, který MŠMT dlouhodobě neřeší. Letos MŠMT vyhlásilo nový program číslo osm Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Na konferenci k tomuto tématu ve Sněmovně jsme se spolu setkali. MŠMT vyplatí do klubů maximálně 280 mil. korun. Přibližně připadá na jedno sportující dítě asi tisíc korun. To mi přijde opravdu málo.

Proč na tento program plyne tak málo peněz? Ve vaší pravomoci je přerozdělit celkovou částku 3,7 mld. korun. Proč neposkytnete více? Je to kvůli programu sportovní reprezentace? A když už jsme u tohoto programu sportovní reprezentace, z něj už je letos vyplaceno 70 % prostředků, a ejhle, nejvíce peněz je přiděleno Autoklubu ČR. Je auto moto sport důležitější než hokej, fotbal, plavání, atletika a tak dále? Podporou auto-moto sportu přece sportování dětí a mládeže nepomůžete. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Holečkovi. I jemu bude odpovězeno písemně.

Čtvrtou interpelaci přednese pan poslanec Daniel Korte, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Andreje Babiše ve věci lhaní ohledně Čapího hnízda II. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Pane ministře, dne 10. března tohoto roku jsem za vaší nepřítomnosti, jež je notorická, přednesl interpelaci týkající se vašich čtyř nekompatibilních, navzájem se vylučujících výroků ohledně kauzy Čapí hnízdo. Obdržel jsem vaši písemnou odpověď datovanou dnem 31. března, z níž cituji: "Odpovědi na vaše otázky jsem poskytnul (důraz na tvar slovesa) ve svém projevu na 43. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny." A tak dále. Ačkoliv jsem se snažil pozorně poslouchat váš téměř dvouhodinový projev, seč jsem byl, odpovědi na mé otázky jsem v něm nezachytil, jelikož jste je neposkytl. Proto mi nezbývá než je položit znovu.

Kdy jste pane ministře lhal? Lhal jste za prvé, když jste opakovaně tvrdil, že nelžete a nekradete? Nebo za druhé, když jste prohlašoval, že na Čapí hnízdo proběhlo několik auditů s výsledkem bez závad? Nebo za třetí, když jste se chlubil, že Čapí hnízdo je váš nejlepší projekt? Anebo za čtvrté, když jste řekl "není to moje, je to nějaký firmy, která patří do holdingu"? V kterém z těchto výroků jste lhal? Já vás upozorňuju, že ty otázky budu klást znovu a znovu, dokud se alespoň k jedné z nich nepřiznáte. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu, kterému bude taktéž odpovězeno písemně.

Pátou interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat tentokráte přítomného ministra, pana ministra obrany Martina Stropnického, ve věci recyklace raket paliva Vrbětice, zkušební provoz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážený pane ministře, dne 13. 7. 2012 byl spuštěn zkušební provoz Bochemie v areálu muničního skladu Vrbětice a v lednu 2015 připomínkoval prof. Danihelka aktualizovanou bezpečnostní zprávu. Nemám informace týkající se vyhodnocení jednoročního zkušebního provozu, který byl povolen ve stavebním povolení vydaném Vojenským stavebním úřadem v Olomouci. Vedení obce Vlachovice podalo petentům v dubnu 2015 informaci, že výrobní závod Bochemie na recyklaci raketového paliva nemůže vyrábět bez schválené aktualizované bezpečnostní zprávy. Od té doby nejsou dostupné jakékoliv další informace o této aktualizované bezpečnostní zprávě, pokud vůbec nějaká existuje. Stejně tak není známo, zda vůbec a s jakým výsledkem byl vyhodnocen zkušební provoz recyklačního závodu.

Pokud si dobře pamatuji, stavební povolení bylo vydáno pouze na dobu zkušebního provozu, která již uplynula. Při jednání na petičním výboru i při jednání v Poslanecké sněmovně jsem opakovaně žádal o prověření okolností týkajících se vydání stavebního povolení, respektive vydání povolení ke zkušebnímu provozu. Vy jste uvedl, že tyto věci jsou předmětem vyšetřování, respektive šetření. Pokud vím, má dojít k výpovědi nájemní smlouvy do 31. 10. letošního roku. V odpovědi na interpelaci zaznělo, že je povolená činnost výrobního závodu na zpracování zbytků uloženého raketového paliva. Podle informací od občanů Vrbětic však výroba v recyklačním závodě stále běží, především v noci.

Jak je možné, že výrobní závod stále běží, naváží se do areálu další expirované raketové palivo, které se přepracovává na chloristan a v noci opět vyváží? Jaké je množství raketového paliva a chloristanu amonného v areálu ve Vrběticích? Existuje aktualizovaná bezpečnostní zpráva závodu? Můžete ji poskytnout? Byl Vojenským stavebním ústavem vyhodnocen zkušební provoz recyklačního závodu a s jakým výsledkem? (Upozornění na čas.) A byla již prověřena oprávněnost vydání stavebního povolení?

Děkuji, a pokud můžete, poskytněte mi informace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi a poprosím pana ministra obrany o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu kolaudačnímu řízení bych uvedl následující. Nejdřív byl povolen zkušební provoz, na jehož základě byla v září 2013 provedena závěrečná kontrolní prohlídka a v návaznosti na výsledky této prohlídky byl vydán úřadem státního odborného dozoru Ministerstva obrany kolaudační souhlas s užitím daných objektů pro recyklaci expirovaného raketového paliva. V rámci řízení o udělení kolaudačního souhlasu se vyjadřovala mimo jiné i Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, obec Vlachovice či Český báňský úřad a tyto subjekty byly obeznámeny samozřejmě s povahou areálu, v němž se nacházejí kolaudované objekty. Zejména v případě Českého báňského úřadu také měly posoudit, zda jsou naplněny povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti týkající se například bezpečné vzdálenosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP