(17.20 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, krátce bych se vyjádřil k tomu, že hygieny si nechaly odebrat laboratoře. Ve skutečnosti je to tak, že v roce 2002 někdo na Ministerstvu zdravotnictví rozhodl, že nemůže být výkon státní správy, hygienického dozoru a komerční činnost laboratoře na jednom místě a že musí dojít k rozdělení. Tehdy se původní krajské hygienické stanice rozdělily na tzv. zdravotní ústavy a na krajské hygienické stanice. No a poté co od roku 2006 působila na Ministerstvu zdravotnictví sestava pana ministra Julínka a pana náměstka Šnajdra, tak docházelo k cílenému omezování rozpočtu krajských hygienických stanic i zdravotních ústavů a výsledkem bylo, že z těch zdravotních ústavů, které provozovaly laboratoře, nakonec nezůstalo téměř nic, jenom prázdné slupky, kromě několika větších zdravotních ústavů, které potom pan bývalý ministr Heger sloučil do dvou v Ústí nad Labem a v Ostravě.

To bych chtěl na vysvětlenou, že to nebyla vůle pracovníků hygieny, ale byla to vůle a snaha některých lidí z Ministerstva zdravotnictví. A pokud by došlo k dalšímu omezování kompetencí hygienické služby, podobně jako to bylo v případě distribuce očkovacích látek, tak by to byl další hřebík do rakve hygienické služby. Proto s tím nemůžu souhlasit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Herbert Pavera, po něm paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jenom bych chtěl také zareagovat na paní kolegyni Margitu Balaštíkovou, a také bych se rád chtěl vyjádřit k tomu, že nepodpořím její návrh - z jednoho důvodu. S hygienou mám velmi dobré zkušenosti ze své praxe, jak ze školy, tak i jako starosta obce. Chodí k nám do různých zařízení, ať už restauračních, tak i školských. A to, že tam chodí často a že častokrát nejenom dávají pokuty, ale také i řeknou, jak danou problematiku řešit, což vidím z jejich hlediska jako velmi přínosné.

A co se týká tabulek, o kterých mluvila paní Balaštíková, já jenom doufám, že to není podobné jako u tabulky, kterou nám dodala SZPI u vinařského zákona, kde se mluví zhruba o 30 % falšovaných vzorků vín. Nakonec ve skutečnosti se jedná zhruba jenom o 5 %. Ono s čísly se dá dobře hrát a vždycky se to dá zahrát tak, protože matematika je velmi kouzelná věda a statistika také, tak určitě každý ví, jak se dá s těmi čísly někdy ukázat v dobrém světle, i někdy ve špatném světle. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. S další faktickou poznámkou, zatím poslední, paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěla říci kolegyni Balaštíkové, že se velmi dotkla pracovníků hygieny. Řekla tady ve svém projevu, že se nechali očesat. Ale oni byli očesáni. Co jste udělala vy jako vládní poslankyně pro to, aby se zvedla prestiž hygienické služby? My jsme ve zdravotním výboru posílili financování hygieny a myslím, že děláme všechno pro to, aby ta hygiena dostála zase toho, co měla v minulosti. Toto očesání kompetencí z vaší strany je pro mě naprosto nepřípustné, a proto ani já nebudu souhlasit s vaším pozměňujícím návrhem. A doufám, že až bude procedura hlasování, že se budou ty návrhy hlasovat jednotlivě a váš návrh bude nám předán k hlasování jako samostatný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším teď už řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkný večer, kolegyně a kolegové. Moje vystoupení bude výrazně stručnější a bude se týkat jednoho konkrétního aspektu normy, kterou právě projednáváme. Několikrát tady padlo z úst pana ministra i dalších řečníků, že se jedná o transpozici příslušné směrnice EU, a u takových transpozic je samozřejmě důležité se podívat, do jaké míry jdeme nad rámec té příslušné směrnice a do jaké míry se držíme v jejích mantinelech.

Jednou z podoblastí je tady záležitost reklamy na elektronické cigarety, záležitost, na kterou jsou různé názory. Teď myslím ty elektronické cigarety. V této oblasti ovšem onen návrh jde nad rámec té směrnice, která obecně zakazuje její propagaci v elektronických médiích a v tisku s výjimkou specializovaných publikací pro odborníky na tuto oblast. Naše norma je tak striktní, že zabraňuje i tomu, co neřešíme v případě cigaret normálních, a to jest informování a reklamě a jakémusi zvýraznění této záležitosti přímo v místě prodeje, kde k tomu prodeji dochází.

Takže jak z hlediska přiměřenosti a proporcionality ve vztahu k oblasti běžných cigaret, tak i z hlediska toho, že jsem do jisté míry alergický na to, když ty transpozice jdou nad rámec těch povinností, které jsou nám dány, navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, který je jako sněmovní dokument 3834, úpravu, která tuto věc umožní a tento přesah nad rámec evropské směrnice řeší tak, aby alespoň v tom místě prodeje bylo možné informovat o zboží, které je tam nabízeno.

Tolik stručně z mé strany. Samozřejmě se formálně potom přihlásím v podrobné rozpravě k příslušnému sněmovnímu dokumentu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Chce se mi říct svoji oblíbenou větu: Chtěli jsme to udělat dobře a dopadne to jako vždycky. Varoval jsem před podobným postupem, nebylo moje varování vyslyšeno a teď tady musíme trpět. Jako zemědělci dostáváme, jak se říká, po hlavě. Říkám to slušně. Ale dobře. My to přežijeme.

Já bych poprosil, abyste poslouchali dobře argumenty obou stran. Není to až tak úplně jasné a jednoznačné. Koneckonců to, co bylo kdysi dosaženo jako kompromis, a velmi tvrdě dosaženo jako kompromis, fungovalo. Paní kolegyně Balaštíková se jenom pokusila uvést do zákonného rámce to, co v praxi běží. Ale je na vás, na kolezích a kolegyních, abyste se rozhodli podle toho, jak to vaše svědomí cítí. Nemuseli jsme tady tu válku vést dál, ale dobře. To je první věc.

Druhá věc. Samozřejmě ubezpečuji prostřednictvím předsedajícího paní kolegyni Hnykovou, že právě proto, že tady běží ta kontroverzní diskuse, nebo diskuse k bodu, který se leckomu může zdát kontroverzní, k tomu pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Balaštíkové č. 1, který se týká převodu kompetencí, tak jako zpravodaj upozorňuji, že budu v návrhu procedury hlasování z garančního výboru, který sem přijde, navrhovat, aby se o tomto bodu hlasovalo zvlášť. Žádný jiný bod není natolik kontroverzní, aby musel být hlasován zvlášť, ale tady prosím budu tento návrh akceptovat, že ten požadavek tady byl vznesen. Slyšel jsem ho, poslouchal jsem ho.

Co se týká elektronických cigaret, tady jsem trošku jako zpravodaj na pochybách, jestli se vůbec touto komoditou, byť vím, že se upravuje i jiný zákon, tedy zákon o reklamě, jestli se vůbec jako zemědělci máme v rámci zákona o potravinách a tabákových výrobcích zabývat. Protože elektronické cigarety nejsou ani potravinou, ani tabákovým výrobkem, i ten nikotin, který se do nich používá v náplni, je syntetický. Takže si nemyslím úplně, že by se to elektronických cigaret mělo týkat.

A poslední upozornění prozatím v tomto mém vstupu je to, že bych poprosil, abychom si skutečně tento návrh nepletli s návrhem zákona o boji proti kouření a jiným toxikomaniím, ale jde skutečně o úpravu, která se především týká nejen tabákových výrobků, ale i některých změn v potravinovém právu, které nám sem z EU jdou, a my bychom je tady měli rozumným způsobem implementovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP