(18.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Myslím, že možná jsou daleko větší možnosti v městských školách, kde samozřejmě jsou daleko větší školy, zřizovatelé mají daleko více prostředků než v těch menších školách na obcích, kde jsou počty dětí ve školách do 200, 250 dětí. Tam si myslím, že to bude velký problém, a proto si myslím, že by se mělo o těchto věcech jednat a napravit to, co už v zákoně relativně je, a měla by tam být nějaká přiměřenost k velikosti té školy a možnostem škol. To je můj praktický poznatek, který tlumočím na základě požadavku starostů, který mi přednesli a který já jsem i předal paní ministryni.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Faktickou poznámku má paní poslankyně Marta Semelová, připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych chtěla reagovat na pana kolegu Hovorku. Já s vámi, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, naprosto souhlasím, že nejlepší by bylo, kdyby byl zachován stávající systém, protože systém speciálního školství je opravdu fungující a pomáhá dětem, které to potřebují. To, že navrhuji odložení o dva roky, tak v stávající situaci, kdy není vůle, aby se ustoupilo od toho § 16, tak alespoň se snažím, aby vznikl prostor pro nějakou širší diskusi, pro nějakou přípravu, pro proškolení jednak pedagogů, jednak přípravu dalších speciálních pedagogů, psychologů, asistentů, kteří, i když se do toho vrazí já nevím kolik peněz, tak prostě nejsou v stávající situaci. A věřím tomu, že kdyby se prodloužil termín alespoň o ty dva roky, že bychom byli schopni o tom diskutovat tak, aby se to v té podobě, v jaké to je, nakonec vůbec neschvalovalo nebo se to vypustilo ze zákona na základě novely. Takže z tohoto důvodu žádám o podporu toho posunutí § 16 o dva roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karel Fiedler, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, i když to je řádná přihláška, slibuji, že to nebude vůbec dlouhé. Já mám v systému dva pozměňovací návrhy, krátce to okomentuji, pak se k nim pouze už jen přihlásím v podrobné rozpravě.

Jeden z nich se týká té známé věci, kdy na školách a na ministerstvu asi také zjistili, že je problém s výukou studentů v některých odborných předmětech v rámci těch různých látek. Já vím, že ministerstvo to elegantně vyřešilo nějakým nařízením vlády, což se mi tedy, po pravdě řečeno, moc nelíbí, protože když tu vytváříme zákony a potom si to vláda nebo ministerstva upravují svými nařízeními, tak to nepokládám za rozumné. Nebudu to zbytečně komentovat, ten pozměňovací návrh právě umožňuje to, aby tady k tomuto problému nedocházelo, aby výuka mohla pokračovat tak, jak pokračovala do té doby, než díky tomu znění zákona s tím byly problémy. Já si myslím, že by to mělo být v zákoně a nebude s tím už nikdy navěky problém. Proto bych potom žádal o podporu toho pozměňovacího návrhu.

Druhý pozměňovací návrh, který mám, se týká struktury oborů, toho, čeho jsme neustále svědky, že nám školy bohužel produkují absolventy v oborech, kde potom ti studenti nemají uplatnění, není po nich poptávka, a naopak, slýcháme to dnes a denně, průmyslové firmy, na kterých dneska stojí náš export, stojí výsledky našeho hospodářství, potřebují techniky, nemají. Vím, že máme nízkou nezaměstnanost, ale bylo to tak i v dobách, kdy byla vyšší, měly problém sehnat určité profese studentů. A ta struktura toho, jaké máme vzdělávací obory, jací studenti vycházejí z těchto škol, neodpovídá úplně tomu, co potřebuje náš stát a naše hospodářství.

Tím pozměňovacím návrhem se to prostě snažím posunout na krajích tak, aby struktura toho, co bude vypisováno, kde se budou moci studenti hlásit, více odpovídala požadavkům průmyslových podniků, výrobců, kteří nám tvoří největší přínos do státního rozpočtu, a potom bychom se měli opravdu nad tím zamyslet a udělat něco pro to. Je to věc, která se řeší dlouhodobě, trošku to vychází ze zkušeností, které jsou na Slovensku, a myslím si, že je to věc velmi potřebná. Nezasahuje to do věcí gymnázií, ale pouze odborných škol.

Já se potom ke svým pozměňovacím návrhům přihlásím v podrobné rozpravě. Jak jsem slíbil, nebude to dlouhé a končím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než ukončím obecnou rozpravu, táži se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se paní ministryně, paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh, zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji 12 přihlášek. Jako první tedy vystoupí paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý večer, dámy a pánové. Jak jsem již včera avizovala a zdůvodňovala tady svůj pozměňovací návrh, který se týká toho, že předškolní vzdělávání bude začínat již od dvou do šesti let, tento můj návrh je vložen do systému jako sněmovní dokument 3690. Prosím kolegy, až si ho nastudují, jestli by ho nepodpořili ve třetím čtení.

Ještě bych si dovolila načíst jeden pozměňovací návrh, který navrhuje kolega Kořenek, který je nemocný, a já se tudíž k tomuto návrhu přihlašuji a dovolím si ho přečíst.

Navrhuje se, aby se doba výkonu veřejné funkce nezapočítávala do šestiletého období, po kterém je možné ředitele školy odvolat z funkce. V článku 1 se za dosavadní bod 50 vkládají nové body x) a y), které znějí:

x) v § 166 se doplňuje odstavec 8, který zní: Šestileté období podle věty prvního odstavce 3 se prodlužuje o dobu, po kterou byl ředitel uvolněn pro výkon veřejné funkce,

y) v § 172 odstavec 8 se slova "§ 166 odst. 2 až 7" nahrazují slovy "§ 166 odst. 2 až 8".

Následující body se přečíslují.

Odůvodnění: V praxi dochází k tomu, že osoba jmenovaná na místo ředitele a například po třech měsících odchází vykonávat veřejnou funkci například na dobu pěti let, po svém návratu tak je ve škole ještě jeden rok a devět měsíců do naplnění doby, po které zřizovatel může vyhlásit konkurs. Navrhuje se, aby se celkové šestileté období, po kterém může zřizovatel vyhlásit konkurs na místo ředitele školy, prodlužovalo o dobu výkonu veřejné funkce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní budeme postupovat podle řádně přihlášených poslankyň a poslanců do podrobné rozpravy. Paní Nina Nováková není přítomna, omlouvá se dnes, k jejímu pozměňovacímu návrhu se přihlásí pan poslanec Laudát. Požádám tedy o vystoupení v podrobné rozpravě paní poslankyni Martu Semelovou a připraví se pan poslanec Karamazov. Máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod číslem 3513.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karamazov, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Chci se přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem okomentoval v obecné rozpravě a mají čísla 3648 a 3693. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP