(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Z dnešního jednání od 18 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Farský.

Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si paní ministryně nebo pan zpravodaj chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Eviduji zde dvě přihlášky. První přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, s odkazem na vystoupení v prvním čtení se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 3036.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se také ve svém vystoupení přihlásil k pozměňovacímu návrhu výboru, který je evidován v systému pod číslem 2986. Chci jenom opravit, že se jedná o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 526/1, ne 2, jak je uvedeno v systému.

Dovolím si krátké zdůvodnění. Jde o to, že se znovu stejně jako na výboru pokouším zvýšit částku na 1 200 Kč, to je 100 Kč na měsíc. To je částka, se kterou přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí do vlády, když se předpokládala zákonná valorizace 100 Kč a k tomu mimořádná valorizace dalších 100 Kč. Účel toho byl vyrovnat propad reálných důchodů čili snížení kupní síly důchodců, které vzniklo v letech 2010, 2011, 2012 a 2013, čili za pravicových vlád, které snížily valorizační vzorec, a tím samozřejmě i příjmy důchodců. Nejde z mého pohledu o populismus a přetahování se, jestli 600, 900, 1 000 či 1 200 Kč. Dle Českého statistického úřadu měřená spotřeba důchodců dlouhodobě nerostla. V letech po propadu přišel rok 2014, kdy byla nízká inflace, takže ten propad se zastavil, a v roce 2015 se vláda snažila ten problém řešit mimořádnou valorizací, která tehdy prošla.

V roce 2016, kdyby prošla tato mimořádná valorizace, tak jsme mohli stabilizovat starobní, invalidní i pozůstalostní důchody tak, že nebude klesat jejich reálná hodnota a nebude se vzdalovat či rozevírat nůžky mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. Tato valorizace však byla vládou odmítnuta a zkušenost ukázala, že inflace byla nízká, růst reálných mezd také, a dopracovali jsme se k zákonné valorizaci 40 Kč. To samozřejmě muselo pohnout i se všemi koaličními partnery ve vládě, takže přišla s tímto návrhem.

Na druhé straně musíme říci, že tento návrh nezabezpečuje stabilizaci v rámci reálných příjmů. U učitelů se zvedají platy o 3,3 %, knihovníků, sociálních služeb, policistů, hasičů o 3 %, u zdravotníků o 5 %, celkem na úřadech u státních úředníků o 5,8 % a v privátním sektoru o 4,6 % předpokládá Česká národní banka. Víme, že rostou v příštím roce platy státních zástupců, soudců, ústavních činitelů, jenom u důchodců se v podstatě dorovnává něco, což nezabezpečí ani stabilizaci v reálných příjmech.

Důchodci to vnímají jako křivdu a já si myslím, že když se nad tím zamyslíme, tak jako křivdu to musíme uznat všichni, že se tady nepoměrně rozděluje nově vytvořená hodnota. A tak se pokouším znovu načíst ve druhém čtení zvýšení příspěvku na 1 200 Kč a věřím, že ve třetím čtení získá podporu. Osobně bych byl i pro návrh, který zde načítal kolega Vilímec, protože jde o systémový krok, žel, jak mám informace z legislativy ministerstva, tak je svým způsobem nehlasovatelný, ale k tomu se vrátíme v garančním výboru a pak ve třetím čtení. Proto jako rezerva je tu i můj návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do podrobné rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení návrhu nebo na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji jak paní ministryni, tak panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, který je zařazen na naše jednání. Otevírám další bod, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
/sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, důvodem předložení vládního návrhu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a souvisejícího vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, který je evidován jako sněmovní tisk číslo 537, je implementace evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu a evropské směrnice o systémech pojištění vkladů. Vzhledem ke vzájemné provázanosti obou sněmovních tisků považuji za vhodné pohovořit o nich současně.

Vzhledem k tomu, že jsem oba sněmovní tisky podrobně představil v úvodu prvního čtení, zopakuji dnes pouze základní fakta.

Cílem evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu je nastavit pravidla pro předcházení a řešení případných krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry. Základním principem je, aby náklady případné krize těchto institucí byly neseny v prvé řadě akcionáři a věřiteli prostřednictvím odpisů a konverze jejich majetku.

Evropskou směrnicí o systémech pojištění vkladů dochází ke sjednocení výběru příspěvků do národních fondů pojištění vkladů, zkracuje se lhůta pro výplaty náhrad pojištění vkladů, v případě České republiky ze stávajících 20 na 7 pracovních dnů, upravuje se rozsah pojištění vkladů a posiluje informovanost vkladatelů.

S ohledem na to, že transpoziční lhůty již uplynuly a v této souvislosti již bylo zahájeno řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, považuji za zásadní, aby došlo ke schválení předložených návrhů zákonů pokud možno co nejdříve. V opačném případě se zvyšuje riziko finančního postihu České republiky.

Potřeba rychlého přijetí předložených návrhů zákonů má však i praktické důvody. Česká národní banka v současné době nemá zákonné zmocnění, které by jí umožnilo zahájit výkon nově svěřených pravomocí vybírat pravidelné příspěvky do fondu pro řešení krize či vystupovat vůči zahraničním partnerům jako orgán příslušný k řešení krize, což s sebou nese reputační riziko a riziko právní nejistoty.

S ohledem na výše uvedené vás žádám o vyslovení souhlasu s návrhem těchto zákonů. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP