(15.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

5. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby předložila detailní postup prověřování uprchlíků, kteří mají být přijati na území ČR.

K tomu tedy řeknu pár slov. Jedná se o zajištění bezpečnosti v ČR. Německá vláda oznámila, že třetina lidí disponujících syrskými pasy nejsou Syřané. Představitelé italské, egyptské, libyjské vlády prohlásili, že středomořské zločinecké gangy pašují do Evropy mezi uprchlíky bojovníky Islámského státu. Proto navrhuji toto usnesení.

6. Poslanecká sněmovna podporuje vládu v přípravě účinné ochrany státních hranic ČR v případě, že migrační krize bude eskalovat.

7. Poslanecká sněmovna podporuje zásahy proti pašeráckým lodím a vyzývá předsedu vlády a ministra zahraničních věcí ČR, aby využili veškerých možností k získání souhlasu OSN s tímto plánem.

8. Poslanecká sněmovna žádá vládu o podrobnou informaci o dosud poskytnuté přímé humanitární pomoci v uprchlických táborech mimo území Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu ČR.

9. Poslanecká sněmovna konstatuje, že je připravena na žádost vlády schválit nutné změny v příslušných kapitolách státního rozpočtu i na rok 2015 tak, aby vynaložené peníze přispěly k zadržení migrantů mimo území ČR.

10. Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby na vrcholných jednáních EU vyvíjel tlak na urychlenou změnu rozpočtu EU s cílem posílit zdroje na zadržení migrantů v táborech mimo území EU.

Tímto usnesením, které navrhuje ODS, mapujeme celý okruh otázek, které jsou od politických přes ekonomické, a snažíme se je postihnout v rozměru nejenom ČR, ale též EU. Žádám vás, dámy a pánové, o podporu tohoto našeho usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Nyní s dalším návrhem v podrobné rozpravě paní poslankyně Chalánková, připraví se pan kolega Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám přednesla návrh usnesení, který předkládám za TOP 09, ale také za širší počet poslanců, neboť jsem si vyjednávala podporu také s jinými politickými stranami a s jinými poslanci různých politických stran. Je mi ctí, že v této chvíli, která není jednoduchá pro naši zemi, můžeme přinést takový návrh na usnesení, který by mohl ukázat společnou vůli Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

A nyní již čtu návrh na usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Věnovali jsme, myslím, velké množství času tomuto bodu a rád bych, abychom věnovali čas i usnesení, abychom se potom mohli správně rozhodnout po té krátké pauze. Prosím tedy, poslouchejte v podrobné rozpravě návrhy tak, abyste mohli hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji.

Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Usnesení k aktuální situaci v oblasti migrace a k jejímu řešení v rámci Evropské unie.

Poslanecká sněmovna, znepokojena současnou vlnou migrantů do států Evropské unie, přejíc si pomoci uprchlíkům zejména z oblastí, kde probíhá válka, nebo kterým hrozí smrt nebo pronásledování z rasových, náboženských či národnostních důvodů nebo pro zastávání určitých politických názorů či pro příslušnost k určité sociální skupině, vnímajíc obavy části české veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, a tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu ani doplňkové ochrany, a že masivní migrace může v dlouhodobějším výhledu podstatně změnit celkový charakter české společnosti, připomínajíc, že mezi migranty je i vysoké procento běženců ze zemí západního Balkánu, vycházejíc z toho, že ve společenství zemí, mezi kterými existuje svoboda usazování a volný pohyb osob bez hraničních kontrol, je potřeba problematiku uprchlíků řešit společně a jednotně, přejíc si, aby byla zachována dosažená míra evropské integrace

I. konstatuje

a) že klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy EU nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a

b) že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími;

II. vyjadřuje nesouhlas se zaváděním trvalých mechanismů přemisťování uprchlíků do EU a v jejím rámci na základě povinného redistribučního klíče, tzv. kvóty,

III. vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády ČR a obecně takovým řešením, která povedou

a) ke snížení celkového migračního tlaku na EU,

b) k zachování spolupráce v rámci tzv. schengenského prostoru,

c) k zachování volného pohybu osob v jeho rámci.

Rozhodnutí států EU, týkající se migrace, se nyní musí zaměřit zejména na systémové příčiny selhávání EU při odhalování a eliminaci nelegální migrace. Orgány EU musejí mít ve výhledu promyšlenou, dlouhodobě platnou koncepci, která bude vycházet z příčin migrace a bude se snažit jí předcházet a ji minimalizovat.

IV. Vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády ČR a obecně takovým opatřením, která bez zbytečného odkladu povedou k odstranění procedurálních nedostatků v místech prvního vstupu migrantů na území státu EU, resp. tzv. schengenského prostoru.

Tato opatření mají vést zejména

a) k efektivnější ochraně vnější hranice států Evropské unie a lepší kontrole nelegálních migračních toků směřujících do států EU,

b) k zavedení záchytných zařízení pro migranty v tranzitních zemích, tzv. koncept hotspots sloužící k včasné identifikaci a rozlišení osob, které by mohly získat mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodním právem, a osob, které na takovou ochranu zjevně nemají nárok, a to ještě před jejich vstupem na území některého ze států EU,

c) k ustavení efektivního způsobu navracení osob, které se nekvalifikují k udělení mezinárodní ochrany. Tyto nelegální migranty je třeba navracet co nejrychleji, pokud možno z míst prvního vstupu do schengenského prostoru.

V. Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu

a) aby prosazovala takovou politiku, která by se důkladně zaměřila na objektivní příčiny migrace, a zejména prostřednictvím zahraniční a rozvojové politiky a humanitární pomoci, a to jak v rámci opatření na národní úrovni, tak při prosazování společných postupů v rámci EU. V tomto smyslu by měla ČR usilovat o účelně prováděnou politiku evropského sousedství, která povede ke stabilizaci migračně relevantních regionů v těsné blízkosti Evropské unie;

b) aby dále omezovala nezákonné průvodní jevy migrace, jako je zejména pašování migrantů. Potlačování tohoto jevu musí být účinně posíleno, a to jak v rovině operativních opatření na národní úrovni, tak účelnými opatřeními na úrovni EU, která postihnou přeshraniční charakter tohoto organizovaného zločinu.

VI. Poslanecká sněmovna Parlamentu zdůrazňuje právo každé země zvolit si způsob a parametry pro tzv. ekonomickou, státem kontrolovanou a řízenou migraci a konstatuje, že ekonomická migrace nemůže být prostředkem k dorovnání demografického deficitu v ČR a že za hlavní nástroj pro udržení velikosti české populace považuje komplexní a aktivní prorodinnou politiku.

VII. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby postupovala v souladu s tímto usnesením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Faktickou poznámku pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se pan poslanec Marek Černoch.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážený pane premiére, vážená vládo, právě poslanci, i poslanci KDU-ČSL se podíleli na tom, co zrovna načetla paní kolegyně poslankyně Jitka Chalánková, takže se k těmto usnesením hlásíme. Jenom krátce bych okomentoval.

Bod číslo VI. zdůrazňuje právo každé země zvolit si způsob a parametry pro tzv. ekonomickou státem kontrolovanou a řízenou migraci, a konstatuje, že ekonomická migrace nemůže být prostředkem k dorovnání demografického deficitu v ČR a že za hlavní nástroj pro udržení velikosti české populace považuje komplexní a aktivní prorodinnou politiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP