(11.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Otevírám další bod, který je zařazen na program, a tím je bod

 

104.
Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 146/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Petr Fiala a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Václav Votava. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 146/4, které byly doručeny dne 29. dubna 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 146/5.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Eviduji zde faktické poznámky, tak se chci zeptat, zda tomu tak je. Pan poslanec Holeček? Pan poslanec Stanjura, pan poslanec Marek Benda. Dobře, v tom případě vás odmažu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Pokud se již tedy nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji a pane navrhovateli. (U stolku zpravodajů a řečnického pultíku diskutuje hlouček poslanců.) Já se, pánové, omlouvám, ale jsme v projednávání zákona, třetím čtení. Jsme zrovna po ukončené rozpravě a žádám pana zpravodaje a navrhovatele, zda si vezmou závěrečné slovo. V případě, že máte něco k řešení, jděte do předsálí. Já se omlouvám, ale je potřeba, abychom respektovali také jednání Sněmovny. Takže táži se vás, zda si vezmete závěrečné slovo. Pane navrhovateli? Pan zpravodaj? Ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích a já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jednak máme pozměňovací návrhy, které prošly usnesením nebo jsou vedeny v usnesení rozpočtového výboru, to jsou pozměňovací návrhy pod body A1 až A4, a dále jsou to pozměňovací návrhy, které byly načteny při druhém čtení. Tyto pozměňovací návrhy projednal garanční výbor a vyjádřil k nim své stanovisko, které samozřejmě sdělím v průběhu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Garanční výbor také schválil proceduru hlasování, a to tak, že nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod body A1 až A4, a to společně jedním hlasováním. Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B1 a B2, ty byly podány při druhém čtení na plénu. Také společným hlasováním. Tam bych pouze upozornil, že jsou hlasovatelné jen v případě schválení bodu A2. A pak bychom hlasovali nakonec zákon jako celek. Toliko tedy hlasovací procedura, která byla schválena i v garančním výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Táži se, zda má někdo námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě vás poprosím, abyste přednášel jednotlivé návrhy a říkal k nim stanovisko a poté pan předseda Fiala.

 

Poslanec Václav Votava: Nejprve bychom hlasovali o návrzích pod body A1 až A4 společným hlasováním. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Fiala? (Moje stanovisko je také kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl předložen. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 135. Přihlášených poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 149, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích podaných ve druhém čtení, a to pod body B1 až B2. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Fiala? (Kladné stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 136. Přihlášených poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 154, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, tedy můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 146, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Táži se vás na stanovisko, pane zpravodaji.(Stanovisko zpravodaje je kladné.) Děkuji. Pan navrhovatel? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 137. Přihlášených poslankyň a poslanců je 179, pro návrh 143, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Otevírám další bod a tím je

 

102.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 417/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 417/5, které byly doručeny dne 29. dubna 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 417/6.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě tedy otevírám rozpravu. Nyní eviduji řádně přihlášeného pana poslance Herberta Paveru. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych požádat kolegy a kolegyně o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 2176 a v tisku 417/5 jej máte uveden pod písmenem E, a rád bych k tomu ještě řekl několik slov.

Smyslem navrženého zákona je zamezit daňovým únikům a dále zajistit výběr všech daní, ať už spotřebních, nebo DPH, souvisejících s činností daňových skladů.

Jaká je forma ochrany státních zájmů v současném znění zákona? Stát musí zajistit minimální riziko ztráty v oblasti daní nebo potenciální rizika zcela eliminovat. Toho se snaží zákon dosáhnout dvěma způsoby: prověřením tzv. ekonomické stability či poskytnutím finanční záruky, garance či složením peněžní jistoty.

Ekonomická stabilita, co to vlastně je? Na základě určitých parametrů vyhodnocení ekonomické stability posuzovaného subjektu, a tedy definování rizika, zda daný subjekt dostojí všem svým závazkům vůči státu. Pokud je tedy objekt ekonomicky stabilní, je nízké riziko, že nezaplatí příslušné daně, ať už spotřební, nebo DPH, a v takovém případě je možné bezproblémové fungování daňového skladu daným subjektem a stát by měl jen vykonávat kontrolní funkci, zda daný subjekt řádně plní své závazky vůči státu, a tedy platí příslušné daně.

Druhý způsob kontroly je zajištění formou garance či složením příslušné finanční částky. Zákon umožňuje garantování všech rizik formou garance, ať už bankovní garance, či garance pojišťovnou, nebo složením příslušného finančního obnosu na účet celního úřadu u České národní banky. V takovémto případě stát nenese jakékoliv riziko, neb dané garance jsou totožné s maximální možnou výší spotřební daně či DPH související s provozem daňového skladu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP