(11.30 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Zrovna tak se snížil dramaticky o 18 tis. počet invalidů. Nevím, jestli se nám invalidé zázračně uzdravují, nebo jestli se něco děje na posudkové službě, resp. na její práci. Přesto příspěvek osobám se zdravotním postižením roste - sice nepatrně, asi o 20 mil., ale roste. Tohle číslo znovu nemá svoji logiku.

Dávky podpor v nezaměstnanosti se zvyšují o 300 mil. korun, jakkoli ten počet nezaměstnaných jsem před chviličkou komentoval. Takže to jsou věci, které bych potřeboval, aby mi někdo přišel vysvětlit.

Předposledním tématem je aktivní politika zaměstnanosti. Tam jsou naplánované výdaje ve výši 6,7 mld. Kč, 2,1 mld. z vlastních zdrojů, ostatní je navázáno na programy Evropské unie. 3,6 mld. z toho je na předfinancování projektu a 0,9 mld. na kofinancování. A protože - kolega Kalousek včera o tom hovořil - nejsme zatím schopni dotáhnout operáky a vypadá to, že první výzvy, které budeme moci využívat v této problematice, především OP Rozvoj lidských zdrojů a OP Zaměstnanost, se určitě nestačí všechny projekty, které jsou připraveny, realizovat, tak mě zajímá, jaké programy jsou připraveny v těchto evropských dotačních programech, co se bude dělat a jaké programy jsou připraveny pro nezaměstnané, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a kterých je víc je 300 tis. Čili tam bych potřeboval, jestli jsou připraveny konkrétně pro tuto skupinu nezaměstnaných nějaké programy. A poslední věc, jestli je předpoklad, že budou všechny tyhle ty naplánované projekty realizovány v roce 2015.

A poslední věc. Dlouho jsme se bavili o tom, jestli se má financování sociálních služeb převést na kraje. Debata byla dlouhá a nakonec se prosadilo, že ano. A já se ptám, jestli není ohrožováno financování sociální služby v krajích, protože částka určená na toto financování klesá pro příští rok o 250 mil. Kč. Nenechte se mýlit číslem rozpočtu, protože to navýšení je jenom optické, protože souvisí se zvýšením mezd. Takže by mě zajímalo, kdyby mně někdo tohle byl schopen zodpovědět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 1746 a který se týká financování sociální práce.

Dnes je situace taková, že sociální práce na obcích je financována z příspěvků, které obce získávají na výkon státní správy v přenesené působnosti, a není tedy stanovena konkrétní částka na sociální práci a stát nemá možnost ovlivňovat financování této potřebné činnosti. Tak se stává, že na některých obcích je sociální práce v dostatečném rozsahu, na některých v nedostatečném a na některých není vykonávána prakticky vůbec.

Když jsme zde ve Sněmovně projednávali novelu zákona o sociálních službách, přednesl jsem pozměňovací návrh, který byl přijat, byl přijat Senátem, potom ta norma byla schválena. Tímto pozměňovacím návrhem jsme vytvořili dotační titul, ze kterého by Ministerstvo práce a sociálních věcí mohlo cíleně poskytovat dotace právě na financování sociální práce na obcích. Tedy ten dotační titul byl zřízen a nyní při projednávání státního rozpočtu je třeba jej naplnit nějakými finančními prostředky, aby reálně mohl fungovat. Proto navrhuji z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, převést 250 mil. právě na financování této sociální práce. Logika bezesporu v tomto přesunu je, protože pokud budou ty prostředky použity na reálnou sociální práci tam, kde je potřeba, tak se bezesporu i sníží právě vyplácení dávek zejména v hmotné nouzi.

Takže tolik můj návrh a dovolím si vás požádat o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já nechci moc ve druhém čtení rozebírat základní ukazatele státního rozpočtu. To bylo tématem prvního čtení, ve kterém jsem také vystoupil. Ale kdybych hledal nějaký příběh tohoto návrhu státního rozpočtu předloženého vládou, tak bych měl tři poznámky. Je to příběh rozpočtu, který zvyšuje provozní výdaje organizačních složek státu. Je to příběh rozpočtu, který snižuje kapitálové výdaje, snižuje investice. A je to příběh rozpočtu, který navzdory tomu, že předpokládá 2,5procentní růst ekonomiky, navrhuje poměrně obludný deficit státního rozpočtu ve výši 100 mld. korun. Z těchto důvodů nemohu takový rozpočet podpořit. A byť souhlasím s panem předsedou Fialou, naším předsedou, že těch 100 mld. je až moc, že je tam jakási vata, že to dopadne i při rozhazovačné politice vlády tak, že nakonec ten deficit bude nižší a pan ministr financí to bude dávat do souvislosti s úspěšným bojem proti daňovým únikům.

Tato debata je však podle mého soudu záležitostí prvního čtení, a proto se chci věnovat podobně jako pan Beznoska, jako člen výboru pro sociální politiku, také kapitole, která je vlastně z pohledu výdajů státního rozpočtu největší, kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ale chtěl bych ještě reagovat na poznámku pana předsedy Votavy, kterou zde také uvedl ohledně toho, v jakém marasmu byl rozpočet za Klausových vlád nebo v jakém marasmu bylo hospodaření za Klausových vlád a jak všechno musela napravovat pak vláda sociální demokracie a ty vlády, kde sociální demokracie byla účastna. A možná bych oživil paměť nás všech, paměť, která se týká roku 2006, kdy současný předseda vlády, tehdejší ministr financí, vlastně umožnil, byť asi pro to úplně nehlasoval, aby z roku na rok se zvýšily mandatorní výdaje o 76 mld. Podívejte se na rozpočet roku 2006 a oživte si v tomto ohledu paměť. Tehdejší ministr financí to možná nepodpořil, ale nedržel hladovku (s úsměvem), aby takovéto masivní navýšení nemohlo nastat, protože to byl velký direkt pro státní rozpočet.

Ale teď k té kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. Mě skutečně mrzí, že tu není paní ministryně, protože na výboru pro sociální politiku se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí vymlouvali na to zlé Ministerstvo financí, protože oni požadovali daleko více částek na ty sociální služby a že to Ministerstvo financí bylo proti. Škoda, že tu není, protože je to skutečně kapitola, kde je sice 95 % mandatorních výdajů, ale je to kapitola, která obsahuje 534 mld. korun ve výdajích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP