(12.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Slíbil jsem kolegům na rozpočtovém výboru, že tento návrh předložím ještě jednou v rámci druhého čtení. To jsem slíbil i zástupcům Asociace krajů České republiky. Proto mi dovolte se přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který jsem předložil elektronicky pod číslem 1329. Podrobně tento návrh zde vysvětlil v obecné rozpravě pan poslanec Hovorka, a proto je zbytečné z mé strany tyto argumenty opakovat.

Prosím vás všechny o podporu mého pozměňujícího návrhu. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Jiřího Dolejše. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Krásné předobědí. Jak asi tušíte, i já se přihlásím k podanému pozměňovacímu návrhu a abych neopomněl, tak to číslo činí 1324. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, aby se připravil pan poslanec Uhlík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k svým pozměňovacím návrhům pod sněmovním dokumentem 1347. Odůvodnění těchto návrhů jsem přednesl již ve druhém čtení v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Uhlíka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Petr Fiala.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Milí kolegové, milé kolegyně, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 1342.

Tento pozměňovací návrh se týká dvou paragrafů, a to v prvním případě § 18a. Jedná se o zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků. Navrhovaná úprava se týká zejména poskytovatele sociálních služeb, který současně poskytuje doplňkově také zdravotní služby, k čemuž však nepotřebuje oprávnění. Tito poplatníci tak nebudou považováni za poskytovatele zdravotních služeb, u kterých je podmínkou takové činnosti získání oprávnění. To je první.

Ve druhém případě se návrh týká § 29 odst. 1. Ten vlastně uvádí, co se rozumí vstupní cenou hmotného majetku. Tady ta úprava je negativním opatřením pro neziskové organizace taktéž. Od 1. 1. 2014 se cena vstupního investičního majetku snižuje nejen o veškeré poskytované dotace na tyto účely, jak je tomu doposud, ale i hodnotu přijatého bezúplatného příjmu ve formě daru na pořízení hmotného majetku. Z ustanovení pro neziskové organizace vyplývá, že se nebudou moci tvořit daňově účinně odpisy z tohoto majetku. Z tohoto důvodu navrhuji alespoň částečnou eliminaci negativního opatření, a to aby byly z tohoto ustanovení vyloučeny dary od soukromých osob a subjektů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 1359, který jsem podrobně vysvětlil v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to návrhu 1337, který pouze upravuje dobu platnosti směrnice o úpravě daňových úlev při soukromém životním pojištění. Je to v podstatě z toho důvodu, aby se na to mohly pojišťovny připravit a předělat smlouvy. Druhý dokument, 1332, reflektuje na rozsudek Soudního dvora Evropské unie a srovnává daňové podmínky pro poskytovatele agenturních pracovníků, kteří jsou v zahraničí, sídlí v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru a mají zastoupení v České republice. Tímto se srovnávají daňové podmínky s českými pracovními agenturami. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Do podrobné rozpravy zde mám přihlášku ještě pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se jenom hlásím formálně k návrhu na zamítnutí ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl odkázat na sněmovní dokument 1350, který obsahuje pozměňující návrh k investičním fondům, jak jsem o tom hovořil v obecné rozpravě. Já vím, že můžu jenom slušně požádat buď pana ministra, nebo pana zpravodaje, aby odpověděli na ty otázky u investičních fondů, 10x1 a 5x10, a pak k té až likvidační pokutě u nesplnění oznamovací povinnosti ve výši 500 tis. korun. A samozřejmě, když nebudou chtít, tak nám neodpovědí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkují, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, předložený návrh zákona, kterým se mění zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, obsahuje sedm opatření, která reagují na aktuální situaci v sektoru družstevních záložen, zejména na růst rizik v sektoru samotném a následně i rizik pro fond pojištění vkladů. Tato rizika ilustruje loňské odejmutí povolení Metropolitnímu spořitelnímu družstvu, které bylo největším subjektem na trhu, i odejmutí povolení záložně WPB Capital z června letošního roku. Jednotlivá opatření byla připravena Ministerstvem financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou a některá z nich vycházejí z doporučení hloubkového posouzení českého finančního sektoru Mezinárodním měnovým fondem.

Vzhledem k tomu, že jsem na tomto místě už v prvním čtení podrobněji zdůvodňoval, proč je návrh zákona předkládán, zrekapituluji jen ve stručnosti hlavní změny, které přináší.

Návrh zákona limituje velikost družstevní záložny zavedením stropu pro její bilanční sumu ve výši 5 mld. korun. Účinnost tohoto opatření je navržena od 1. ledna 2018 a poskytne tak trhu dostatečný čas na přijetí adekvátních opatření. Jedním z nich může být transformace na univerzální banku. Pokud si družstevní záložna zvolí toto řešení do konce roku 2015, bude moci díky druhému navrženému opatření získat bankovní licenci režimu nižšího požadavku na základní kapitál, a to na úrovni ekvivalentu 5 mil. eur. Na navýšení kapitálu na standardních 500 mil. korun, které jsou požadovány u bank, bude mít taková družstevní záložna lhůtu pěti let. Třetím navrženým opatřením je zavedení dvojnásobné výše příspěvku družstevní záložny do Fondu pojištění vkladů, čtvrtým pak zvýšení povinného odvodu části zisku po zdanění do rizikového fondu. Pro tato dvě opatření je navržena účinnost od 1. ledna 2015.

Návrh dále zpřesňuje předmět podnikání družstevní záložny tím, že limituje výši úvěru poskytnutého členovi, ekonomicky spjaté skupině členů či členům rodiny částkou 30 mil. korun. Toto zpřesnění bude účinné od 1. ledna 2018, což umožní trhu přijmout adekvátní opatření. Návrh zákona dále nepřipouští poskytování produktů a služeb družstevní záložnou osobám, které nejsou jejími členy, a to s účinností již od 1. ledna 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP