Zahájení schůze Poslanecké sněmovny
29. dubna 2014
Přítomno: 186 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 8. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh 8. schůze ve čtvrtek dne 17. dubna 2014, pozvánka vám byla rozeslána v pátek 18. dubna 2014.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím tu mám náhradní kartu číslo 3 - pan poslanec Kasal, náhradní kartu číslo 16 - pan poslanec Tejc, náhradní kartu číslo 17 - pan poslanec Gazdík, náhradní kartu číslo 18 - paní poslankyně Bebarová-Rujbrová a náhradní kartu číslo 1 - pan poslanec Schwarz.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze... Poprosím o klid, protože budeme svědky vážného aktu, a to jest slibu nové poslankyně, takže prosím, abychom se ztišili, aby tento akt mohl proběhnout důstojně.

Ještě než přikročíme k určení ověřovatelů, dovolte, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib.

 


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nově zvolené poslankyně za pana poslance Jiřího Zimolu, který se vzdal svého poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Prosím paní poslankyně, máte slovo. Prosím, paní poslankyně, teď už opravdu máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, dne 31. března 2014 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec magistr Jiří Zimola. Tímto dnem zanikl panu poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní magistře Vlastě Bohdalové. Mandátový a imunitní výbor na své schůzi dne 8. dubna 2014 přijal usnesení číslo 48, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Jiřímu Zimolovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Vlasta Bohdalová, které 31. března 2014 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní paní poslankyně Vlasta Bohdalová poslanecký slib. Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, zároveň prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové paní poslankyně. Prosím vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Všichni povstávají.)

Přečtu slib: "Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslankyně Bohdalová skládá slib do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka.)

Vážená paní poslankyně, gratuluji vám. (Všichni tleskají.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní předsedkyni, paní poslankyni Miroslavě Němcové. Dovolte, abych uvítal paní poslankyni Vlastu Bohdalovou a popřál jí v poslanecké práci mnoho úspěchů.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji tedy hlasování o určení ověřovatelů zápisu této schůze - pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Je to hlasování číslo 1, přihlášeno 158, pro 136, proti 2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 8. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jiřího Petrů.

 

Sděluji dále, že do začátku schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Michal Hašek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Leoš Heger dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Hynková z důvodů zahraniční cesty, pan poslanec Karel Pražák dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jiří Štětina z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z rodinných důvodů, pan poslanec František Vácha ze zdravotních důvodů.

Dále se omluvili tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Bělobrádek od 15 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jan Mládek z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 8. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, mám z dnešního grémia několik návrhů a informací. Nejprve tedy pan ministr obrany Martin Stropnický požádal o pevné zařazení bodu 15, sněmovní tisk číslo 49, zákon o vojácích z povolání, prvé čtení, na úterý 6. 5. jako 6. bod za již pevně zařazené body 1 až 5. Dále ministr zemědělství Marian Jurečka požádal o pevné zařazení bodu číslo 4 návrhu pořadu, sněmovní tisk 72, druhé čtení, o potravinách a tabákových výrobcích, a bodu 5 návrhu pořadu, sněmovní tisk 86, druhé čtení, o Státní zemědělské inspekci, a to na středu 7. 5. jako 1. a 2. bod dopoledne. Ministryně spravedlnosti Helena Válková požádala o pevné zařazení bodu 2 návrhu pořadu schůze, sněmovní tisk 45, druhé čtení, trestní řád, na úterý 29. 4., to jest na dnešek, po pevně zařazených bodech, to jest jako 5. bod. Grémium dále navrhuje pevně zařadit bod 17 návrhu pořadu, sněmovní tisk 118, prvé čtení, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, na úterý 6. 5. po pevně zařazených bodech, to jest jako 7. bod.

Ještě bych vás chtěl informovat, že v pátek 25. dubna vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1197 Sb., o civilním letectví. O jeho případném zařazení do 8. schůze Poslanecké sněmovny rozhodneme až v úterý 6. 5., kdy budou splněny příslušné zákonné lhůty.

Rovněž vám chci sdělit, abyste počítali s jednáním Sněmovny i ve třetím, tedy variabilním týdnu harmonogramu Poslanecké sněmovny. To je z mé strany vše.

Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se nyní vyjádřili k návrhu pořadu schůze. Jako první se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP