Začátek schůze Poslanecké sněmovny
18. května 2010 v 10.03 hodin
Přítomno: 195 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vzhledem k tomu, že zahajuji 79. schůzi Poslanecké sněmovny a vítám vás na ní, tak vás chci požádat, abyste zasedli všichni do svých lavic. Dávám tímto avízo nejen dovnitř do tohoto jednacího sálu, ale též navenek, protože zahájíme tuto schůzi minutou ticha, abychom uctili památku zemřelého ochránce práv doktora Otakara Motejla. (Předsedající vyčkává.)

Dámy a pánové, ještě jednou vás poprosím, abyste všichni zasedli do lavic, abych vám připomněla, že Poslanecká sněmovna zvolila 19. 12. 2006 podruhé veřejným ochráncem práv doktora Otakara Motejla. Předtím se tak stalo 18. 12. 2000. Prosím vás o minutu ticha.

(Všichni přítomní povstávají.)

Děkuji vám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 79. schůze dne 13. května 2010. Pozvánka byla rozeslána přes poslanecké kluby téhož dne. Prosím tedy nejprve, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, a já vám zatím oznámím, kdo má kartu náhradní. Náhradní karta číslo 42 - paní poslankyně Šojdrová, náhradní karta číslo 32 - paní poslankyně Mazuchová, náhradní karta číslo 39 - pan kolega Kalousek, náhradní karta číslo 13 - pan kolega Tejc, náhradní karta číslo 48 - pan poslanec Jiří Pospíšil, náhradní karta číslo 49 - pan poslanec Bohuslav Sobotka. Pan kolega Vojíř má náhradní kartu číslo 1.

Dámy a pánové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abych umožnila našim novým kolegyním složit poslanecký slib.

Vážené dámy a pánové, chtěla bych vás informovat, že pan Miloslav Vlček se vzdal svého poslaneckého mandátu a pan Daniel Reisiegel se stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Na jejich místa nastoupily nové poslankyně, a proto je třeba učinit některé ústavní kroky. Prvním z nich je slib nových poslankyň.


Slib poslankyň

Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil a poté přednesla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dne 30. dubna 2010 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Danielu Reisieglovi způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto dne se ujal funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu, do které jej zvolila dne 19. března letošního roku Poslanecká sněmovna.

Téhož dne byl první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové doručen notářský zápis o vzdání se mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Miloslava Vlčka.

Mandátový a imunitní výbor na své 44. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 162, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písm. f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Danielu Reisieglovi a podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miloslavu Vlčkovi.

Současně konstatoval, že na tyto uvolněné poslanecké mandáty nastupují náhradníci paní Klára Slámová a paní Yvona Kubjátová, kterým vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 30. dubna 2010. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí noví poslanci poslanecký slib.

Prosím paní poslankyni Kláru Slámovou a paní poslankyni Yvonu Kubjátovou, aby předstoupily před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím paní první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou, aby přijala slib nových poslanců.

Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby povstali.

(Všichni přítomní povstávají a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přichází před poslanecké lavice. Předsedkyně MIV poslankyně Hana Šedivá přednáší poslanecký slib:) Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslankyně Yvona Kubjátová a poslankyně Klára Slámová podáním ruky místopředsedkyni Poslanecké sněmovny a slovem slibuji složily slib.)

Vážené paní poslankyně, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dovolte i mně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abych mezi námi uvítala paní poslankyni Yvonu Kubjátovou a paní poslankyni Kláru Slámovou a popřála jim v poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Petra Bratského a paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Má někdo jiný návrh?

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 1 a táži se vás, kdo souhlasí s těmito dvěma ověřovateli naší schůze. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 183, pro 126, proti nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 79. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Bratského a paní poslankyni Kateřinu Konečnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP