(10.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou paní poslankyně Navrátilová.

 

Poslankyně Ludmila Navrátilová: Já bych jenom chtěla podotknout, když tak všechno umíme řešit a když je všechno jasné a tento zákon je naprosto zbytečný, proč tedy soudy rozhodují, tak jak rozhodují? Protože kdyby nebyl potřeba, neozývají se nám tisíce lidí, kteří jsou tím postiženi. Já si myslím, že zbytečný není, a dokud soudy nedokáží rozhodovat objektivně a tak, jak je po právu, budeme muset dělat další a další paragrafy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Někdo další si přeje vystoupit v této rozpravě? Není tomu tak, rozpravu končím. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní požádám paní zpravodajku...

Omlouvám se, paní zpravodajko, ještě jsem chtěla vyrušit pana navrhovatele, který vede zajímavý posunkový dialog s panem poslancem Petruškou, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Pane poslanče? Nikoliv. Tedy paní zpravodajko, oznamte nám váš návrh postupu při hlasování.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že tato debata už teď byla zbytečná, že se rozhodne hlasováním, jestli zákon bude přijatý, nebo nebude přijatý. Jsou dvě strany, každá má jiný názor, takže do práce.

Ve druhém čtení byl přijat pozměňovací návrh ústavněprávního výboru jako základ pro hlasování, jiný návrh na změny ve druhém čtení nebyl. Tudíž budeme hlasovat pouze o jednom návrhu, který máme předložený jako sněmovní tisk 993. V podstatě se jedná o jedno hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, děkuji vám. Domnívám se, že proti takto navrženému postupu nebude vznesena žádná námitka. Na žádost vás odhlašuji, prosím vás všechny o novou registraci. Nově příchozí upozorňuji, aby se znovu zaregistrovali, a oznamuji, že budeme nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. (Zpravodajka mimo mikrofon: O tom už jsme hlasovali minule.) Ale to neznamená, že bychom o tom ještě nehlasovali ve třetím čtení, protože ve druhém čtení jsme se rozhodli, že tento návrh bude vzat jako základ pro podávání pozměňovacích návrhů, že se nebudou vztahovat k původnímu návrhu, ale právě k usnesení přijatému v ústavněprávním výboru, nicméně je to pozměňovací návrh a rozhodneme o něm v hlasování. Než zahájím hlasování, zeptám se na vaše stanoviska. Paní zpravodajko? (Navrhuje přijmout.) Pane navrhovateli? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 322 a táži se, kdo souhlasí s návrhem ústavněprávního výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 150 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti 1. Návrh byl schválen. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 990, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 323 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 41. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Než přistoupíme k dalšímu bodu, rozšiřuji omluvy členů vlády na omluvu pana ministra životního prostředí Jana Dusíka.

 

Nyní bod 282.

282.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění
jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
/sněmovní tisk 1048/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Tošovský, taktéž zpravodaj hospodářského výboru poslanec František Sivera. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1048/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr Tošovský. Má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhovaný zákon byl předmětem prvního a druhého čtení s podrobným odůvodněním. Ve vztahu k podnikatelskému prostředí je předpokládán pozitivní dopad ve formě snížení administrativní zátěže, kterou lze vyčíslit částkou 514 mil. korun ročně. S pozměňovacími návrhy souhlasím, a proto se na vás obracím se žádostí o schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Přeje si někdo další vystoupit v této rozpravě? Není tomu tak, rozpravu tedy končím a můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Vážený pane zpravodaji, oznamte nám prosím postup při hlasování.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, byly předloženy dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh hospodářského výboru, druhý pana poslance Snopka, takže procedura by měla být taková, že bychom hlasovali o těchto dvou pozměňovacích návrzích. Třetí hlasování by mělo být o drobných legislativně technických úpravách, které je potřeba učinit, protože ve středu jsme schválili tisk 1020, zákon 156/2000, o ověřování střelných zbraních, střelivu a pyrotechnice, a protože tam dochází ke kolizi jednotlivých označení, je potřeba přeznačit. To by bylo hlasování třetí a potom hlasování o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Legislativně technické připomínky nemáme uvedeny v tomto sněmovním tisku, myslím tím tisk 1048/2. Nebyly-li rozdány na lavice, prosím vás, abyste je přečetl pro stenozáznam.

 

Poslanec František Sivera: Takže já je přečtu. Drobné legislativně technické změny, které se týkají části osmé, zákon o ověřování střelných zbraní, střelivu a pyrotechnice, a to tak, že v tisku 1048 je třeba přeznačit § 17 odst. 3 písmeno i) na písmeno k). Dále potom poznámky pod čarou - uvést 19h a 19i. Dále odkazy: V navrhovaném textu je třeba nahradit u § 20 odst. 2 písmeno a) až d) odkazem na § 20 odst. 3 písmeno a) až d). A odkaz 20 odst. 3 dále v textu vypustit. V návaznosti na výše uvedené provést dále úpravu části šesté v novelizačním bodě 55, kde navrhuji odkaz na § 17 odst. 3 písmeno k), dříve tam byl uveden § 17 odst. 3 písmeno i). To jsou drobné legislativně technické změny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Přeje si někdo změnit navržený postup při hlasování, vznést námitku proti této proceduře? Nikoliv.

 

Myslím tedy, že můžeme přikročit k hlasování o prvním pozměňovacím návrhu pod písmenem A, všechny části dohromady, nikdo si nepřál oddělené hlasování. Pane zpravodaji, vaše stanovisko? (Souhlas.) Pane ministře? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 324. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 133, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Další, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Sivera: Druhý je návrh B, poslanec Snopek. Souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 325. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 136, proti nikdo. I tento pozměňovací návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP