Začátek schůze Poslanecké sněmovny
26. ledna 2010 ve 14.09 hodin
Přítomno: 174 poslanců

 

(Schůze byla zahájena až poté, co předseda PS Miloslav Vlček několikrát požádal poslance, aby se ztišili.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 67. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 67. schůze dne 14. ledna 2010. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 15. ledna 2010.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Tejc, náhradní karta číslo 6, a pan poslanec Vojíř, náhradní karta číslo 31.


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 67. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že 11. prosince 2009 zanikl poslanecký mandát Pavlu Hrnčířovi. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance. Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, paní poslankyně a předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Dne 11. prosince 2009 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Pavlu Hrnčířovi způsobem podle ustanovení § 6 písmeno f) zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto dne se ujal funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu, do kterého jej zvolila dne 9. prosince Poslanecká sněmovna.

Mandátový a imunitní výbor na své 42. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 154, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písmeno f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Pavlu Hrnčířovi. Současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Ivo Kantor, kterému vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 11. prosince 2009. V souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí nový poslanec poslanecký slib.

Pane předsedo, prosím, aby se členové Poslanecké sněmovny uklidnili.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, já vám děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, nyní předseda Poslanecké sněmovny přednese text slibu a náš nový pan kolega podáním ruky slib složí. Takže vás prosím, abychom vytvořili důstojnou atmosféru tomuto aktu. Děkuji vám.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Prosím pana poslance Ivo Kantora, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Prosím paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali.

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám.

(Poslanec Ivo Kantor složil slib podáním ruky předsedovi PSP Miloslavu Vlčkovi. Poslanci tleskají.)

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych mezi námi uvítal pana poslance Ivo Kantora a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Carbola a poslankyni Kateřinu Konečnou. Má někdo jiný návrh? (Z pléna zní, že poslankyně Konečná není přítomna.) Já si myslím, že paní poslankyně se v průběhu jednání dostaví.

Takže navrhuji, aby paní místopředsedkyně Talmanová byla druhou ověřovatelkou. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, proto dávám hlasovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP