(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové. Je 12.30 hodin, takže jak jsem ohlásil, zahájíme bod číslo 80, který byl pevně zařazen na žádost mandátového a imunitního výboru.

80.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa

K tomuto jednání jsme obdrželi na lavice usnesení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny číslo 147 ze dne 4. listopadu 2009. Prosím předsedkyni výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti policejního orgánu o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Poslanecké sněmovny. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, dovolte, abych vás informovala o jednání mandátového a imunitní výboru ve věci žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa.

Dne 2. října 2009 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Policie České republiky, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa v souvislosti s podezřením ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu podle ustanovení paragrafu 205b odstavec 1 a 5 trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle ustanovení paragrafu 125 odstavec 1, odstavec 3 trestního zákona a porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv z databáze podle ustanovení paragrafu 152 odstavec 1, odstavec 2 písmeno a) a b) trestního zákona.

Mandátový a imunitní výbor požádal policejní orgán o předložení trestního spisu vedeného proti poslanci Petru Wolfovi. Spis byl doručen výboru dne 15. října letošního roku a od té doby byl pro členy výboru připraven k nahlédnutí a prostudování. Žádost Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa projednal mandátový a imunitní výbor na své 40. schůzi dne 4. listopadu 2009. (Značný ruch v sále).

Pane předsedající, prosím, uklidněte naše kolegy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid ve sněmovně. Pokud máte jiné povinnosti, přesuňte případné rozhovory do předsálí a nechte paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru dokončit zprávu o usnesení, které přijal mandátový a imunitní výbor. Žádám o klid případně členy vlády. Děkuji.

Pokračujte paní předsedkyně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Po zpravodajských zprávách poslance Pavla Němce a poslance Jiřího Polanského, vyjádření poslance Petra Wolfa a jeho právní zástupkyně a po rozpravě přijal mandátový a imunitní výbor usnesení číslo 147, které vám bylo rozdáno na lavice dne 5. listopadu 2009 ve 12.20 hodin.

Tolik zpráva o projednání této žádosti mandátovým imunitním výborem. V podrobné rozpravě poté přednesu návrh na usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru. Zahajuji všeobecnou rozpravu. První přihlášený do rozpravy je pan poslanec David Kafka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dobrý den. Kampaň proti poslanci Wolfovi trvá už dlouho, fakticky od loňského roku, a kdybychom to chtěli vzít ještě přesněji, tak asi od volby prezidenta republiky nepřetržitě, tu s větší a tu s menší intenzitou, jak jsme toho svědky. V posledních dnech skoro jednáme v přímém přenosu a v televizních novinách a v každém zpravodajství se o této kauze mluví skoro každou půlhodinu. Taková mediální pozornost a masáž, ať už je tedy řízena poptávkou po revoluční spravedlnosti, nějakou pomstou nebo něčím jiným, fakticky vede k tomu, že se tato kauza stává politickou, ať chceme, nebo nechceme. Chtěl bych vás požádat, abyste se při svém rozhodování od těchto mediálních vlivů oprostili.

V materiálu, který jste dostali, jsou skutkové podstaty popsány optikou vyšetřovatele, jistě jste si je přečetli. Kromě toho ještě existuje jeden dokument, který v té policejní zprávě, a tedy v té zprávě, kterou máte na lavici, obsažen není. Ta listina se jmenuje smlouva o narovnání a byla uzavřená mezi společností UT 2002, kde byl pan Petr Wolf částečně, nebo jisté období jednatelem, a Českou republikou zastupovanou Ministerstvem životního prostředí. Já bych vám chtěl z této smlouvy přečíst jeden odstavec ze strany 4, přesně řečeno jenom kousek tohoto odstavce ze strany 4. V něm se tedy praví doslova, že strana druhá, myslí se tedy Česká republika, ve smyslu tohoto ustanovení konstatuje neexistenci jakýchkoliv svých potenciálních nároků na náhradu škody a jiných v úhradu připadajících plnění. Chci tím tedy říci, když to přeložíme do českého jazyka, že tato smlouva o narovnání mezi Českou republikou a společností UT 2002 říká, že Česká republika se necítí poškozena majetkově, že žádná škoda České republice nevznikla, a proto prosím, pokud berete smlouvu, kterou podepsala Česká republika, vážně, abyste tuto skutečnost při hlasování vzali v úvahu. Je to poměrně důležitý dokument. Pokud by si to chtěl někdo ověřit, jistě to bude možné buďto u mne, nebo kohokoliv, kdo ji dostal, protože Petr Wolf tuto smlouvu nechápe jako soukromou, nýbrž ji dal členům mandátového a imunitního výboru k dispozici a dovolil, abych z ní tady četl.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kafkovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Wolf a připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Pardon, pana kolegu Wolfa ještě požádám o strpení, protože pan poslanec Tejc se přihlásil k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP