(18.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 116 pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 53.

 

Pokusím se tedy ještě dokončit naše dnešní odpolední jednání v pevně zařazených bodech. Měli bychom to stihnout. Tím bodem je

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede návrh zákona ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Než se ujme slova, prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka ústavněprávního výboru, paní poslankyně Hana Šedivá. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 855/1.

Prosím nyní paní ministryni Danielu Kovářovou, aby se ujala slova. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na pozdní dobu vás poprosím, abyste do třetího čtení propustili vládní návrh, kterým se mění obchodní zákoník. Jde o transformační směrnici poté, co Evropská unie přijala směrnici, která se týká práv akcionářů a která zejména zakotvuje možnost hlasování prostřednictvím videokonference nebo korespondenčně. Současně návrh obsahuje i novelu a transpozici obchodního zákoníku a promítá se také do zákona o podnikání na kapitálovém trhu a občanském soudním řádu.

Prosím proto Sněmovnu, aby ji propustila do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Daniele Kovářové. Nyní se slova ujme zpravodajka ústavněprávního výboru, paní poslankyně Hana Šedivá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, členové vlády, jsem ráda, že došlo na projednání tohoto bodu. Jako vždycky - těsně před koncem jednání. Díky tomu, že se naši kolegové ze školského výboru trošku rozpovídali, jsme se zdrželi.

Novelu obchodního zákoníku, sněmovní tisk 855, projednal po úvodním slovu dr. Marka Görgese, náměstka ministra spravedlnosti, ústavněprávní výbor dne 3. září na své 61. schůzi. V rámci projednávání byl přijat pozměňovací návrh, který byl rovněž připraven Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se tudíž o čistou transpozici. Jiné návrhy nebyly podávány.

Navrhuji tedy, abychom ve třetím čtení tento zákon jako takový schválili. Chtěla bych jenom připomenout, že na stole vám leží pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který jsem podepsala, ale k tomuto pozměňovacímu návrhu se nehlásím, tudíž tento pozměňovák nebudu načítat z toho důvodu, že je to návrh, který značně zatěžuje státní rozpočet.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se ve druhém čtení hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Do podrobné rozpravy také nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ani tady nevidím nikoho, kdo by se hlásil z místa. Končím tedy i podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně a paní zpravodajka nemají zájem o závěrečné slovo. V podrobné ani v obecné rozpravě nepadl žádný návrh ve druhém čtení, není tedy o čem hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Končím také dnešní jednací den s tím, že jsme ukončili projednávání bodu 54. Připomínám jenom, že mezi druhým a třetím čtením bylo výborem navrženo zkrácení lhůty nejvýše na 48 hodin. To je sice možné, ale protože je dnes středeční večer, tak pokud by ten návrh padl... To je pravda, ale jenom to konstatuji. Čili bylo by možné to projednávat hned, ale musíme to zařadit - třetí čtení projednávání návrhu zákona. To v tuto chvíli není možné a budeme to muset projednávat zítra ráno. Já to jenom konstatuji, abychom si vyjasnili procedurální pozici. Protože není pozměňovací návrh, budeme to projednávat, až to někdo navrhne. Ať si to tedy zajistí buď paní zpravodajka, nebo paní ministryně zítra, případně v pátek ráno.

Tolik tedy k dnešnímu jednacímu dni. Než odejdeme z dnešního jednání, chtěl bych připomenout, že budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno, a to body 23, 24, 50, 51 a potom odpoledne bodem číslo 45. Znamená to, že zítra ráno nejsou odpovědi na písemné interpelace, protože nikdo o to nepožádal. Budeme se tedy zabývat mezinárodními smlouvami a pak zákonem o dráhách, stavebním zákonem.

Přeji vám hezký večer a těším se na shledání zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP