(12.40 hodin)

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Kolego, děkuji za projev galantnosti.

Skutečně je velmi smutné, že tato debata se dostává do rozměrů, které už nejsou důstojné nikoho z nás, protože náš největší problém je asi v tom, že se všichni domníváme, že školství rozumíme. Chodili jsme do školy, tak přece ten terén dobře známe a rozumíme mu. Já se domnívám, že každý z nás má zkušenosti také jako rodič, a to jsem tady viděla na vystoupeních, že tam ty rodičovské zkušenosti zohledňujeme především.

Ale já bych chtěla říct jednu poznámku, která je věcná. Považuji ze strany ministerstva přípravu celého tohoto materiálu tak trošku za podraz. Jsou tam totiž vedle sebe dvě roviny. Jedna rovina je rovina čistě odborná, já bych řekla skoro až metodická, a potom je to rovina, která je spíše organizační, neboli problémy, které je potřeba rychle vyřešit - nakonec pan ministr se o nich před chvilkou zmínil - je potřeba finančních prostředků, kterými by se provoz CERMAT posílil, no a potom je tam také jedna věc, která je osobně mnou vnímána jako pozitivní, a to je u přijímacího řízení ve chvíli, kdy ředitel rozhodne, že dítě je přijato, tak to nebude v dimenzi správního řádu, ale spíše v těch záporných případech. Takže to jsou takové dvě důležité technické věci.

Já si myslím, že i řešením celého tohoto problému, který tady dlouze diskutujeme, by bylo opravdu tyto dvě roviny oddělit a postavit ten materiál tak, aby byl akceptovatelný všemi, kteří jej budou schvalovat. Nakonec pan ministr tady zmínil ve včerejší debatě, že chystá další novelizaci, další druh novely, tak proč bychom nemohli do těch dvou rovin, které jsem zmiňovala, postavit ty a ty problémy. Myslím si, že by to bylo i pro zákon jako takový, který je velmi významný, rozumnější. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, teď se nacházíme v takové situaci, že posledním bodem před polední přestávkou je volba kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V polední přestávce ve středu, jak je všeobecně známo, zasedá také organizační výbor, zpravidla v jednu hodinu. V tuto chvíli jsou nejméně dva přihlášení. Já se táži, zdali ještě někdo další hodlá vystoupit. V případě, že někdo další hodlá vystoupit, přeruším projednávání tohoto bodu a budeme se mu věnovat někdy v hlubokém odpoledni, protože na začátek odpoledne jsou zařazeny pevně body. Pokud se hlásí ještě někdo kromě pana poslance Krátkého a pana poslance Bičíka… Tím samozřejmě nechci nikomu vyhrožovat. Není tomu tak. Takže pan poslanec Krátký, potom pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane ministře Nečasi, prostřednictvím pana předsedajícího, chci se přihlásit k té vaší připomínce o rušení školek. V roce 1998 jsem nastoupil na radnici jako technokrat, v žádném případě se nepovažuji za odborníka na školství. Dostal jsem materiál, že z osmi školek ve čtyřech je víc personálu než dětí. Porodnost v našem městě klesla z 245 na 92 dětí. Jsem rád, že ti, co přišli po mně po osmi letech, mají tuto situaci obrácenou. Prostě mají děti. Já jsem je neměl. Takže nedá se svítit, národ, který nemá děti, umírá. Jsem rád, že za osm let vlády sociální demokracie národ žije. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vládo, kolegové a kolegyně, vystupoval jsem včera a ve svém vystoupení jsem žádal pana ministra, aby se dnes ve svém závěrečném slově vyjádřil k určitým dvěma dotazům, které jsem na něho včera vznesl. Pozorně jsem dnes proto poslouchal jeho vystoupení. Vy jste si určitě všimli, že ve svém vystoupení hovořil také o určitých konzultacích, které proběhly, a proto mě obsah jeho vystoupení velmi zajímal.

Říkám zde otevřeně, že vystoupení pana ministra mě uspokojilo zhruba na 40 %, a to z toho důvodu, že určité, řekněme džentlmenské dohody jsme hodlali respektovat. V jakém rozsahu tyto dohody respektoval pan ministr, v takovém rozsahu bude i moje a naše odezva. Já bych vás chtěl jenom informovat, že po posouzení tohoto vystoupení se poslanecký klub KSČM připojí k návrhu na zamítnutí návrhu zákona už v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. Táži se, zda ještě někdo hodlá vystoupit v rámci rozpravy. Není tomu tak, takže rozpravu končím.

Pokud nechce v tuto chvíli vystoupit pan ministr, protože na to má právo, pan zpravodaj se ujme svých zpravodajských povinností. Pozvu všechny ty, kteří chtějí hlasovat o návrzích, které jsou k hlasování způsobilé, aby přišli do sněmovní síně. Takže hovoří Walter Bartoš, zpravodaj.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já budu velmi krátký. Dovolím si shrnout rozpravu. Vystoupilo celkem 12 lidí, z toho někteří opakovaně. Paní kolegyně Bohdalová, Zelenková třikrát, paní kolegyně Mertinová dvakrát, někteří jednou. Vystoupil pan premiér a pan ministr školství. V rozpravě zazněl jediný návrh, a to byl návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku. Jiný návrh jsem nezaregistroval. A druhý návrh: pokud by nebyl zamítnut tento tisk, tak pan ministr vystoupil s návrhem na zkrácení lhůty na 30 dnů. Myslím, že to je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování, rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 přihlášených bylo pro 84, proti 82. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jsou nějaké další návrhy? (Ne.)

 

Takže zahajuji hlasování s pořadovým číslem 53. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež - teď se to podařilo - a tělovýchovu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro bylo 162, 3 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení, lhůta by měla být zkrácena na 30 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 55. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro bylo 92, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že mohu ukončit první čtení této vládní předlohy s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

Mám tady informaci, že se omlouvá pan poslanec Tejc ve dnech 24., 25. a 26. 9.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Tluchoř jako předseda volební komise, neboť budeme projednávat návrh na volbu kandidáta na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP