(16.00 hodin)
(pokračuje Jacques)

K dalším změnám patří zrušení povinnosti platit zálohy na náklady exekučního řízení i výživné. I rozšířená pomoc soudu ve věcech výživného by podle návrhu byla osvobozena od soudních poplatků, protože rodič, který je ve finanční nouzi, má samozřejmě problémy i s placením těchto nezbytných poplatků.

Dále návrh rozšiřuje přednostní postavení výživného před ostatními pohledávkami i na výkon rozhodnutí prodejem podniku, to je nová věc, a nakonec osobám, které dlouhodobě neplní vyživovací povinnost, snižuje částku živobytí na existenční minimum. Dochází k určitému sankčnímu mechanismu pro konkrétního dlužníka.

Dámy a pánové, věřím tomu, že uznáte prospěšnost vyjmenovaných opatření a předložený návrh podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Další přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Hana Šedivá. Máte slovo, vážená paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, kolegyně. Máme tady předložený poslanecký návrh zákona, kterým se má zvýšit možnost vymáhání výživného u případu, kde výživné není placeno dobrovolně. To si dává za úkol tento poslanecký návrh. Jsem toho názoru, že tato novela nic neřeší. Neřeší otázky, pro které měl být zákon předložen, protože tyto otázky, zejména ustanovení § 259, jak bylo předloženo, jsou v podstatě v původním § 260 občanského soudního řádu. Rozvedení § 259a mi připadá nesystémové, kasuistické, naprosto zbytečné. Současný zákon možnosti řeší. Připadá mi, že se tvůrci návrhu nikdy nezúčastnili soudního řízení, takže nevědí, jak probíhá věc u soudu.

Dále. Předpokládám, když si návrh dává za úkol, aby byly nahrazeny úkoly, které má možnost exekutorská komora, aby byly posunuty i ve prospěch soudu. V případě, kdy se přijímal zákon o exekutorské komoře a o exekutorech, úkolem bylo, aby se otázka exekucí a výkonu rozhodnutí přenesla ze soudu, zejména ta nejsložitější, a to je drobné vymáhání pohledávky a další vymáhání, na soukromé exekutory, nikoli aby soudy získávaly vyšší pravomoci. Zde se domnívám, že se soudům zbytečně rozšiřuje povinnost, když se stejně všichni věřitelé o výživné budou obracet na soukromé exekutory.

Stejně jako vláda ve stanovisku se domnívám, že body 7, 8 a 9, tak jak bylo uvedeno, přesně stanoví, že v zákoně je třeba doplnit přechodná ustanovení pro případy, kdy by bylo zahájeno řízení anebo skutečnosti již nastaly. Text návrhu zákona je třeba podrobit revizi z hlediska pravidel pro tvorbu právních předpisů.

Dle mého názoru jediná věc, která je přínosná v tomto návrhu, je osvobození od soudních poplatků a od zálohy pro exekutora.

Kolizi také vidím v ustanovení § 98 zákona o rodině, a to je otázka promlčení. Je to ustanovení odst. 1, tak jak je navrhováno, a ustanovení odst. 2.

Bylo tady uvedeno, že se v zákoně upravují i sankční opatření, a to v případě, že dlužník na výživném nebude platit, nebude dostávat životní minimum, ale pouze minimum existenční. V tom případě nevím, z čeho bude dlužné výživné vymáháno, protože z existenčního minima již nebude možné co vymáhat.

Pokud jde o sociálně-právní ochranu, jak je uvedena a rozšířena v tomto zákoně, dle mého názoru bude dražší, než kdyby se vyplácelo náhradní výživné stejným způsobem, jak bylo navrženo v předchozí úpravě, protože bude zapotřebí přijmout více úředníků a ti budou stát více prostředků.

A další. Bylo tady uvedeno, že od 26 let si budou moci zletilí vymáhat výživné sami. Výživné si mohou nárokovat ti, kteří na výživné mají nárok, již od 18 let. Domnívám se, že takovou možnost mají již dnes.

Vzhledem k tomu, že dle mého názoru je celá úprava nesystémová a celý problém se dá řešit v rámci stávající právní úpravy, navrhuji, aby byl návrh zákona zamítnut. Jediný způsob, kterým by bylo možno zvýšit vymáhatelnost dlužného výživného, by bylo zásadnější řešení v rámci trestního řízení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myšlenka pomoci těm, kteří nesou břímě výchovy dětí a jejichž manželé se nepodílejí na této výchově, se zrodila již na podzim loňského roku. Chtěl bych moc poděkovat panu poslanci Kafkovi, který na tomto zákonu odpracoval největší kus práce, a samozřejmě také poslankyni Jacques a také ministerstvu, že se ujalo pomoci při tvorbě tohoto zákona. Myslím, že je to krok správným směrem. Určitě je možné na tomto zákoně hledat nedokonalosti a chyby, ale myslím si, že je to rozhodně efektivnější způsob, jak pomoci těm, kteří pomoc potřebují.

Ten, kdo se ocitl na jednání před soudem, si uvědomí, jak je těžké nalézt zdroje majetku, ze kterého by druhá strana měla hradit například výživné. Za velice významné pokládám i to, že se prodlužuje lhůta, od kdy začíná běžet promlčecí doba, až do zletilosti nebo do věku maximálně 26 let. To všechno jsou důvody, které vedou k tomu, že dlužník bude mít jistotu, že neunikne tomu, že bude muset zaplatit. To je velice významná věc a je to rozhodně lepší způsob, jak dosáhnout vymožení práva, než předkládaný návrh zákona o náhradním výživném.

Byl bych nerad, abychom tady ve sněmovně soupeřili o to, který návrh je lepší, ale chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste tento návrh nezamítali, umožnili odstranění problémů, na které upozornila vláda nebo paní kolegyně. Prosím o podporu tohoto zákona, aby byl postoupen do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala další přihlášená do diskuse, paní poslankyně Bohdalová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně a kolegové, tato legislativní norma, která je zde navržena a kterou jsem si důkladně prostudovala, neodpovídá na mou praktickou otázku, která se udála v mé poslanecké kanceláři, kdy po zamítnutí zákona za mnou přišla maminka, která vychovává patnáctiletá dvojčata. Bývalý manžel jí dluží 242 tisíc na výživném, nyní si odpykává 14. měsíc trestu odnětí svobody právě za neplacení výživného a z vězení z Vinařic jí poslali složenkou jednou 92 korun a podruhé 156 korun jako splátku na výživné. Proto se ptám: Jak pomůže tato legislativní norma této mamince?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Hlásí se prosím ještě někdo další do rozpravy? Ano. Paní poslankyně Čurdová. Máte slovo, paní poslankyně.

A prosím všechny přítomné, aby snížili hladinu hluku v této místnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP