(18.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, milé dámy, vážení pánové, já vím, že několik minut před devatenáctou hodinou není nejvhodnější chvíle pro rozvíjení debaty nad materiálem, který má koncepční informativní charakter. Nicméně dovolte mi jen jednu tezi uvést.

Pro podnikatelskou sféru, pro naše hospodářství, je otázka kvalifikované pracovní síly a diskrepance mezi trhem vzdělávání a pracovním trhem docela zásadní otázkou. Já jsem velmi rád, že Ministerstvo školství tím směrem jaksi poněkud obecně a vizionářsky ty své představy zaměřilo, ale jsme připraveni v hospodářském výboru a zejména v podvýboru pro podnikání lépe se pokusit koordinovat a propojovat školství s hospodářstvím a hledat cesty, jak tu situaci napravit. Já tedy nenavrhuji žádné doplňující usnesení, jenom vás ujišťuji, že je nutné se tím zabývat a že jsme k tomu připraveni.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Jičínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, ani já nejsem tak naivní, že bych v tuto dobu chtěl vést vážnou rozpravu k této věci. Budu souhlasit s tím, abychom přijali usnesení, jak bylo navrženo. Přece jenom bychom se ale měli někdy zamyslet nad tím, že v zajetí těch často malicherností každodenní politiky neplníme funkci, kterou bychom jako parlament plnit měli, totiž zabývat se skutečně základními otázkami vývoje české společnosti.

Nedávno byla uveřejněna v tisku výzva významných osobností, které upozorňují na to, že pokud jde o problémy vzdělávání naší společnosti, jsou tu vážné defekty, vážné problémy. Myslím si, že jakkoliv dnes tuto věc skončíme, neměli bychom ji skončit jako problém, ale měli bychom se k ní někdy v nejbližší době, asi už v novém roce, vrátit, abychom společnosti a veřejnosti ukázali, že parlament se zabývá i věcmi, které přesahují rámec každodenních střetů mezi opozicí a koalicí. Myslím si, že pověst Poslanecké sněmovny vyžaduje, abychom se těmito věcmi zabývali. K důležitým úkolům parlamentu patří role kontrolní. Myslím, že jsme si všichni vědomi, že tuto kontrolní roli vzhledem k tomu, jak pracujeme s parlamentním časem, plníme často velmi formálně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

S faktickou - pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nechci příliš zdržovat Sněmovnu, ale chci upozornit pana kolegu Jičínského, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako odborný orgán Poslanecké sněmovny se velmi pečlivě zabýval tímto dokumentem a diskuse trvala více než dvě hodiny. Byl to velmi důkladně probraný bod. Věnovali jsme mu velkou péči.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, přítomní členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych chtěl v první řadě připomenout, že Sněmovna bere tento materiál a tento návrh pouze na vědomí a také my v našem klubu jsme si toho vědomi.

Za druhé bych rád připomenul, že když na jaře roku 2006 projednávala tato Sněmovna první dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy podle nového školského zákona, že jej dokonce i odmítla vzít na vědomí, a to právě z důvodu, že nebyly dostatečně dořešeny některé problémy, některé otázky, které se týkaly dalšího rozvoje naší vzdělávací soustavy. Já jsem tehdy k tomuto problému vystupoval a vím, že tím důvodem, a jistě si na to někteří z vás vzpomenete, byla otázka nevyřešení vzájemného vztahu a proporcí jednotlivých segmentů středního vzdělávání. V hlasování, kterého se tenkrát zúčastnilo, tuším, něco málo přes sto poslanců, jenom 42 poslanců hlasovalo pro vzetí toho materiálu na vědomí, ostatní se zdrželi nebo byli proti, a to napříč politickým spektrem.

Proč o tom hovořím? Pan zpravodaj mluvil o tom, že v průběhu jednání odborného orgánu, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, diskuse probíhala poměrně dlouhou dobu. Ano. Probíhala. Také já jsem tam vystupoval. Upozorňoval jsem na celou řadu problémů a nejasností, které v tomto materiálu jsou obsaženy. Odpověď jsem dostal pouze na jednu ze svých připomínek, na jeden ze svých dotazů.

Chápu, že je situace na Ministerstvu školství v současné době složitá. Chápu, že se možná toho jednání nezúčastnili všichni, kteří by k tomu měli co říci, ale - a to bych rád podtrhl - ten základní problém, kvůli kterému při tom minulém projednávání dlouhodobého záměru se náš klub zdržel hlasování, tedy otázka středního vzdělávání a odborného středního vzdělávání, učňovského školství, není ani v tomto materiálu řešen. Pokračuje v těch tendencích, které byly v dosavadním dlouhodobém záměru. A nejsou tam naznačeny ani nejasné kontury, obrysy, řešení problému, který je čím dál vážnější a na který upozorňují zaměstnavatelé, zaměstnavatelské svazy, profesní svazy pracovníků, pedagogických pracovníků v odborném středním vzdělávání a podobně.

Říkám to proto, že také v tomto případě se náš klub při hlasování zdrží. I při položení té otázky, zda Sněmovna vezme tento materiál na vědomí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila paní poslankyně Šojdrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já také nechci zdržovat v těchto chvílích jednání Poslanecké sněmovny. Jenom upozorňuji na to, že na rozdíl od těch ostatních zpráv, které jsme projednávali, toto je zpráva, která je zaměřena do budoucnosti. A je to hlavní koncepční řídicí nástroj pro vládu a také Ministerstvo školství. Je to koncepce, ke které se může Poslanecká sněmovna vyjadřovat do budoucnosti. A my bychom se měli naučit také s tímto nástrojem pracovat.

Pro ty, kteří nejsou plně spokojeni s tím, co v této zprávě je, je možnost přijímat doprovodná usnesení. Já to v této chvíli rozhodně nenavrhuji. Já souhlasím s tím, že vezmeme tuto zprávu koncepce rozvoje vzdělávací soustavy na vědomí a naučíme se pracovat s tímto koncepčním řídicím nástrojem pro ovlivňování vzdělávací soustavy do budoucna. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Jenom formálně, pane zpravodaji, poprosím, abyste zopakoval usnesení.

 

Poslanec Walter Bartoš: Poslanecká sněmovna bere na vědomí sněmovní tisk 246, dlouhodobý záměr rozvoje výchovně vzdělávací soustavy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Slyšeli jste návrh na usnesení. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 411: z přítomných 126 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 99. O slovo se přihlásil pan předseda Tluchoř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já přicházím s jedním procedurálním návrhem a dovoluji si vám navrhnout vyřazení všech zbývajících bodů programu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. O slovo se dále hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP