(16.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Dámy a pánové, tolik stručná informace. Snad ji ještě doplním o to, že návrh byl projednán ústavněprávním výborem. Byl projednán relativně podrobně a byly též připraveny pozměňovací návrhy. Chci konstatovat, že Ministerstvo spravedlnosti se shoduje s ústavněprávním výborem na pozměňovacích návrzích, které takto byly připraveny. Vyjadřujeme tedy souhlas s usnesením ústavněprávního výboru z 26. září tohoto roku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku předkladatelů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisk 186/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Hana Šedivá. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně - vláda tu není, takže pane ministře. Jak již tady bylo řečeno, jedná se o novelu obchodního zákoníku, který implementuje změny, které nám předurčuje Evropská unie. Ústavněprávní výbor se zabýval touto novelou dvakrát, a to jednak 16. srpna 2007, poté, po podání pozměňovacího návrhu, který byl doporučen z Americké obchodní komory a byl schválen po předchozím projednání Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí, Českou národní bankou a dalšími zainteresovanými orgány, došlo k revokaci tohoto usnesení dne 26. září letošního roku. Ústavněprávní výbor schválil tento pozměňovací návrh.

Z toho důvodu podávám návrh, aby Poslanecká sněmovna po podrobné rozpravě ve třetím čtení schválila tento zákon ve znění usnesení ústavněprávního výboru a ve znění legislativně technických úprav. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. I vás poprosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajům.

Byl jsem upozorněn paní poslankyní, že zde není nikdo z místopředsedů vlády, takže bych poprosil, aby někdo dorazil a mohli jsme projednávat body. Na tuto skutečnost mě upozornila paní poslankyně Bohdalová.

Přerušuji schůzi na pět minut do 16.07 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 16.02 do 16.07 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně a páni kolegové, budeme pokračovat, protože čas pro přestávku uplynul. Já jsem v zákulisí mluvila s panem místopředsedou vlády Bursíkem, který mě ujistil, že bude přítomen v jednacím sále tak, aby námitka proti tomu, že zde příslušný člen vlády chybí, nás nebrzdila v dalším jednání. Požádám vás o chvilku strpení a můžeme pokračovat.

Skončili jsme předtím, než byla otevřena obecná rozprava. Připomínám, že projednáváme sněmovní tisk 186 ve druhém čtení. Já obecnou otevírám a konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se tedy, zda někdo žádá o udělení slova. Nevidím žádnou takovou žádost, proto končím obecnou rozpravu.

Zahájím podrobnou rozpravu a opět se zeptám na to, zda se chcete do této rozpravy přihlásit ze svých míst, protože písemnou přihlášku nemám. Nehlásí se nikdo ani do podrobné rozpravy, proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji také paní zpravodajce. Tím jsme se vypořádali ve druhém čtení se sněmovním tiskem 186.

 

Dalším bodem našeho schváleného programu schůze je

 

9.
Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
/sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Anna Čurdová. Já ji prosím, aby se ujala slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP