(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy nemám žádnou. Táži se tedy, zda se někdo chce zúčastnit rozpravy k tomu zákonu. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Zeptám se, zda ještě někdo chce navrhnout jiné přikázání. Není tomu tak. Domnívám se, že budeme moci za malou chvíli rozhodnout o tomto jediném návrhu, tedy návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 274. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 274 přítomno 155, pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu.

 

Tím končí prvé čtení tohoto zákona. Končí tím projednávání bodu č. 25. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod č. 28, který zahajuji. Je to

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

 

Opět o úvodní slovo, z pověření vlády, požádám pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já u této novely budu také velmi stručný.

Jedná se o novelu obchodního zákoníku, která v zásadě v sobě obsahuje více než dvě desítky směrnic Evropského společenství. Jde o jakýsi soubor komunitárních pramenů práva, které Česká republika dosud v oblasti obchodního práva neimplementovala, takže jsme udělali takovýto souborný koš, do kterého jsme shrnuli naše resty, které jsme dosud v této oblasti měli, a proto je tato novela obchodního zákoníku tematicky relativně různorodá. Já přesto, když dovolíte, odůvodním a uvedu jako příklad alespoň některé změny, které tento návrh přináší.

Obecně tento návrh - nebo filozofií tohoto návrhu je zlepšit informovanost spotřebitelů a obchodních partnerů podnikatelů, kdy se například upravují podmínky a hlavně náležitosti, které mají obsahovat webové stránky u podnikatelů. To znamená pokud podnikatel má webové stránky, pak je nově upraveno, že na nich nemůže uvádět neúplné, nebo dokonce klamavé údaje. Co je důležité, že takovéto případné jednání, kdy se uvádějí neúplné či klamavé údaje, by mělo být deliktně postihováno, a to jako přestupek.

Důležitá je věc, která se týká postavení příslušníků třetích zemí, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky a z pohledu obchodního práva jsou tak rezidenty. Počítáme s tím, že tato úprava v zásadě zavádí pro ně stejné povinnosti jako pro vnitrostátní podnikatele.

Novou věcí je umožnění zápisu do obchodních rejstříků i v cizím jazyce, samozřejmě základním jazykem je jazyk český; to znamená, pokud se někdo zapíše v cizím jazyce, je vedle toho ještě česká varianta. To znamená, že jde případně o dvojjazyčnost. Je to nová úprava, kterou po nás požaduje též Evropská unie.

Dochází ke sladění právní úpravy na úseku úpravy úroků v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem v rámci mezinárodního obchodu. I zde vycházíme vstříc komunitárnímu právu, jímž jsme vázáni.

V neposlední řadě, a to je asi poslední věc, kterou bych zde chtěl podtrhnout, jde o to, že hovořím-li o deliktní odpovědnosti, o přestupcích, tak dochází též k dalšímu novému přestupku, nebo nové úpravě přestupku, a to v oblasti povinností při zápisu do obchodních rejstříků. Ten, kdo poruší povinnosti, které jsou mu zákonem stanoveny při zápisu do obchodního rejstříku, může být deliktně odpovědný a může být takovéto jednání kvalifikováno jako přestupek.

Dámy a pánové, jak jsem řekl, v tomto případě se jedná čistě o implementační novelu, kterou odstraňujeme resty, které Česká republika měla na úseku obchodního práva, a proto vás prosím, abychom tento návrh společně podpořili tak, aby Česká republika nebyla ve skluzu, co se týká přijímání komunitárního práva na úseku práva obchodního. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Teď budu potřebovat pomoc zejména od členů ústavněprávního výboru, protože zpravodajkou pro prvé čtení je určena paní poslankyně Hana Šedivá a - já se možná špatně dívám. (Hlasy: Je přítomna. - Poslankyně Hana Šedivá sedí u stolku zpravodajů.) Ano, špatně se dívám. Takže pomoc nepotřebuji, všechno je v pořádku.

Poprosím paní poslankyni Hanu Šedivou, která je zpravodajkou k tomuto zákonu, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, já budu ještě stručnější než pan ministr, protože se opravdu jedná o implementaci unijních předpisů do našeho právního řádu, odstranění nedostatku nebo spíše těch chybějících předpisů, které jsme byli povinni zakomponovat do našeho právního řádu, do našeho obchodního práva.

Navrhuji tedy, aby byl zákon propuštěn do druhého čtení, a navrhuji, aby byl přikázán ústavněprávnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Ptám se na vaše přihlášky nyní. Není taková, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh zákona k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat o tomto návrhu na přikázání zákona.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 275. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti tomuto přikázání?

V hlasování pořadové číslo 275 přítomno 159, pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Tímto končí prvé čtení vládního návrhu zákona, končí projednávání bodu č. 28 na této schůzi. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu. Pardon, ještě než jej zahájím, slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s výsledkem právě proběhnuvších voleb. Mám pro vás myslím dobrou zprávu, neb nebudeme dnes pokračovat druhým kolem, protože se nám podařilo všechna místa, která jsme potřebovali, obsadit.

 

V první volbě, prvním kole volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch (bod 64), bylo vydáno 164 hlasovacích lístků, odevzdáno 164.

Pro Karla Šidla bylo odevzdáno 23 hlasů, pro Oldřicha Vojíře 84 - v prvním kole byl zvolen pan poslanec Oldřich Vojíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP