(12.50 hodin)
(pokračuje Rybínová)

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vzhledem k výše uvedeným nedostatkům navrhované úpravy a s přihlédnutím ke skutečnosti, že problematika komerčního zneužívání dětí bude komplexně a systematicky upravena v připravovaném trestním kodexu, následně v rozpravě podala návrh na vrácení navrhovateli k dopracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rybínové. S přednostním právem se přihlásil v rozpravě, kterou právě otevírám, pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Řádně přihlášen je pan poslanec Tomáš Kvapil. Další přihlášky nemám.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se ještě stručně vyjádřil ke stanovisku vlády k tomuto sněmovnímu tisku.

Chci zdůraznit, že vláda si je vědoma problému, který se snaží navrhovatelé řešit. Jsme si vědomi toho, že současná úprava § 205, šíření a přechovávání pornografie, nedostatečně reflektuje postih fenoménu dětské pornografie a že bude nutné zavést přísnější právní úpravu, která bude lépe specifikovat aspekty postihu dětské pornografie. Námitky, které jsme vznášeli a které zde byly citovány paní zpravodajkou, měly spíše charakter technických námitek a námitek ve vztahu k tomu, co po nás chce Evropská unie a co je též součástí přípravy nového trestního zákoníku. Já chci pouze zdůraznit to, že byť s myšlenkou přísnějšího postihu souhlasíme a nemáme s tím problém, tak zvolená forma zkrátka a dobře není šťastná. A u trestního práva, které má být přehledné a jasné a každému občanu seznatelné, co je a co není trestné, by takováto vada neměla nastat.

Zkrátka a dobře, není důvod, proč vytvářet dvě skutkové podstaty, dva trestné činy, jeden, který se týká obecně výroby, šíření a přechovávání pornografie, a druhý, který se týká výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie. Zkrátka a dobře by měla být zvolena jiná forma, měla být zvolena forma kvalifikovaných skutkových podstat u dětské pornografie, to znamená přísnější sazby, pokud objektem je dítě, nikoliv speciální samostatná skutková podstata. Proto jsme tuto námitku zde podali a proto jsme upozornili na nevhodnost formulace.

Velkou nevhodností, a to zde chci také zdůraznit, je potom stanovení oněch sazeb. My jsme přesvědčeni, dámy a pánové, že u takovéto formy trestné činnosti mají být velmi přísné sazby. A na tomto návrhu vidíte problémy, kterými trpí většina tzv. salámových úprav trestního práva, to znamená, není zde souladnost mezi jednotlivými sazbami ve vztahu k jiným trestným činům. Ač nechci zlehčovat závažnost trestného činu šíření dětské pornografie, tak si myslím, že sazba by u takovéhoto trestného činu měla být jiná než u znásilnění. Pro mě zkrátka znásilnění je ještě brutálnějším trestným činem, než je tento trestný čin. A to je věc, která zde například rozlišena není. Zde se dokonce dostáváme do takových sazeb, kdy některé formy šíření pornografie jsou stejně kvalifikovány jako znásilnění kvalifikované, to znamená znásilnění osoby mladší než 15 let. A to jsou podle mne nejzávažnější trestné činy, a zde je třeba najít soulad tak, aby trestní zákoník jasně vyjadřoval hodnotovou orientaci společnosti a jasně řekl, že znásilnění osoby mladší 15 let, ještě s psychickými a tělesnými následky, patří vedle vraždy a jiných trestných činů proti životu a zdraví opravdu k tomu nejzávažnějšímu a nejhoršímu, co by mělo být nejtvrději postihováno.

Dámy a pánové, chci k tomu říci za vládu tolik, že v zásadě jsou dvě možnosti. Buď bude návrh vrácen k přepracování a vláda přijde s vlastní úpravou § 205, tak jak to tady bylo též řečeno paní zpravodajkou a tak jak jsme k tomu ostatně zavázáni komunitárním právem, příslušným rámcovým rozhodnutím, to znamená, že předložíme vlastní návrh. Nebo druhá varianta: Pokud tento návrh nebude vrácen k dopracování a bude postoupen do výboru, tak ten návrh předložíme jako pozměňovací návrh k tomuto textu, a pak vás moc budu prosit, abyste při diskusi o postihování dětské pornografie - to řešení vnímáme jako velmi závažný fenomén - přistoupili k tomu, že je třeba dodržovat určitou systematiku trestního zákona, a abyste případně potom vládní návrh podpořili jak v podobě samostatného návrhu, nebo případně pozměňovacího návrhu.

Protože, dámy a pánové, a to je poslední poznámka, vládní návrh, který je víceméně připraven, to znamená vládní představa § 205, konvenuje a je totožný s tím, co je připraveno i v oné nové rekodifikaci. A my, dámy a pánové, pokud budeme sahat do doby přijetí nové rekodifikace k úpravám starého trestního zákoníku, tak bychom se maximálně měli snažit, aby nové úpravy byly v souladu s tím, co případně přijmeme v novém trestním zákoníku, pokud nebude pro to nějaký závažný důvod, tak abychom se úpravami dílčími přibližovali k tomu, co by mělo být v nové kodifikaci, nikoliv abychom se od toho vzdalovali. Protože tak nám v trestním právu vznikne ještě větší chaos a ještě menší přehlednost a bude ještě méně vidět, co je trestné a jakým způsobem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Pospíšilovi. Pan navrhovatel chce vystoupit v replice na vystoupení pana ministra. Pan poslanec Kvapil bude ještě chvilku trpělivý.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, kolegové, rozprava se odvíjí obdobným směrem, který jsme předpokládali, takže dovolte, abych reagoval na připomínky k návrhu, jak byly obsaženy ve stanovisku vlády, ve vystoupení paní zpravodajky i pana ministra spravedlnosti.

My jsme si dobře vědomi, že problémy týkající se všestranného zdravého vývoje dětí existovaly vždy. Mění se - a teď to řeknu v uvozovkách - pouze jejich obsah a intenzita. Důležité je, aby byly včas identifikovány a řešeny. A to by nám mělo být společné, ať už v tomto sále sedíme nalevo, uprostřed nebo napravo.

Nechci dělat přednášku. Připomenu proto jen, že hlavním impulsem pro podání návrhu bylo právě již zmíněné a ve zprávě uvedené usnesení vlády č. 949 ze srpna minulého roku, které přijalo známý plán proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na léta 2006 až 2008, který má jako termín přijetí příslušné právní úpravy 1. 3. letošního roku, čili za měsíc.

Nechci připomínat opční protokol. Čili druhým impulsem pro nás bylo zjištění, jakým způsobem řeší obdobnou problematiku trestní právo dalších členských států Evropské unie. Ano, náš právní řád je naším právem. Jsme však součástí Evropy, a jestliže například - teď si vzpomeňte - podmínky skladování odpadů řešíme benevolentněji než okolní země, stáváme se smetištěm Evropy. Jestliže neřešíme problematiku hazardních her, nemůžeme se divit, že hustota heren v Praze je větší než v Las Vegas. Jestliže nedůsledně řešíme otázku drog, pak se naše mládež pomalu dere na samou špičku Evropy ve zkušenostech s požíváním návykových látek. A jestliže urychleně nepřijmeme s Evropou rovnocenné opatření v oblasti komerčního sexuálního zneužívání dětí, staneme se brzy evropským centrem dětského pornografického průmyslu, obchodu a všech souvisejících aktivit, jak tady o tom bylo hovořeno.

Já věřím, že jste si všimli, že jsem použil pouze výňatky z médií z posledních týdnů a informace, které byly zveřejněny.

Vláda vyslovila ve svém stanovisku s návrhem zákona nesouhlas. V předposledním odstavci přitom shodně s námi prohlašuje - bylo to zde řečeno - že považuje za nezbytné provést novelizaci trestního postihu komerčního sexuálního zneužívání dětí, zejména dětské pornografie, v souladu s výše zmíněným rámcovým rozhodnutím Rady Evropských společenství, že sama připravuje novelu § 205 trestního zákona, a uvádí, že během letošního roku předloží Sněmovně k posouzení komplexní návrh nového trestního zákoníku. Na jiných místech vznáší konkrétní připomínky.

Já nejsem právník, ale z pohledu logiky věci, tedy společné snahy věci co nejrychleji řešit, takový postoj dost dobře nechápu. Byl vstřícnější u pana ministra. Nikdo přece netvrdí, že musí být přijato doslovné znění našeho návrhu. Já chci naopak potvrdit, že chceme být vstřícní vůči argumentům, že chceme spolupracovat s kolegy z ústavněprávního výboru, s Ministerstvem spravedlnosti, a to tak, aby přechodné řešení do přijetí nového trestního zákoníku splnilo svůj účel nebo mohlo být využito přímo v novém zákoníku.

Takže bych vás chtěl trošku seznámit s důvody konstrukce našeho návrhu i v určité polemice s připomínkami, které zde zazněly.

Zda je vhodné vyčlenit skutkovou podstatu trestného činu dětské pornografie z § 205, uvažte sami. My se domníváme, že dětská pornografie není jen ohrožením mravnosti, ale hlavně zavrženíhodným činem proti dětem, které si následných komplexních dopadů na svůj život často ani nejsou vědomy, nedovedou je objektivně posoudit. A vyčleněním z dosavadního § 205 chceme zdůraznit vědomí určité společenské nebezpečnosti i skutkové podstaty daného trestného činu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP