(12.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 279 ze 170 přítomných pro hlasovalo 105, proti 35. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Nyní tu máme poslední třetí čtení, kterým je bod

 

166.
Návrh poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
/sněmovní tisk 1136/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Radim Chytka a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Eduard Zeman. Pozměňovací návrh byl rozdán jako sněmovní tisk 1136/3.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a také nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl nepříliš složitým hlasováním, které máme před sebou.

 

Poslanec Eduard Zeman: Děkuji, paní předsedající. Hlasování by skutečně nemělo být komplikované, protože padl jenom jeden pozměňovací návrh kolegy Bičíka.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Přistoupíme rovnou k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Prosím vás oba o stanovisko.

 

Poslanec Eduard Zeman: Moje stanovisko je kladné.

 

Poslanec Radim Chytka: Stanovisko neutrální až mírně negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pana poslance Bičíka? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 169 pro hlasovalo 101, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, podle sněmovního tisku 1136, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 170 pro hlasovalo 124, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. Děkuji oběma pánům.

 

Nyní, kolegyně a kolegové, jak jsem avizovala, přistoupíme k prvnímu čtení, a to k bodu

 

64.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
/sněmovní tisk 1228/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s předloženým návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006.

Návrh zákona vychází ze schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2006. Rozpočet byl schválen se schodkem ve výši 74,4 mld. Kč. Na jeho úhradu budou vydány státní dluhopisy do výše 65,2 mld. Kč a zbylá část rozpočtovaného schodku bude uhrazena dlouhodobými přijatými úvěry a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 14,8 mld. Kč. Státní dluh se na konci roku 2006 vydáním těchto dluhopisů zvýší na částku 775 mld. Kč.

Základním důvodem předložení tohoto návrhu zákona, vyžadujícího částečné krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu v roce 2006 s dobou splatnosti delší než jeden rok, je snaha o vyhnutí se finančnímu riziku státu. Podíl financování státního dluhu krátkodobými dluhopisy je třeba postupně snižovat, neboť v případě možných výkyvů na finančním trhu může reálně vzniknout situace, kdy trh nebude akceptovat refinancování státními pokladničními poukázkami v potřebném objemu. Aby se vláda vyhnula těmto možným rizikům, žádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby mohla již od počátku letošního roku emitovat dluhopisy s dobou splatnosti delší než jeden rok.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zpravodajem pro první čtení byl určen pan poslanec Martin Kocourek. Mám zde však poznámku, že pana poslance Martina Kocourka v této roli zastoupí pan poslanec Michal Doktor. Protože je to však zpravodaj pro první čtení, já si, kolegyně a kolegové, dovolím vás požádat o souhlas s touto změnou v osobě zpravodaje.

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 167 pro hlasovalo 113, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, můžete plnit svoji roli zpravodaje.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo i za pověření k práci zpravodaje tohoto sněmovního tisku. Já, abych se nejdříve zhostil procedurální stránky věci, bych chtěl, paní předsedající i pane ministře, oznámit, že zde mám veto vybavené odpovídajícím počtem podpisů členů poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, která tímto uplatňuje právo na zablokování tzv. zrychleného projednávání.

Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k návrhu sněmovního tisku 1228, tedy k věci samotné. Pan ministr financí zde uvedl, že projednáváme návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006. Zřetelně také uvedl, že navrhovaný dluhopisový program nepokrývá celý plánovaný schodek rozpočtu roku 2006; onen rozdíl mezi plánovaným schodkem, a to zhruba 75 mld. Kč, a navrženým dluhopisovým programem pokryje stát z vlastních disponibilních zdrojů, resp. ze zdrojů, které má k dispozici na straně finančních aktiv, která se zvýší na 14,82 mld. Kč. Tolik hrubé konstatování toho, že před sebou máme návrh oprávnění, které umožní Ministerstvu financí, resp. státu, vydat dluhopisovou emisi ve výši 65 190 800 000 Kč, kterážto má být splatná ve lhůtě 55 let. Tolik na úvod.

Já bych k navrženému sněmovnímu tisku měl několik věcných výhrad. Je samozřejmě na zvážení pana předkladatele, jak se s těmito výhradami vyrovná, zda bude odpovídat vzápětí po mém vystoupení - a já bych o to požádal, neb si myslím, že jsou souvislosti spojené s přijetím tohoto sněmovního tisku, které je třeba si vyjasnit.

Za prvé nadále platí výtka, že je vydáváno povolení na vydání dluhopisové emise, která má krýt rozpočtový schodek roku, jehož bilance není definitivní. My schvalujeme zákonné krytí na vydání dluhopisové emise na rok 2006, přičemž máme před sebou pouze plánovaný schodek a logicky nemůžeme vědět, s jakým schodkem financování běžného roku skončí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP