(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Radim Chytka v podrobné rozpravě a potom pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, i já využívám toho, že je otevřený občanský soudní řád a předkládám tento pozměňovací návrh.

V článku I se doplňuje nový bod číslo 1:

1. § 50b odst. 2 zní:

"(2) Písemnost se ukládá

a) u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo u soudu, který má sídlo v místě doručení, jestliže se doručuje prostřednictvím soudního doručovatele, orgánu justiční stráže, soudního exekutora nebo Policie České republiky,

b) u soudu, jehož písemnost se doručuje, jestliže se písemnost ukládá podle § 45e odst. 2,

c) v provozovně provozovatele poštovních služeb, jestliže se písemnost doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních služeb."

Stávající body se v čl. I přečíslují.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Jde o poměrně řekl bych starou bolest soudního doručování a týká se uplatnění institutu náhradního doručení u právnických osob, přičemž slůvko právnických osob bych rád podtrhl. Tento pozměňovací návrh se nijak nedotýká fyzických osob.

O co jde. Pokud krajský soud chce využít institutu náhradního doručení, tak musí být splněny dvě podmínky. Za prvé se musí pokusit prostřednictvím pošty listinu doručit, za druhé, pokud doručovatel na uvedené adrese právnickou osobu nenalezne a ani nemůže hodit do schránky výzvu k tomu, že listina je uložena na poště, pak by měl doručovatel uložit tuto poštovní zásilku 15 dnů u okresního soudu. Jaká je však praxe. Praxe je taková, že pokud pošťák přijde na uvedenou adresu a tam právnickou osobu nenalezne ani nemůže do poštovní schránky dát výzvu o tom, že listina je doručena na poště, pak se vrátí na poštu, kde buď zásilku uloží, anebo ji zašle zpátky ke krajskému soudu. Tedy není splněna podmínka, že 15 dnů je zásilka uložena u okresního soudu. Samozřejmě že krajský soud napadlo, když se zásilka vrátí ke krajskému soudu, že by ona (?) u okresního soudu zásilku doručila, nechala uložit, avšak právní experti mezi námi by mohli tvrdit, že ukládat má ten, kdo doručuje, což je samozřejmě onen pošťák, nikoliv krajský soud. Z tohoto důvodu tedy předkládám tento pozměňovací návrh, který stručně říká - ten, kdo doručuje, tam se i ukládá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Nyní pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil tři krátké pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 941.

Za prvé. V § 36 odst. 2 se slova "i manžel povinného" doplňuje text "ustanovení vztahující se na povinného a jeho majetek se vztahují i na manžela povinného a jeho majetek".

Za druhé. Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru, tedy usnesení 941/2, a to v § 47 se v odstavci 1 vypouští poslední věta, která začíná: "Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který nebude zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše pohledávky oprávněného a ceny předmětu, z něhož má být uspokojení pohledávky oprávněného dosaženo."

Za třetí. V § 89 se nahrazují slova "může soud uložit oprávněnému" slovy "soud uloží oprávněnému", tedy se vypouští slovo "může".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miloslavu Vlčkovi a konstatuji, že byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Má ještě někdo zájem? Ano, paní poslankyně Eva Dundáčková jako zpravodajka.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, původně jsem měla snahu předložit celou řadu pozměňovacích návrhů, ale paní navrhovatelka tisku mě od některých z nich odradila. O to to budeme mít kratší. Přiznám se a omlouvám se Sněmovně, že teď budu pozměňovací návrhy načítat, nebudou dlouhé, ale je to způsobeno tím, že lze velmi obtížně odhadnout, kdy dojde k projednávání kterého bodu a tyto pozměňovací návrhy nebyly předloženy Sněmovně včas tak, aby mohly být rozmnoženy a předloženy jednotlivým poslancům a já dnes na ně mohla pouze odkázat.

Navrhuji jednak úpravu, která vyplývá z legislativních úprav navržených legislativním odborem, a to tyto.

V bodě 11 v § 320 se za slova "rodné číslo" vloží slova "(bylo-li přiděleno)" a za slova "identifikační číslo" vložit slova "bylo-li přiděleno".

Za druhé. V bodě 11 v § 320h (?) slova "§ 320a" nahradit slovy "320b".

Za třetí. Na konci dosavadního bodu 11 doplnit větu "Dosavadní hlava pátá až sedmá se označují jako hlavy šestá až osmá." a v souvislosti s tím vypustit novelizační bod 13, který přeznačuje hlavy.

Za čtvrté. V článku 2 pod úvodní větu vložit text: V hlavě čtvrté se za oddíl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

Nadpis nově vloženého oddílu: Díl 3: Exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Dosavadní díly 3 až 5 se přečíslují jako díly 4 až 6.

Legislativně technická úprava, kterou jsem právě načetla, je v souladu s legislativními pravidly.

To je sada pozměňovacích návrhů, které pak můžeme hlasovat dohromady. Vztahují se opravdu k úpravám vyplývajícím z projednávání tisku v ústavněprávním výboru.

Další pozměňovací návrh, který bych chtěla navrhnout, je návrh na změnu zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Tento návrh zní:

V § 78 písm. b se slova "právních úkonech, prohlášeních" vypouštějí.

Jedná se o větu, která se nám do právního řádu dostala plíživě pomocí zákona o finančních konglomerátech a pozměňovacího návrhu, který se vztahoval k problematice exekuční činnosti a exekučního řádu, ač samotný zákon o finančních konglomerátech pojednával o věcech zcela jiných. Toto znění, které navrhuji vypustit, znamená, že soudní exekutoři by byli oprávněni sepisovat veškeré listiny o právních úkonech, ač v tradičních systémech kontinentálního práva listiny o právních úkonech sepisují jen advokáti a notáři, a jen notáři, mají-li tyto listiny formu veřejné listiny ze zákona nebo dle požadavku jejich účastníků. Soudní exekutor by o právních úkonech sepisoval exekutorské zápisy, tedy veřejné listiny, pokud by zůstalo stávající znění. U veřejných listin o právních úkonech se předpokládá, nejen že budou sepsány v souladu s právem, ale hlavně že budou sepsány tak, aby se předešlo sporům a následně případné exekuci. Proto by je měla sepisovat osoba ze zákona nestranná. Proto navrhuji, aby exekutoři k sepisování těchto veřejných listin oprávněni nebyli, neboť by se dostávali fakticky do střetu zájmů a nebyli by osobou v tomto případě nestrannou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Je zájem o závěrečné slovo? Není. Ani paní zpravodajka. Žádné návrhy, které bychom hlasovali po podrobné rozpravě, nepadly. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 102.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP