(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Evě Dundáčkové. Slovo má pan poslanec Tomáš Vrbík. Připraví se pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážené dámy, vážení pánové, já bych se také chtěl ze začátku trochu šířeji věnovat tomuto tématu.

Myslím si, že se shodneme na tom, že fungování obchodního rejstříku za nynějšího právního stavu přináší značné problémy. Na tyto problémy si dlouhodobě stěžuje podnikatelská veřejnost i zahraniční investoři. Zápisy do rejstříku jsou prováděny ve lhůtách, které zdaleka neodpovídají potřebám ekonomické praxe a rychle se měnícím obchodním vztahům. Nejčastěji zmiňované problémy jsou nepředvídatelná a často značná délka řízení o návrhu na zápis u soudů, právní nejistota ohledně potřebných náležitostí návrhu na zápis a nejednotnost požadavků jednotlivých rejstříkových soudů.

Současný stav ve vedení obchodního rejstříku je významnou brzdou naší ekonomiky a faktorem, který působí nepříznivě na ochotu zahraničních osob investovat v České republice. Žádná z dosavadních změn právních předpisů nevedla k zásadnímu zlepšení. Vzhledem k přetíženosti soudů spornou agendou lze těžko očekávat, že bez zásadní reformy se tato situace podstatně zlepší.

Jediným řešením je podle mého názoru přechod na zcela jiný systém vedení obchodního rejstříku, který bude zaručovat kvalitní a zároveň rychlé vyřizování žádostí. Tento systém by měl být založen na těchto následujících principech - jsou čtyři, nebude to dlouhé.

Vedení obchodního rejstříku by mělo být vyňato z působnosti soudů a svěřeno státem někomu jinému. Uvedu tři možnosti. Mohou to být již zmiňovaní registrátoři. Může to být svěřeno zvláštnímu úřadu anebo například Hospodářské komoře. Všechny tyto varianty jsou v zahraničí vyzkoušeny a fungují. Za druhé - v případě sporu o zápis do obchodního rejstříku mohou i nadále rozhodovat soudy. Za třetí - podávání návrhu na zápis by mělo být zjednodušeno zavedením formulářů a stanovením seznamu listin, kterými je třeba návrh doložit. Za čtvrté - a to je to, o čem hovoří i tento návrh - stanovení pevných krátkých lhůt pro vyřizování žádostí doplněných o mechanismy k jejich prosazení v případě nedodržení lhůty.

Já jsem přesvědčen, že ten současný stav vyžaduje zásadní a rychlé řešení.

Ve stanovisku vlády se říká, že vláda připravuje návrh nové právní úpravy řízení ve věcech obchodního rejstříku, ale bohužel z tohoto stanoviska nevyplývá, kdy tuto koncepci hodlá parlamentu předložit. Já si myslím, že by bylo docela dobře, kdyby nám někdo z vlády sdělil, kdy se dá očekávat, že tento návrh bude předložen do Poslanecké sněmovny, protože si myslím, že to je jedna z důležitých věcí k tomu, jak se rozhodnout při případném hlasování.

Já se obávám jedné věci. Pokud tento návrh není připraven k brzkému předložení, považuji za vhodné diskutovat i o možná nedokonalém a dílčím řešení tohoto problému formou zavedení pevných lhůt pro soudy. Toto opatření podle mého názoru může splnit požadované zrychlení řízení. Já jsem přesvědčen, že urychlené řešení tohoto problému by přispělo ke zlepšení výkonnosti naší ekonomiky i ke zlepšení právně podnikatelského prostředí v naší republice, a proto se také přikláním k tomu, že bychom mohli o tom v rámci jednání ve výboru dále diskutovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Vrbíkovi. Slovo má pan poslanec Radim Chytka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já se hned zkraje přiznám k tomu, že nepatřím mezi fandy lhůt, které bychom měli do našeho práva nějakým způsobem dostávat a implementovat. Ale na druhé straně musím přiznat, že tato drobná novelka občanského soudního řádu je mi celkem sympatická, protože se domnívám, že míra trpělivosti přetekla a že je to jakýsi lakmusový papírek, který nám ukazuje, v jakém stavu se naše soudnictví v těchto dnech, v tomto roce nachází.

Mě velice mrzí - pátrám v lavicích vlády - že zde není ministr spravedlnosti, který by se v obecné rozpravě zapojil do této diskuse nad stavem soudnictví. Já mám totiž takový dojem, že kdysi bylo pár soudců a tisíce podání. Nyní máme tisíce soudců a pár podání. Jediné, co se nezměnilo, je doba k vyřízení, doba k rozhodování. V tomto případě doba k zapsání do obchodního rejstříku.

Když si uvědomíme, že počet soudců na počet obyvatel je u nás ne o 20, 30 %, ale několikanásobně větší, než je tomu například ve Francii nebo v jiných zemích západní Evropy, a když si uvědomíme, kolik miliard korun jsme investovali do investic v celé justici, tak se oprávněně můžeme ptát, proč zároveň tato justice mám tak dlouhé doby pro svá rozhodování. Zvláště v tomto případě, kdy u akciových společností a s. r. o., jak zde již bylo řečeno, se vytváří společenská smlouva již u notáře.

Já jsem zjišťoval, konkrétně u našeho krajského soudu, jak tomu je při zapsání do obchodního rejstříku, a zjistil jsem, že kdybyste na zlatém podnosu přinesli veškeré dokumenty, které jsou k zapotřebí k zapsání do obchodního rejstříku, tak soud neomylně ve lhůtě 15 dnů udělá úkon, poté však má již nekonečně mnoho času na to, aby vás zapsal do obchodního rejstříku. Domnívám se, že tento stav vytváří nejistotu pro podnikatele, vytváří nejistotu pro firmy, vytváří nejistotu i pro zahraniční firmy, které jsou přece jenom zvyklé na trošku jiný a pružnější způsob.

Nedomnívám se však zároveň, že by tato novela musela opustit sněmovnu tak, jak sem přišla. Přikláním se k tomu, že bych viděl možná jiný způsob řešení a že některé věci by se měly dopracovat. Proto navrhuji propuštění této novely do druhého čtení, do ústavně právního výboru, ale zároveň žádám, abychom hlasovali o prodloužení lhůty pro projednání o dvacet dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Chytkovi. Řádně přihlášen je pan kolega Pospíšil, ale s faktickou poznámkou před ním pan kolega Mlčák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Chtěl jsem původně vystupovat také, ale teď jsem donucen k faktické poznámce. Samozřejmě - můžeme na toto téma diskutovat ještě další tři hodiny, ale jak jsem poznal, diskutují zatím poslanci členové ústavně právního výboru, takže si myslím, že by bylo rozumné skutečně postoupit tuto novelu do druhého čtení, přikázat ústavně právnímu výboru, prodloužit lhůtu - jak tady říkal předchůdce - o 20 dnů a tento návrh zákona následně dokonale projednat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Mlčákovi. Slovo má pan poslanec Jiří Pospíšil, zatím poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v relativně podrobné rozpravě zazněla velká řada argumentů k předloženému návrhu. Já si proto dovolím shrnout některé zásadní a dovolím si je stručně okomentovat.

Má první poznámka se týká toho, že řízení před obchodním rejstříkem je problémem. Rychlost řízení před obchodním rejstříkem je společenským problémem, který je politická elita tohoto státu povinna řešit. To je myslím teze, na které se shodne jak koalice, která zde vystupovala ústy některých poslanců, tak opozice.

Druhá má teze se týká toho, že i já bych byl schopen v tuto chvíli uvést několik argumentů, proč s návrhem, který v tuto chvíli projednáváme, zcela nesouhlasím. Ale musím zde na druhou stranu říci, že děkuji kolegu Šeichovi, že byl ochoten v tuto chvíli téměř jako jediný zvednout prapor tohoto problému a vystoupit zde s tím, že předloží konkrétní návrh.

Musím říci, že bych mohl argumentovat proti návrhu, ale neučiním tak, protože si myslím, že ten, kdo v tuto chvíli selhal, je Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti mělo již dávno předložit konkrétní reformu, konkrétní návrh, jak zefektivnit a zrychlit rejstříkové řízení. (Poslanci ODS tleskají.) V létě jsme byli svědky toho, že pan ministr Rychetský mediálně výrazně vystupoval s tím, že předloží velkolepou, velkorysou reformu obchodního řízení, že předloží nový orgán, který bude vykonávat rejstříkovou agendu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP