(17.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Dále pak z účelových dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtů krajů a z cizích, popřípadě ostatních zdrojů.

Nejvýznamnější část vlastních příjmů obcí tvoří daňové příjmy, státem delegované výnosy nebo podíly na výnosech státních daní, správní poplatky za jimi realizované právní úkony a místní poplatky stanovené obecně závaznou vyhláškou. Největší část daňových příjmů obcí, 74 %, tvoří podíly na sdílených daních, které mají v letošním roce dosáhnout částky 79,1 mld. korun. Z tohoto objemu představuje největší podíl, 33 miliard, právě daň z přidané hodnoty. Ta tvoří 41,7 % sdílených daní. Do rozpočtu obcí dále plyne podíl na výnosu daně z příjmu právnických osob. Její podíl na části výnosu sdílených daní plynoucí do rozpočtu obcí tvoří 28 %. Další významnou částí příjmů obcí je podíl na výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ty tvoří 25 % příjmů.

Všechny tyto sdílené daně se velmi dynamicky vyvíjejí. Již v roce 2004 má jejich výnos plynoucí do rozpočtu obcí představovat částku 84 mld. korun, to je, dojde k meziročnímu nárůstu o 6,2 procentního bodu. V dalších letech má dynamika jejich vývoje ještě vzrůst. V roce 2005 by měly podíly obcí na sdílených daních dosáhnout výnosu 93,2 mld. korun, to znamená nárůst oproti roku 2004 o 11 procentních bodů. V roce 2006 by jejich výnos měl dosáhnout téměř 100 mld. korun, které budou putovat do rozpočtů našich obcí.

Pokud jde o tento vývoj, tak tento vývoj vychází z našeho rozpočtového výhledu, který plasticky ukazuje, jakým způsobem se budou vyvíjet příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, tedy i rozpočtů obcí, a jak se budou vyvíjet příjmy obecních rozpočtů. Daňové změny, které vláda má v rámci koncepce reformy veřejných rozpočtů připraveny, budou znamenat i zvýšení příjmů pro naše obce, města a kraje.

Tím tedy mohu odpovědět na vaši otázku, kde vezmou obce tyto zdroje. Tyto zdroje vezmou v navýšení vlastních daňových příjmů, ke kterému dojde bez přičinění těchto obecních zastupitelstev či krajských zastupitelstev v rámci vývoje našeho daňového systému. Ke zvýšení těchto příjmů dojde dokonce i bez toho, aniž bychom museli měnit zákon o rozpočtovém určení daní pro obce. Domnívám se proto, že krytí nákladů, které by byly případně spojeny u toho procenta obcí, které se nacházejí ve fázi, kdy mají připravené takovéto investice a nekalkulovaly s takovýmto zvýšením spotřebních daní, bude pokryto v příštích letech v rámci zvýšeného čerpání obcí z pohledu celostátní daňové kvóty. A domnívám se, že hospodaření obcí to nemusí způsobit žádný závažný problém.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi. Hovořit bude opět pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: To je samozřejmě velmi obecný stav legislativy a popis věcí v ČR, není to ale konkrétní odpověď těm obcím, které investiční akce začaly realizovat, začínají realizovat a budou v nejbližší době realizovat, a to navýšení, které je slibované, není zatím podloženo žádnými návrhy zákonů, které bychom měli k dispozici. Nemusí se krýt s dobou realizace těch akcí a nezaručuje rozhodně těmto obcím příjem.

Samozřejmě víme, že se navýšení ceny DPH stavebních prací netýká bydlení, nicméně výrazná část investičních akcí se bydlení také netýká. Velmi zajímavé bude i to, jak bude Ministerstvo financí zjišťovat, které akce jsou akcemi pro bydlení, zda infrastruktura k domům částečně vedená i přes obec je infrastruktura pro bydlení, zdali nějakou vyhláškou upraví tento stav, zdali nebude docházet k daňovým únikům tím způsobem, že do stavby, která zjevně k bydlení není určena, se zakalkulují jeden dva byty, a bude to náhle stavba na bydlení. Čili je to stav, který není dobrý, a rozhodně to není konkrétní odpověď těm obcím, co mají v této rozpočtové situaci dělat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šeichovi. Pan ministr bude odpovídat na váš další námět či upřesnění předešlého.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Já jsem zde již prezentoval ten vývoj, který je velmi pravděpodobný. Pokud tato Poslanecká sněmovna schválí návrh úprav, které jsou spojeny s reformou veřejných rozpočtů, pak v příštích letech bude docházet ke zvýšení příjmů obecních rozpočtů, a to plynulým přirozeným způsobem.

Je také potřeba poznamenat, že v uplynulých letech, když minulá vláda prosadila změnu zákona o rozpočtovém určení daní pro obce, došlo již jednou před několika lety k výraznému zvýšení vlastních příjmů obcí a došlo také ke změně struktury jejich vlastních daňových příjmů zejména tím, že příjmy obcí v té oblasti autonomních příjmů byly také navázány na výnosy daně z přidané hodnoty, což je daň, která se vyvíjí velmi dobře z pohledu jejího podílu na veřejných příjmech. Toto procento stále roste. Ukazuje se, že tato konstrukce byla správně pojata a že obce se mohou podílet výrazným způsobem z hlediska své vlastní příjmové základny na daňových výnosech, které čerpá ČR jako celek.

Samozřejmě z hlediska budoucího vývoje pro obecní a krajské rozpočty mohou existovat nějaká rizika. Pokud by například některá z politických stran prosadila vizi jednotné rovné daně ve výši zhruba 15 %, dá se předpokládat výpadek příjmů obcí a krajů v řádu několika desítek miliard korun v rámci prosazení tohoto principu, který by musel být následně kompenzován nějakým rozsáhlým dotačním programem ze státního rozpočtu. Přirozeně takováto politická rizika pro další vývoj obecních rozpočtů i do budoucna existují, ale vláda žádný záměr takovýmto způsobem zasahovat do našeho daňového systému nemá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi. Budeme se věnovat další interpelaci, kterou by měla být interpelace pana poslance Jaromíra Kohlíčka na pana ministra Libora Ambrozka.

Nikdo z klubu KSČM není přítomen, aby mi podal informaci o tom, zdali pan poslanec Kohlíček se jenom opozdil, nebo zdali svou přihlášku k interpelaci nebral až tak úplně vážně. Musím konstatovat, že mu pravděpodobně něco zabránilo účastnit se v současné době jednání, a mohu tedy vyzvat pana poslance Václava Mencla, aby pokračoval v interpelování ministra financí pana Bohuslava Sobotky, tentokrát ve věci zrušení vyclívací pošty v Brně.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že jsem od doby podání přihlášky k interpelaci obdržel další dodatečné informace od Celního ředitelství, které ukazují, že ta problematika se netýká jenom Brna, ale že je podstatně složitější, tak si dovolím ustoupit od ústní interpelace a podám tuto interpelaci písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, za toto sdělení. Pan ministr Sobotka se má na co těšit. Tak to je dobře, když si takto vycházíte vstříc.

Prosím paní místopředsedkyni Miroslavu Němcovou, aby přednesla svou interpelaci na ministra kultury Pavla Dostála ve věci výsledku šetření Nejvyššího kontrolního úřadu na Ministerstvu kultury.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, Nejvyšší kontrolní úřad provedl na Ministerstvu kultury kontrolu s cílem prověřit nakládání s prostředky Programu záchrany architektonického dědictví. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze z tohoto programu špatně. Z vyjádření kontrolorů vyplývá, že z celkem kontrolované jedné miliardy korun byla nesprávně použita jedna čtvrtina, tedy 25 % chybných prostředků. Dále podle NKÚ úředníci v letech 1998 až 2001 rozdělili téměř 145 milionů korun vlastníkům historických budov, kteří nesplnili všechny podmínky stanovené výše uvedeným programem. Řada příjemců také s podporami špatně hospodařila, a to včetně Státního ústavu památkové péče.

Mohla bych uvádět další příklady ze zprávy, kterou vy bezpochyby důvěrně znáte, ale myslím si, že tyto uvedené příklady stačí, a proto se vás na základě těchto závažných závěrů nezávislého kontrolního úřadu ptám: Jak je možné, že Ministerstvo kultury neuhlídalo projekty za čtvrt miliardy korun? Jakými kroky zabráníte, pane ministře, plýtvání peněz daňových poplatníků? A jaká opatření k zefektivnění Programu záchrany architektonického dědictví přijmete, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala a aby vám zbyly peníze na naše chátrající památky?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP