(17.00 hodin)
(pokračuje Marvanová)

Rada totiž zkrátka konala bohužel jenom ve prospěch domácího investora, domácího podnikatele, a tím poškozovala zahraničního podnikatele.

Já vím, že tady budou vystupovat zřejmě i další poslanci za KSČM, tak jako o tom mluvil pan místopředseda Filip, který uváděl - licence ale nebyla nikdy dána zahraničnímu investorovi. To je sice pravda, ale na druhou stranu v roce 1993 zde Česká republika rozhodnutím svého regulačního orgánu umožnila jak domácí společnosti CET 21, tak společnosti se zahraniční účastí CEDC tehdy a ČNTS podnikat. Bylo to učiněno správním rozhodnutím, o kterém já jako právník si myslím, že bylo v rozporu se zákonem o vysílání. Nicméně soukromé osoby nemohou být postihovány za to, že jednají v důvěře ve správnost aktů orgánů státní správy. Já se proto domnívám, že přestože licence nebyla udělena po formální stránce správně a problém a spor uvnitř televize Nova se samozřejmě odvíjí od okamžiku udělení licence, že po dobu vysílání TV Nova toto mělo být ctěno právě proto, že soukromý subjekt nemůže být postižen za špatnou činnost státních orgánů. Bohužel rada toto nerespektovala a v roce 1999 úplně změnila svá stanoviska, vlastně podpořila to, že zahraniční investor má odejít.

Jsem přesvědčena, že Česká republika chce-li být důstojným členem Evropské unie, tak musí přistupovat ke všem podnikatelům na našem území stejně. Jestli jsou to podnikatelé domácí, nebo jsou to podnikatelé zahraniční. Jestliže budeme vystupovat tak, že budeme dávat najevo, že diskriminujeme zahraniční podnikatele, tak ti od nás logicky utečou a budeme na okraji demokratických zemí, když se staneme součástí Evropské unie.

Podle mého hlubokého přesvědčení je tohle zásadní věc a ta se neprojevila jenom ve sporu o TV Nova, ta se projevila i v následujícím sporu, který chci zmínit, a to je spor o televizi TV3. Tam rovněž Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a stalo se to za účinnosti již nového zákona v roce 2001, svým rozhodnutím popřela jakákoliv, dokonce zákonem daná práva zahraničního investora, odmítla převod licence na společnost, na kterou tento zahraniční investor měl vliv. Podotýkám, že tento zahraniční investor zainvestoval TV3, tedy to zaplatil, a potom rada rozhodla, že vlastně může odejít, že už ho nepotřebujeme. Podle mého názoru to je nesolidní od České republiky, jestli nejdříve naláká zahraničního investora, a potom ho vyhodí poté, co tady investuje svoje peníze. Tak se chová spíše banánová republika nebo země, kterou bychom zařadili hodně daleko na východ, ale ne země v srdci Evropy. Podle mého názoru toto je zásadní pochybení rady. Mimochodem členové rady dávali mnoho let zpátky najevo, že zahraniční investory si tady nepřejí a že je diskriminují. Proto má bohužel nyní Česká republika problémy s dodržováním mezinárodních smluv o ochraně investic.

Ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc, která je velmi zásadní a která bude muset být předmětem velkých šetření. Zmiňovala jsem, že jeden z důvodů pro odvolání rady já vidím v podezřeních, která byla vznesena při udělování rozhlasových licencí. Před týdnem obdržel premiér vlády i předsedové obou komor, obdrželi i poslanci v mediální komisi stížnost jednoho z provozovatelů rozhlasové stanice, konkrétně Rádia Sázava. Tento provozovatel se jako jeden z mála nebo vlastně jako jediný z provozovatelů odhodlal písemně a nahlas hovořit o všech podezřeních, která provázejí udělování rozhlasových licencí. Já vám ze své zkušenosti jako členka mediální komise musím říci, že toto není jediná stížnost. Stížností dostáváme celou řadu. Jenomže většina těch, kteří si přijdou osobně stěžovat, se bojí, že se jim bude někdo mstít a že už příště, kdyby si stěžovali oficiálně, tak na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání neuspějí.

Tito stěžovatelé upozorňují na to, že zejména v posledním období rada přiděluje licence jenom jedné podnikatelské skupině spojené s firmou GES Holding a že provozovatel, který není spojen s touto jednou ekonomickou skupinou, že nemá u rady šanci. Já vám řeknu, že pokud by tyto skutečnosti byly pravdivé, to je třeba důsledně prošetřit, tak to znamená, že rada namísto toho, aby byla orgánem, který bdí nad pluralitou vysílání a nad transparentními vztahy, je naopak tím orgánem, který zde může způsobit monopolizaci mediálního prostředí. To je velmi nebezpečné jak z hlediska fungování trhu, tak z hlediska fungování plurality informací. Já se nebojím říci, že pokud by byla pravda to, co píše pan Pýcha ve své stížnosti ohledně Rádia Sázava, tak to znamená, že rada je orgán, kde bují korupce. Já se domnívám, že to je třeba důsledně prošetřit, že by se do toho měly zapojit i orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství. Kdyby to byla jediná stížnost, neříkala bych to, ale kolegové, možná i předseda mediální komise mně potvrdí, že tyto stížnosti dostávají poslanci naprosto běžně.

Na závěr bych chtěla shrnout. Podle mého názoru jednoznačně tady jsou dány důvody, že rada neplní povinnosti podle zákona o vysílání, neplní je závažným způsobem, neplní je opakovaně. Tato sněmovna je odpovědná za to, že bude plněn zákon o vysílání. Jestliže v tuto chvíli rada v tomto složení není orgánem, který je schopen garantovat dodržování zákona, nám nezbývá nic jiného, než ji odvolat, zvolit novou radu a tím garantovat všem občanům, že budou dodržovány zákony této země, a také musíme garantovat občanům, že napříště nebudou muset platit obrovské částky ze svých daní za škody způsobené nefungujícím orgánem státní správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Marvanové. Vidím dvě faktické poznámky. S první se přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní kolegyně Marvanová tady hovoří o opakovaném neplnění zákona. Já se domnívám, že opakované neplnění je neplnění více než jednou a musí to konstatovat nějaký orgán. Nemůže to být pouze dojem paní kolegyně. Ale jestli se paní kolegyně považuje za orgán sněmovny, tak mohu potvrdit, že ona nehlasovala pro schválení některých zpráv rady.

Co se týče vlastní arbitráže, která zde byla opět zmíněna jako jeden z důvodů k odvolání rady. Musím říci, že to, že společnost ČNTS přišla o možnost vysílat a provozovat TV Nova, je především zásluhou paní kolegyně Marvanové a jejího zákona. Říkám to tady podesáté, budu to říkat klidně podvacáté. Zákona, který předkládala ona a někteří její kolegové z roku 1995, s kterým, byť pozměňovacím návrhem v průběhu projednávání, paní kolegyně Marvanová vyslovila souhlas, tak tento zákon přikazoval Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zrušit všechny neprogramové licenční podmínky, pokud o to provozovatel rozhlasového a televizního vysílání požádá. Rada odmítla, přestože TV Nova zastoupená ČNTS, ředitelem Železným, CET 21 zastoupená jednatelem Železným a také američtí zástupci žádali o zrušení licenční podmínky 17, která ukládala držiteli licence CET 21 výlučně a exkluzivně spolupracovat pouze se společností ČNTS, rada odmítla tuto licenční podmínku zrušit a na jednání komise pro sdělovací prostředky - paní kolegyně si to určitě pamatuje - v roce 1996 v Harrachově usnesením této komise pro sdělovací prostředky byla rada donucena, aby tyto licenční podmínky zrušila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Bude hovořit pan poslanec Chytka, potom paní poslankyně Marvanová s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, kolegyně poslankyně Marvanová na začátku a na konci svého vystoupení zde řekla, že jí nejde o nic jiného než o dodržování zákonů České republiky a za tím si stojí jakožto právnička. Já se domnívám, že dnešní schůze byla svolána a ti, kdo hlasovali pro jednání, tak tohle jednání je v rozporu s jednacím řádem. A jednací řád je zákon České republiky, konkrétně § 51 odst. 6.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP