(15.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Jaká je tedy moje výhrada číslo jedna. Osoby, které se chtějí zúčastnit výpravy do Antarktidy ze zahraničí, musí tuto iniciativu ohlásit poslušně na Ministerstvu životního prostředí. Osoby, které chtějí vstoupit do Antarktidy, si musejí vyžádat z Ministerstva životního prostředí jakési povolení. A tak se nám po nějakém čase vrátilo to, co jsme znali před rokem 1989. Chceš někam cestovat, musíš mít povolení. V tomto případě jakousi Ambrozkovu výjezdní doložku. Připomínám, že udělení povolení vstupu je nad rámec sjednaného maastrichtského protokolu.

Druhým sporným bodem je nová funkce pozorovatele. Tento člověk, zaměstnanec Ministerstva životního prostředí, má kontrolovat dodržování tohoto zákona v České republice i v Antarktidě. Tento člověk má mít volný přístup do všech stanic a provádět inspekce. Že by takový úkol zvládl zcela sám bez pomocníků, asistentů, sekretářek, letadla, auta, sněžného dopravního prostředku, asi snad neuvažuje nikdo. Tím pádem ale nemůžeme věřit také tvrzení v důvodové zprávě, že vyvolané nároky na státní rozpočet budou činit pouze dva miliony korun.

Zvláštní pozornosti ekonomů by určitě neměla uniknout efektivita této činnosti, neboť se předpokládá, že Antarktidu navštěvuje v průměru čtyři až pět lidí ročně. Dovolím si v této souvislosti položit otázku - ale chtěl jsem ji položit někomu jinému než panu ministru Ambrozkovi, chtěl jsem položit otázku předsedovi vlády nebo alespoň ministru financí - zda nám za tuto ambici mít hlasovací právo v antarktickém elitním klubu stojí tyto značné finanční náklady, zejména v době, kdy ve státním rozpočtu škrtáme další a další finanční prostředky na programy obnovy venkova, na programy tvorby pracovních míst či stavebního spoření.

Třetí připomínkou je věc, kterou jste určitě při bedlivém čtení zaznamenali, a mluvil o ní také zpravodaj pan poslanec Kužvart, a je to sankce za přestupek jaderného výbuchu. Já opravdu nevím, jakým způsobem by si mohla fyzická osoba v České republice opatřit či vyrobit jadernou bombu. Troufám si říci, že by s velkou pravděpodobností se jednalo o trestný čin. Návrh tohoto zákona však stanoví, že fyzická osoba, která provede v Antarktidě jaderný výbuch či opatření vojenského charakteru, se dopouští pouze přestupku, za který lze uložit pokutu do půl milionu korun. Tedy přestupku stejného charakteru a klasifikace jako např. o odstavec níže člověk, který vstoupí do Antarktidy bez povolení nebo utrhne chráněnou antarktickou rostlinku.

Dámy a pánové, jsem opravdu na vážkách, zda navrhnout vrácení předkladateli k přepracování tento návrh, ale počkám si na reakce a odpovědi v diskusi. Zatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, mám pouze jednu jedinou otázku. Jestliže schválíme zákon o Antarktidě, jestliže vstoupíme do elitního klubu, jestliže budeme aktivně využívat Antarktidu, a toto se vše děje pod gescí Ministerstva životního prostředí, prosím vás, náhodou nehrozí, že by ministr životního prostředí v Antarktidě zakázal lyžování? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Další přihlášku skutečně již nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Táži se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Pan ministr se k tomu hlásí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Paní předsedající, chtěl bych poděkovat kolegu Hrnčířovi za pozornost, kterou věnoval tomuto zákonu, za jeho vtipné vystoupení, kterým na sebe upoutal pozornost, a chtěl bych ho ubezpečit, že obsah zákona je skutečně pouze v souladu s mezinárodními závazky a že považuji za správné, pokud Česká republika se stane signatářem nějaké smlouvy, abychom se snažili závazkům dostát, protože být jen polovičatými signatáři, tvářit se, že o problematiku máme zájem, a přitom nedokázat promítnout všechny požadavky do našeho právního řádu, by mi nepřišlo korektní.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan zpravodaj nebude vystupovat se závěrečným slovem. Budeme se nyní zabývat přikázáním výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Táži se, zda má někdo jiný názor. Poslanec Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo k podání jiného návrhu.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, vzhledem k tomu, že návrh zákona řeší vazbu na další mezinárodní smlouvy i na řadu směrnic a nařízení evropské rady, navrhuji, aby tento návrh zákona projednal také výbor zahraniční a výbor pro evropskou integraci. Protože se jedná o důležitou normu, kterou je potřeba probrat ze všech hledisek, i z mezinárodních, dovolím si navrhnout prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já se domnívám, pane poslanče, že to teď nemůžete, protože návrh na prodloužení lhůty k projednání měl padnout v obecné rozpravě. Tento návrh není hlasovatelný, jedině v případě, že by se někdo uvolil a znovu otevřel rozpravu.

 

Budeme hlasovat o přikázání výborům. Nejdříve budeme hlasovat podle návrhu organizačního výboru o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pokusím se přilákat naše kolegy.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 156 poslanců 104 pro, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona projednal i zahraniční výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 159 poslanců 91 pro, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Jako třetí budeme hlasovat o návrhu Pavla Hrnčíře na přikázání výboru pro evropskou integraci.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 160 poslanců pro 21, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že projednávaný návrh zákona byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru zahraničnímu. Tím končím tento bod.

 

Dalším bodem našeho dnešního programu je

 

60.
Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 211/ - první čtení

 

Odůvodněním tohoto návrhu vláda pověřila ministra životního prostředí pana Libora Ambrozka, ministra průmyslu a obchodu pana Jiřího Rusnoka, ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou a ministra zemědělství pana Jaroslava Palase.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP