(12.10 hodin)
(pokračuje Rychetský)

U osob, které jsou starší 15 let, a mají tedy trestní odpovědnost, považujeme za naprosto nezbytné, aby byl speciální způsob režimu, speciální škála sankcí, které jim budou ukládány, i speciální způsob jejich výkonu. Není žádoucí, aby osoby mezi 15. a 18. rokem věku vykonávaly trest odnětí svobody spolu s dospělými recidivisty, není žádoucí, aby nebylo možno u těchto osob ukládat speciální výchovná opatření, která samozřejmě nemá smysl ukládat dospělým.

Tato předložená právní úprava, jak bych chtěl na závěr zmínit, opouští jednu kategorii, a to byla tzv. kategorie mladých dospělých, to znamená speciální režim pro trestání osob starších 18 let, ale mladších 21 let. Usoudili jsme, že pro tuto přechodnou kategorii není potřebný speciální režim.

Na závěr bych, vážené dámy a pánové, chtěl říci, že předložená osnova se nezabývá otázkou věkové hranice pro trestní odpovědnost, a to z jednoho prostého důvodu. Vláda je rozhodnuta,jak jsem již avizoval, v tomto roce předložit Parlamentu České republiky nový trestní zákon. A v tomto týdnu jsme předsedům všech klubů již poslali první verzi paragrafovaného znění jeho obecné části. Diskuse o hranici trestní odpovědnosti mládeže tedy má otevřený prostor nad zásadní rekodifikací trestního práva hmotného.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan kolega Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane místopředsedo. Členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve svém krátkém vystoupení v podstatě shrnul vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a jeho přístup k řešení věcí, které dnes jsou v trestním zákoně a v trestním řádu.

Stejně jako stávající úprava, i vládní návrh použitím trestů pro mladistvé sleduje především a dominantně výchovu, nikoliv trest, ale výchovu s ohledem na osobní vlastnosti delikventa.

Procesy řízení s mladistvými daleko přísněji dbají na objasnění všech okolností nezbytných pro spravedlivé rozhodnutí. Přesto současná právní úprava neumožňuje dostatečně diferencovat různé případy s různým vývojem mladistvých. V současné době jsme často svědky rostoucí brutality nejen mladistvých ve věku mezi 15. a 18. rokem, ale i u dětí mladších 15 let. Koneckonců, na této schůzi jsme zde měli poslaneckou iniciativu na snížení hranice trestní odpovědnosti.

Zákon se pokouší nastolit zvýšení kvalifikace na trestní věci mladistvých jak u obecných soudů, tak u policistů a státních zástupců na všech úrovních včetně vytvoření systému specializovaných soudů. Současně se návrh pokouší jasně a oproti dnešku šířeji vymezit škálu nikoliv trestů - to zdůrazňuji - ale reakcí na trestnou činnost mládeže, tedy jak dětí mladších 15 let, tak mladistvých.

Hranici věku trestní odpovědnosti mládeže, tak jak ve svém úvodním slově zmínil předkladatel, návrh nemění a osoby mladší 15 let ponechává na stávající úrovni. Postih těchto dětí bude řešen nikoliv v trestním, ale v občanském soudním řízení, ať už podle návrhu zákona, nebo zákona o rodině.

Děkuji panu místopředsedovi vlády, že neruší zpravodaje.

Aplikace zákona si dle důvodové zprávy vyžádá 180 mil. Kč ročně, z toho 38 mil. Kč je během prvního roku.

Zatím, jak jste jistě zaregistrovali, protože jste mě pozorně sledovali, jsem hovořil ústy důvodové zprávy. Dovolte tedy alespoň zmínit nějaké otazníky.

První otazník je reakcí na slova předkladatele, neboť uvedl dlouhý seznam zemí, které mají samostatnou právní úpravu, a neuvedl nepochybně zhruba stejně dlouhý seznam zemí, které speciální právní úpravu nemají.

Já se ptám, zda opravdu bude zřízení nového zákona pozitivní, nebo zda pouze přispěje k nepřehlednosti právního systému, za který je Česká republika mnohokráte napadána. Několik let hovoříme o rekodifikaci trestního řádu a nyní vlastně ještě předtím, než k rekodifikaci trestního řádu a trestního zákona dojde, tak jednu z oblastí vyjímáme, ačkoliv jsme ubezpečováni, že rekodifikace je již tak daleko v přípravě, že vlastně v nejbližších měsících bude předložena. Osobně si nemyslím, že pouze zřízení nového institutu přispěje k lepšímu využívání nástrojů, které v mnoha případech ať už policisté, vyšetřovatelé nebo soudci využívat často nechtějí podle stávajících právních předpisů.

Tolik moje úvodní slovo zpravodaje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Radim Chytka. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vláda nám předložila vládní návrh zákona, a dá se tedy předpokládat, že na tomto vládním návrhu zákona pracovali odborníci. Já se domnívám, že po pečlivém přečtení textu tohoto vládního návrhu zákona se mnou asi budete souhlasit, že to byli odborníci spíše teoretičtí. Ale to na tomto vládním návrhu zákona není až tak zajímavé. Zajímavé je zadání, které tito teoretičtí odborníci na počátku museli dostat. Řekl bych, že zadání znělo zhruba takto: snesme na jeden stůl, snesme do jedné právní normy všechny argumenty pro to, aby mladiství, kteří páchají trestnou činnost, byli právně nepostižitelní. Toto zadání se myslím povedlo naplnit měrou vrchovatou a výsledek právě projednáváme.

Podle tohoto vládního návrhu zákona mají být zřízeny soudy pro mladistvé. Tyto soudy pro mladistvé vypadají jako soudy, chovají se jako soudy, ale podle mého v praxi v podstatě soudit nebudou. Představme si typický příklad, že mladistvý vám ukradl auto. Poté vykradl prodejnu, uspořádal mejdan pro své kolegy a s ukradeným autem přejel babičku. U takovéhoto typického příkladu, pokud vezmeme tuto právní normu a dotyčný mladistvý prokáže účinnou lítost, pak bude od trestnosti upuštěno, konkrétně - cituji z tohoto vládního návrhu zákona - dojde k zániku trestnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP