Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1963

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb.,

o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

(tisk 1504)

Všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců pro přípravu zákona o střetu zájmů.

Branný a bezpečnostní výbor, hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vzaly předložený vládní návrh zákona ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců na vědomí.

Mandátový a imunitní výbor schválil proceduru projednávání vládního návrhu zákona ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců, přijal několik pozměňovacích návrhů s tím, aby je zpravodaj přenesl do společné zprávy, a ukončil projednávání návrhu zákona.

Ústavně právní výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor doporučují Poslanecké sněmovně projednat předložený vládní návrh zákona ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců a schválit jej v tomto znění:

"ZÁKON

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb.,

o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, se mění a doplňuje takto:

1. K názvu zákona se na konci připojují tato slova: "(zákon o střetu zájmů)".

2. Úvodní věta a § 1 až 17 se nahrazují novými § 1 až 9, které včetně nadpisů znějí:

"§ 1

Střet veřejného zájmu s osobním zájmem

některých veřejných funkcionářů

(1) Veřejnými funcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a jejich náměstci a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády,1) a jejich náměstci (dále jen "veřejný funkcionář").

(2) Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu (dále jen "střet zájmů").

---------------

1) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2

Zákazy

(1) Veřejný funkcionář nesmí využívat svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu, zejména za tím účelem nesmí

a) osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě v obchodních záležitostech,

b) odvolávat se na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s výkonem jeho soukromé činnosti (např. zaměstnání, podnikání),

c) v souvislosti s výkonem funkce přijímat za svou činnost nebo vzhledem k ní dary či jiné majetkové výhody; to neplatí, jde-li o majetkové výhody poskytované buď na základě právních předpisů, jednacích řádů, statutů či jiných vnitřních předpisů institucí, v nichž veřejný funkcionář vykonává funkci, nebo v menší hodnotě jako projev pohostinnosti; menší hodnotou se rozumí celkový souhrn přijatých hodnot nepřesahující v témže kalendářním měsíci 3000 Kč,

d) umožnit uvedení svého jména nebo vyobrazení k reklamním účelům za úplatu nebo za jiný majetkový prospěch.

(2) Člen vlády a jeho náměstek, vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, a jeho náměstek nesmí

a) provozovat nebo vykonávat podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost,

b) být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby založené za účelem podnikání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

c) být výdělečně činný v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru, nejde-li o poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

(3) Poslanec a senátor nesmí vykonávat vedoucí funkci na ústředním správním úřadě, s výjimkou funkce ministra či vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, a jejich náměstka.

(4) Omezení uvedená v odstavcích 2 a 3 se nevztahují na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech, a na správu vlastního majetku.

(5) Veřejní funkcionáři uvedení v odstavcích 2 a 3 musí činnosti tam uvedené zanechat do 60 dnů ode dne, kdy začali vykonávat veřejnou funkci.

(6) Veřejný funkcionář je v průběhu jednání ústavního nebo státního orgánu, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo hlasuje, povinen písemně nebo ústně oznámit jemu známý finanční zájem nebo prospěch, který měl, má nebo případně může očekávat on nebo osoba jemu blízká v souvislosti s výsledkem projednávané záležitosti; to neplatí, jde-li o zájem nebo prospěch obecně zřejmý.

(7) Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel (manželka) a nezletilé děti (nezletilí osvojenci) veřejného funkcionáře.

§ 3

Oznámení o činnostech

(1) Veřejný funcionář je povinen písemně oznámit, zda on sám nebo osoba jemu blízká

a) provozuje podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního předpisu, s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech, a správy vlastního majetku,

b) je členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené za účelem podnikání,

c) vykonává výdělečnou činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru, nejde-li o poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Tyto údaje uvede veřejný funkcionář odděleně za sebe a za každou blízkou osobu.

(2) Písemné oznámení o činnosti podle odstavce 1 doručí veřejný funkcionář předsedovi Poslanecké sněmovny, a jde-li o senátora, předsedovi Senátu, bez zbytečného průtahu, nejpozději však do 30 dnů po zahájení či ukončení této činnosti. První oznámení o činnosti doručí do 30 dnů od zahájení výkonu veřejné funkce. Předseda komory předá oznámení mandátovému a imunitnímu výboru komory, jejímž je předsedou.

§ 4

Oznámení o příjmech

(1) Veřejný funkcionář je povinen každý rok písemně oznámit příjmy a jiné majetkové výhody uvedené v odstavci 2, přijaté v příslušném kalendářním roce za dobu skutečného výkonu veřejné funkce (dále jen "oznámení o příjmech").

(2) V písemném oznámení o příjmech veřejný funkcionář uvede

a) zdroj, druh a výši příjmů z činností uvedených v § 3 odst. 1, včetně příjmů z činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní,

b) zdroj, druh a výši příjmů z cenných papírů, dividend, tantiem, úroků a nájmů,

c) druh a výši majetkové nebo finanční účasti na podnikání jiné fyzické nebo právnické osoby,

d) zdroj, druh a výši přijatých darů a jiných majetkových výhod, než jsou uvedeny pod písmeny a) až c), pokud v příslušném kalendářním roce jejich celková hodnota přesáhla po odpočtu náležitostí za výkon veřejné funkce výši měsíční platové základny poslance,2)

e) období, kdy veřejný funkcionář skutečně nevykonával svou funkci.

(3) Písemné oznámení o příjmech podle odstavců 1 a 2 doručí veřejný funkcionář předsedovi Poslanecké sněmovny, a jde-li o senátora, předsedovi Senátu, nejpozději do konce června následujícího roku. Předseda komory je předá mandátovému a imunitnímu výboru komory, jejímž je předsedou.

____________________

2) § 3 odst. 3 a § 8 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

§ 5

Informace z oznámení o činnostech

a oznámení o příjmech

(1) Evidenci oznámení o činnostech podle § 3 a oznámení o příjmech podle § 4 vede a jejich úschovu zajišťuje mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu. Jejich obsah orgány Parlamentu nezveřejňují a nepořizují z nich ověřené opisy či výpisy.

(2) Každý občan je oprávněn na základě písemné žádosti doručené mandátovému a imunitnímu výboru příslušné komory Parlamentu nahlížet do oznámení o činnostech a oznámení o příjmech veřejných funkcionářů, popřípadě do jejich stejnopisů, a činit si z nich výpisy či opisy. V žádosti se uvede jméno a příjmení žadatele, jeho rodné číslo a bydliště. Oznámení o činnostech osob blízkých jsou neveřejná a nelze do nich nahlížet a činit z nich výpisy či opisy.

(3) Údaje uvedené v oznámení o činnostech a oznámení o příjmech nesmějí být použity k protiprávnímu jednání, k jiné než publicistické činnosti, která je určena blíže neurčitému okruhu osob, a pro přímé či nepřímé žádosti o podporu nebo příspěvek, zejména na politickou nebo dobročinnou činnost. Nesmí jich být zneužito způsobem, který je v rozporu s tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, zejména nepravdivým poukazováním na údaje v nich neobsažené nebo jejich zkreslenou interpretací.

(4) Za škodu, kterou způsobili veřejnému funkcionáři nebo osobám jemu blízkým protiprávním zneužitím informací získaných z oznámení o činnostech či oznámení o příjmech, odpovídají rukou společnou a nerozdílnou ten, kdo do nich nahlédl, s tím, kdo je od něho získal.

§ 6

Kontrola oznámení o činnostech

a oznámení o příjmech

(1) Mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu je oprávněn přezkoumávat, zda údaje v oznámeních o činnostech a oznámeních o příjmech jsou uvedeny pravdivě a úplně, a to za součinnosti příslušných daňových a finančních orgánů. Za tím účelem je výbor zejména oprávněn požadovat od uvedených orgánů potřebné informace a vysvětlení, popřípadě požadovat na těchto orgánech ověření, zda příslušné údaje v oznámení o činnostech nebo oznámení o příjmech odpovídají údajům v jejich dokumentaci.

(2) Členové mandátového a imunitního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu činnosti podle odstavce 1.

§ 7

Řízení o střetu zájmů

(1) Řízení o návrhu na rozhodnutí, zda veřejný funkcionář porušil ustanovení tohoto zákona, provádí příslušný mandátový a imunitní výbor na písemný návrh poslance nebo senátora.

(2) Návrh se podává tomu mandátovému a imunitnímu výboru, který je příslušný k řízení o něm. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny je příslušný k řízení o návrhu směřujícím proti veřejnému funkcionáři, který není senátorem. Směřuje-li návrh proti senátorovi, je příslušný k řízení mandátový a imunitní výbor Senátu. Řízení je zahájeno doručením návrhu příslušnému mandátovému a imunitnímu výboru.

(3) V prvním stupni rozhoduje mandátový a imunitní výbor příslušný podle odstavce 2. Návrh projedná v neveřejném jednání.3) Veřejnému funkcionáři, proti němuž návrh směřuje, bude poskytnuta možnost, aby se na jednání výboru vyjádřil a obhájil. Směřuje-li návrh proti veřejnému funkcionáři, který není poslancem či senátorem, vyžádá si mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny stanovisko vlády. Směřuje-li návrh proti členovi příslušného mandátového a imunitního výboru, není tento člen oprávněn hlasovat. Členové výboru a další osoby, které se zúčastní se souhlasem výboru jeho jednání, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dozvědí.

(4) Po projednání návrhu mandátový a imunitní výbor rozhodne usnesením zpravidla nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a doručí je neprodleně veřejnému funkcionáři, proti němuž návrh směřoval, navrhovateli a předsedovi příslušné komory. Obsahem rozhodnutí je výrok, že veřejný funkcionář, proti němuž návrh směřoval, porušil nebo porušuje tento zákon a v čem, či nikoliv. Rozhodnutí musí být odůvodněno.

(5) Proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru se může odvolat pouze veřejný funkcionář, proti němuž návrh směřoval, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí, ke komoře Parlamentu, jejíž mandátový a imunitní výbor rozhodl v prvním stupni. Písemné odvolání podává předsedovi příslušné komory Parlamentu. Komora Parlamentu projedná odvolání ve veřejném jednání a svým usnesením rozhodnutí mandátového a imunitního výboru potvrdí, pozmění nebo zruší a řízení zastaví nebo rozhodnutí zruší a věc vrátí mandátovému a imunitnímu výboru k novému projednání. Poslanec či senátor, který podal návrh, nebo který se odvolal proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, není oprávněn hlasovat.

(6) Rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, proti němuž nebylo ve lhůtě podle odstavce 5 podáno odvolání k příslušné komoře Parlamentu, a rozhodnutí, potvrzené nebo pozměněné příslušnou komorou Parlamentu, nabývají právní moci.

---------------

3) § 34 a násl., § 45 odst. 2 a § 126 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

§ 8

Sankce za porušení zákona

(1) Na nejblišží veřejné schůzi příslušné komory Parlamentu po nabytí právní moci rozhodnutí o porušení tohoto zákona (§ 7 odst. 6) předseda komory oznámí, že příslušný veřejný funkcionář porušil, popřípadě porušuje zákon o střetu zájmů a v čem.

(2) Veřejný funkcionář je povinen zanechat bez zbytečného průtahu jednání (opomenutí), která jsou v rozporu s tímto zákonem, a oznámit písemně předsedovi příslušné komory Parlamentu, kdy tak učinil, popřípadě učiní. Pokud předseda komory neobdrží toto písemné prohlášení nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí (odstavec 1), oznámí na nejbližší veřejné schůzi komory, pokud ani do té doby písemné prohlášení neobdržel, že je nutno mít zato, že veřejný funkcionář i nadále opětovně porušuje zákon o střetu zájmů.

(3) Směřoval-li návrh proti předsedovi komory Parlamentu, zastupuje jej v činnosti podle § 8 místopředseda příslušné komory.

§ 9

Vzory písemností

Mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu může svým usnesením vydat doporučené vzory oznámení o činnostech podle § 3 a oznámení o příjmech podle § 4. Pro poslance a senátory může příslušná komora Parlamentu svým usnesením tyto vzory prohlásit za závazné.

Čl. II

Doplnění zákoníku práce

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. § 73 se doplňuje odstavcem 6, který včetně poznámky č. 2Oa) zní:

"(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.2Oa)

----------------

2Oa) Zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění zákona č. ./1995 Sb., (zákon o střetu zájmů).".

2. § 75 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.2Oa)".

Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 2 a 3, kteří vykonávají činnost tam uvedenou v době nabytí účinnosti tohoto zákona, musí této činnosti zanechat do 60 dnů ode dne jeho účinnosti.

(2) Veřejní funkcionáři uvedení v § 3 odst. 1, pokud sami či osoby jim blízké vykonávají činnost tam uvedenou v době nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni doručit písemné oznámení o jejím výkonu do 30 dnů ode dne jeho účinnosti.

(3) Při projednávání a posuzování návrhů podle § 12 a násl. zákona č. 238/1992 Sb., podaných před účinností tohoto zákona, se postupuje podle dosavadního předpisu. Veškerou evidenci a doklady o ukončeném projednávání těchto návrhů předá předseda Poslanecké sněmovny mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996."

V Praze dne 26. října 1995

MUDr. Miroslav ČERBÁK v.r.
JUDr. Ondřej ZEMINA v.r.
předseda mandátového
zpravodaj mandátového
a imunitního výboru
a imunitního výboru
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Ondřej ZEMINA v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
Tomáš FEJFAR v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc. v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Jan TŘEBICKÝ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Josef HOLUB v.r.
Ing. Ludvík MOTYČKA v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
Ing. Josef ČERVINKA v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
Ing. Petr BACHNA v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MUDr. Martin SYKA v.r.
MUDr. František PLUHAŘ v.r.
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Jiřina PAVLÍKOVÁ v.r.
předseda výboru pro vědu,
za zpravodaje výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
předseda zahraničního výboru


Připomínky k tisku 1504,

ve znění návrhu pracovní skupiny poslanců,

které nejsou zařazeny do společné zprávy

V § 2 odst. 1 vypustit písmeno c)

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu).

V § 2 odst. 2 rozšířit okruh osob o předsedy a místopředsedy obou komor Parlamentu a předsedy výborů obou komor Parlamentu

(zahraniční výbor).

V § 2 v dosavadním odstavci 4 slova "do 15 dnů" nahradit slovy "do 90 dnů"

(zemědělský výbor),

nebo slovy "do 30 dnů"

(výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a zahraniční výbor).

V § 3 odst. 1 vypustit slova "on sám nebo osoba jemu blízká" a poslední větu

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu).

V § 3, ve vloženém novém odstavci 3 vypustit slova "a senátor"

(mandátový a imunitní výbor)

V § 4 odst. 3 slova "do konce března" nahradit slovy "v termínu pro přiznání daně z příjmů"

(rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu).

V § 5 odst. 2 vypustit poslední větu

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu).

V § 5 odst. 4 vypustit slova "nebo osobám jemu blízkým"

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu).

V § 7 odst. 1 slova "na návrh poslance nebo senátora" nahradit slovy "na návrh jedné pětiny poslanců nebo senátorů"

(rozpočtový výbor).

V § 7 odst. 5 vypustit poslední větu

(rozpočtový výbor).

V čl. III odst. 1 slova "do 15 dnů" nahradit slovy "do 90 dnů"

(zemědělský výbor),

nebo slovy "do 30 dnů"

(výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a zahraniční výbor).

V čl. IV slovo "vyhlášení" nahradit slovy "1. července 1996"

(zemědělský výbor).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP