Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1925

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslanců Anny Röschové a dalších

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 1742)

Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednaly všechny výbory.

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, hospodářský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a mandátový a imunitní výbor nedoporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem vyslovila souhlas.

Zahraniční výbor vzal předložený návrh na vědomí.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový výbor nepřijaly k předloženému návrhu žádné usnesení.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem vyslovila souhlas s těmito úpravami:

K čl. I k bodu 1

V § 9 odst. 3 za slova "s výjimkou přestupků podle" vložit slova "§ 22 odst. 1 písm. b) a d),".

K čl. I k bodu 2

V § 10 odst. 2 za slova "znaky přestupků podle" vložit slova "§ 22 odst. 1 písm. b) a d),".

K čl. I k bodu 4

V § 66a odst. 1 za slova "znaky přestupku podle" vložit slova "§ 22 odst. 1 písm. b) a d),".

V Praze dne 27. září 1995

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Libor NOVÁK v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
JUDr. Miroslav ČAPEK v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
JUDr. Petra BUZKOVÁ v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodajka výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Jan VRANÝ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. Ludvík MOTYČKA v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
JUDr. Ing. Jan JEGLA v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
MUDr. Martin SYKA v. r.
MUDr. Emil JAROŠ v.r.
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Jiřina PAVLÍKOVÁ v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodajka výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
MUDr. Miroslav ČERBÁK v.r.
Marek BENDA v.r.
předseda mandátového
zpravodaj mandátového
a imunitního výboru
a imunitního výboru
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
RNDr. Petr NEČAS v.r.
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboru
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
předseda a zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí


Příloha ke společné zprávě č. 1925

V průběhu projednávání návrhu poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1742) schválil rozpočtový výbor tyto pozměňovací návrhy:

K čl. I

V bodu 1 v § 9 odst. 3 vypustit slova "a § 50".

V bodu 2 v § 10 odst. 2 vypustit slova "a § 50".

V bodu 4 v § 66a vypustit slova "a § 50".

K čl. II

Čl. II zní:

"Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP