PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1651

Vládní návrh

zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb., zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., zákona České národní rady č. 302/1992 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 152/1994 Sb. se mění takto:

§ 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Omezující opatření k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (§ 14 odst. 1 písm. o) může obec obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci, lze vykonávat pouze na místech vyhláškou určených nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. a zákona č. 134/1994 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 46 odst. 3 zní:

"Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč."

2. V § 47 odst. 1 se vypouští písmeno ch).

3. § 47 odst. 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50000 Kč.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.

Důvodová zpráva

Obecná část

V důsledku společensko-politických změn došlo v České republice k řadě zásadních úprav právních předpisů v oblastech pracovního, správního a trestního práva a k uvolnění styků se zahraničím. Tyto okolnosti měly vliv na náhlý rozmach prostituce. V některých lokalitách se provozování prostituce stalo natolik palčivým problémem, že orgány místní samosprávy se pokoušely čelit mu vydáváním vyhlášek, které však byly v rozporu s právním řádem.

Prostituce je sociálně patologický jev, který podle historických zkušeností nelze zcela vymýtit. Lze ji však regulovat tak, aby nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala výchovu dětí a mládeže a neurážela mravní cítění veřejnosti. Cílem navrhované právní úpravy je proto umožnit obcím, aby v rámci své samostatné působnosti mohly formou obecně závazné vyhlášky podle místních podmínek negativním důsledkům provozování prostituce účelně čelit.

Zvláštní část

K Čl. I

Právní úprava uvedená v obecné části důvodové zprávy je provedena změnou zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů navrhovaným zněním § 17 (ustanovení § 17 bylo předchozí novelizací zrušeno).

K Čl. II

Navrhované znění § 17 zákona o obcích bude předpokladem pro užití stávajícího ustanovení § 46 odst. 2 zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Současně se navrhuje zvýšit horní hranici pokuty uvedené v § 46 odst. 3 na částku 30 000 Kč.

V této souvislosti se v ustanovení § 47 odst. 1 zákona o přestupcích navrhuje vypustit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v písm. ch) a v odst. 2 téhož ustanovení pokutu za tento přestupek.

K Čl. III

Nabytí účinnosti zákona dnem 1. července 1995 se navrhuje proto, aby obce mohly v dostatečném časovém termínu posoudit situaci na svém území pro přípravu znění obecně závazných vyhlášek.

V Praze dne 22. března 1993

předseda vlády:

Václav Klaus v.r.

místopředseda vlády pověřený

řízením Úřadu pro legislativu

a veřejnou správu

Jan Kalvoda v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP