Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1627

Z P R Á V A

o projednávání tisku 1429 v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1429) projednaly ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Uvedené výbory vyslovily s návrhem souhlas s těmito připomínkami:

Ústavně právní výbor doporučuje, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti dnem 1. června 1995.

Branný a bezpečnostní výbor doporučuje

- v čl. I v bodu 3. v § 21a odst. 2 vložit za slovo "pokutu" slova "od 30 000 Kč",

- v čl. I doplnit za dosavadní bod 3. nový bod, který zní:

"V § 50 odst. 1 písm. b) se za slova "cizí majetek" připojují slova "nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby",

- v čl. I v bodu 6. v § 60 odst. 2 zvýšit částku "500 Kč" na částku "1 000 Kč".

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti doporučuje

- v čl. I vložit před dosavadní bod 1 nový bod 1, který zní:

"1. V § 10 odst. 1 v písmenu c) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno d), které zní:

"d) poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu.".",

- v čl. I vypustit dosavadní bod 1,

- v čl. I vypustit dosavadní bod 2,

- v čl. I vypustit dosavadní bod 3,

- v čl. I v bodu 5. v § 59 vložit v první větě před slova "správního orgánu" slovo "příslušného",

- v čl. I v bodu 5. v § 59 začátek druhé věty upravit takto: "Věcně nebo funkčně příslušný státní orgán",

- v čl. I v bodu 6. v § 60 odst. 1 vložit za slova "povinen podat" slovo "příslušným",

- v čl. II v bodu 3. slovo "přestupcích" nahradit slovem "přestupku".

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vyslovil s návrhem souhlas bez připomínek.

V Praze dne 12. dubna 1995

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

předseda ústavně právního výboru

Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.

předseda branného

a bezpečnostního výboru

Ing. Josef PAVELA v.r.

předseda výboru petičního,

pro lidská práva a národnosti

Ing. Leopold ZUBEK v.r.

předseda výboru pro veřejnou správu,

regionální rozvoj a životní prostředí

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP