PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1366

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1994,

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č.124/1992 Sb., o Vojenské policii, se mění a doplňuje takto :

1. V § 1 se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a v první větě na konci se připojují slova "a majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany.".

2. V § 2 písm. b) se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a připojují se slova "a majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany.".

3. V § 3 písm. d) zní:

"d) podle zvláštního zákona1) působení v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky vojáků.".

Poznámka č. 1) pod čarou zní:

_________________

"1) § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),ve znění zákona č.292/1993 Sb."

4. V § 3 písm. e) se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a připojují se slova "jakož i po věcech ve správě nebo užívání Ministerstva obrany,".

5. V § 3 písm. f) se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a slova "materiálu důležitého pro obranu" se nahrazují slovy "majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany,".

6. § 4 odst. 1 zní :

"(1) Organizační strukturu Vojenské policie stanoví ministr obrany.".

7. V § 9 odst. 2 ve větě druhé se slova "Vozidla používaná" nahrazují slovy "Dopravní prostředky používané".

8. V § 12 odst. 5 se vypouští druhá věta.

9. § 13 včetně nadpisu zní :

"§ 13

Zajištění

(1) Vojenský policista je oprávněn zajistit osobu uvedenou v § 2, která

a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život nebo život nebo zdraví jiných osob anebo majetek a po výzvě od takového jednání neupustí,

b) se pokusila při předvedení podle § 11 odst. 6 nebo § 12 odst. 3 o útěk,

c) byla přistižena při spáchání trestného činu,

d) na základě kriminalisticky doložitelných informací je podezřelá z přípravy, pokusu nebo spáchání trestného činu.

(2) Vojenský policista je oprávněn zajistit vojáka, který se neoprávněně zdržuje mimo útvar nebo místo služebního přidělení.

(3) Pominou-li důvody zajištění, je vojenský policista povinen zajištěnou osobu ihned propustit. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

(4) Vojenský policista je povinen na žádost zajištěné osoby vyrozumět neprodleně o této skutečnosti některou z osob uvedených v § 11 odst. 3, popřípadě jinou jím určenou osobu. Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je povinen ihned vyrozumět zákonného zástupce této osoby. O zajištění vojáka vyrozumí jeho velitele.

(5) Vojenský policista zajištěnou osobu, která není vojákem, předá bez zbytečného odkladu útvaru Policie České republiky.

(6) O zajištění sepíše vojenský policista úřední záznam.".

10. § 18 odst. 1 zní :

"(1) Vojenská policie šetří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při jejichž spáchání byl vojenským policistou voják přistižen nebo je z takového jednání důvodně podezřelý.".

11. V § 18 odst. 3 se slova "policejních sborů" nahrazují slovy "Policie České republiky.".

12. § 18 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Vojenská policie uděluje, zadržuje a odnímá vojákům řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel Armády České republiky, vydává a odnímá osvědčení pro učitele k výuce a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel Armády České republiky, vydává a odnímá průkazy vojenským zkušebním komisařům řidičů, uděluje povolení vojenským výcvikovým zařízením k provádění výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel Armády České republiky, přípravy žadatelů o osvědčení pro učitele nebo žadatelů o průkazy vojenských zkušebních komisařů řidičů.".

13. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

"§ 19a

Oprávnění ke vstupu do provozoven

Vojenský policista je při plnění úkolů Vojenské policie oprávněn vstupovat v provozovnách9) v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.".

Poznámka č. 9) pod čarou zní:

___________________________

"9) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon).".

14. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a

Oprávnění k používání nástrahových prostředků

a zabezpečovací techniky

Při odhalování trestných činů a při zjištování jejich pachatelů je Vojenská policie v rozsahu své působnosti oprávněna používat nástrahové prostředky a zabezpečovací techniku.".

15. § 32 včetně nadpisu zní :

"§ 32

Použití zbraně

(1) Vojenský policista je oprávněn použít zbraň,

a) aby v případě nutné obrany nebo při pomoci v nutné obraně odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok vedený proti jeho osobě nebo útok na život nebo zdraví jiné osoby,

b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt,

c) nelze-li jinak překonat odpor směřující ke zmaření služebního zákroku,

d) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,

e) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt nebo stanoviště, po marné výzvě,aby bylo upuštěno od útoku,

f) nelze-li jinak zadržet vojenský dopravní prostředek,jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštního předpisu10) nezastaví,

g) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby střelnou zbraní nebo donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne pokynů vojenského policisty směřujících k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby,

h) když je třeba zneškodnit zvíře ohrožující život nebo zdraví osob.

(2) Zbraní podle odstavce 1 se rozumí zbraň střelná, bodná a sečná.

(3) Použití zbraně vojenským policistou v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.

(4) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je vojenský policista povinen vyzvat osobu, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a služební zákrok nesnese odkladu.

(5) Při použití zbraně je vojenský policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíc šetřit život osoby, proti níž zakročuje.".

Poznámka č. 10 pod čarou zní:

__________________________

"10) Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 92/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.".

16. V § 3 odst. 5 se vypouští poslední věta.

17. V § 35 se za slovy "služebního psa" nahrazuje písmeno "a" čárkou a za slova "střelnou zbraní" se vkládají slova "a zbraně".

18. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

"§ 36a

Způsob zevního značení Vojenské policie, vzory služebních průkazů, barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie upraví Ministerstvo obrany vyhláškou.".

19. V nadpisu nad § 37 se slova "policejním sborům" nahrazují slovy "Policii České republiky".

20. V § 38 se vypouštějí slova "Federálním policejním sborem, Sborem hradní policie, Policejním sborem Slovenské republiky".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

D ů v o d o v á z p r á v a

Obecná část

Novelizace zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, je nezbytná z hlediska změn, které pro práci Vojenské policie vyplývají z novelizace trestního řádu a dalších zákonů, ze zrušení prokuratury a vzniku státního zastupitelství.

Dalším záměrem je vytvoření podmínek pro zkvalitnění činnosti Vojenské policie. Dosavadní právní úprava neumožňuje Vojenské policii plně reagovat na případy, se kterými se v praktickém výkonu služby setkává.

Kromě toho návrh provádí formální úpravu názvů vyplývajících ze změny státoprávního uspořádání.

Předkládaný návrh novelizace zákona o Vojenské policii zahrnuje zejména tyto důležité změny:

- rozšíření působnosti a úkolů Vojenské policie k majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany,

- změna organizační struktury Vojenské policie,

- zrušení institutu vyhledávání a plnění úkolů policejních

orgánů pověřenými příslušníky Vojenské policie,

- vydávání, rozšiřování a odnímání oprávnění pro řidiče, jejich učitele a zkušební komisaře pro specifické potřeby Armády České republiky,

- oprávnění ke vstupu vojenských policistů do živnostenských provozoven v zájmu dodržování kázně a pořádku vojáky v činné službě na veřejnosti,

-oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky. Tyto prostředky budou využívány v případech trestné činnosti páchané utajovaně a opakovaně.

- podrobnější úpravu použití zbraně vojenským policistou obdobně jako policistou Policie České republiky.

V zájmu jednotného uplatňování policejní praxe předkládaný návrh vychází přiměřeně ze zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace zákona si nevyžádá nároky na pracovní síly ani nároky na státní rozpočet České republiky. Předmětná problematika není řešena v právu Evropského společenství.

Zvláštní část

K bodu 1, 2, 4, 5, 19, 20 :

Upravuje se znění na základě státoprávních změn spojených se zánikem federace.

K bodu 1, 2, 4, 5, :

Policejní ochrana se navrhovaným doplněním rozšiřuje i na majetek státu, který je spravován nebo užíván Ministerstvem obrany. Dosavadní právní úprava umožňovala jen policejní ochranu Armády České republiky.

K bodu 3 :

Nové znění reaguje na novelu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Doplnění šetření přestupků vyžaduje praktická činnost vojenských policistů u vojenských útvarů a zařízení. Cílem šetření je objektivní zjištění skutkového stavu věci nezbytného pro rozhodování velitele. Projednání přestupku se bude provádět i nadále podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 6 :

Navrhovaná změna vychází z nové koncepce Armády České republiky a zmocňuje ministra obrany stanovit takovou organizační strukturu Vojenské policie, aby její síly a prostředky byly co nejefektivněji využity. Vzhledem k tomu, že se jedná o vojenskou organizaci a vzhledem k probíhající transformaci Armády České republiky nejsou vyloučeny další změny, a proto bude organizační struktura Vojenské policie stanovena interním normativním aktem.

K bodu 7 :

Stávající úprava nevystihovala skutečné užívání přepravních prostředků Vojenskou policií. Proto je zaváděn obecnější pojem "dopravní prostředky".

K bodu 8 :

Navrhovaná úprava vypouští větu, která věcně nesouvisí s oprávněním vojenského policisty požadovat prokázání totožnosti. Kromě toho byla i zavádějící s ohledem na § 76 trestního řádu

K bodu 9 :

Navrhovaný nový text vymezuje oprávnění vojenského policisty vůči vojákům i osobám uvedeným v § 2 písm. b) tohoto zákona. Zajištění osob, které nejsou vojáky, ale nacházejí se ve vojenských objektech či v prostoru, kde probíhají vojenské akce, a přitom svým jednáním ohrožují svůj život nebo život či zdraví jiných osob, nebo byly přistiženy při páchání trestného činu, anebo jsou důvodně podezřelé z přípravy, pokusu nebo spáchání trestného činu, je nezbytné z hlediska působnosti Vojenské policie s přihlédnutím k tomu, že vždy půjde o prostředí, kde Policie České republiky nemá možnost provádět včasná opatření. Vojenská policie po zajištění těchto osob neprovádí žádná další opatření a bez zbytečného odkladu je předá Policii České republiky.

K bodu 10 :

Stávající úprava nebyla v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,užívala kromě toho pojmu, který novelizovaný trestní řád nezná.

Jak vyplývá z ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., jednání, které má znaky přestupku a kterého se dopustily osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, se projednává podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 18 odst. 3 tohoto zákona stanoví odpovědnost velitele za řádné šetření případu. Pro potřeby velitelů provádějí šetření případů, které mají znaky přestupku, orgány Vojenské policie.

K bodu 11 :

Navrhovaná úprava vychází z platného názvu instituce.

K bodu 12 :

Doplnění nového odstavce 4 do § 18 je dáno zvláštnostmi potřeb Armády České republiky při plnění úkolů obrany.

Výjimky a úlevy pro ozbrojené síly jsou v této oblasti zakotveny i v současně platných, obecně závazných předpisech:

- vládní nařízení č.54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.,

- vyhláška č. 84/1964 Sb.,o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb.,

- vyhláška FMV č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění.

Oprávnění Vojenské policie vydávat, zadržovat a odnímat vojákům stanovené doklady v rozsahu odstavce 4 při změně spolehlivosti, tělesné a duševní schopnosti k řízení motorových vozidel Armády České republiky je potřebné definovat v novele zákona č. 124/1992 Sb. Oprávnění vychází z úkolů Vojenské policii stanovených v § 3 písm. j) a v současné době již tuto činnost pro potřeby Armády České republiky Vojenská policie zajišťuje a vykonává.

Návrh textu je v souladu i s koncepcí návrhu zásad zákona o provozu na pozemních komunikacích, jmenovitě zásadou č. 54 "Zvláštní ustanovení o ozbrojených silách a ozbrojených bezpečnostních sborech a o Bezpečnostní informační službě".

K bodu 13 :

Navrhovaným oprávněním se umožňuje Vojenské policii lépe plnit úkol v oblasti dodržování kázně a pořádku vojáky na veřejnosti i v místech větší koncentrace mladých lidí.

K bodu 14 :

Navrhovaným ustanovením se Vojenská policie opravňuje využívat nástrahové prostředky a zabezpečovací techniku. Nejde tedy o sledování osob a věcí, využívání osob jednajících ve prospěch služby kriminální policie či používání krycích dokladů, tj. o celý rozsah operativně pátracích prostředků ve smyslu § 34 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Nejedná se rovněž o odposlechovou a obdobnou techniku, ale o užití prostředků, které skrytě identifikují pachatele nebo signalizují jeho činnost v chráněném prostoru, tzn. že jde o prášky, pasty, fosforeskující látky, zvuková a obrazová signalizační zařízení.

Využívání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky přispěje k odhalování pachatelů trestných činů, zejména v těch případech, kdy se jedná o opakovaná jednání, násilné překonávání překážek s cílem odcizit materiál a věci z majetku Armády České republiky, např. zbraně, munici, trhaviny, jedy a jiné nebezpečné věci, které jsou zneužitelné k páchání trestné činnosti vyšší společenské nebezpečnosti. O potřebnosti těchto prostředků svědčí i prudký nárůst vniknutí a pokusů vniknutí do vojenských objektů - za letošní rok činí tento nárůst ve srovnání s loňským rokem 58,6%.

K bodu 15 :

Ustanovení zákona č. 228/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se použití zbraně vojákem v činné službě nepostihuje další případy vyplývající z úkolů Vojenské policie, které jsou obdobné jako u Policie České republiky. Proto se vychází z ustanovení zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a uvádějí se do souladu oprávnění Vojenské policie s oprávněními Policie České republiky

K bodu 16 :

Navrhovaná úprava souvisí se zrušením prokuratury. Státní zástupce vůči Vojenské policii "všeobecný dozor" nevykonává tak jak tomu bylo dříve u vojenské prokuratury.

K bodu 17 :

Navrhovaným doplněním se reaguje na novou úpravu použití zbraně vojenským policistou oproti původní úpravě v § 34 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 18:

Navrhovaná nová úprava vychází z nutnosti zveřejnit v obecně závazném právním předpise způsob vnějšího značení Vojenské policie, neboť příslušnost k Vojenské policii musí být zjevná a má ve svém důsledku přímou návaznost na právní jistoty občanů. Možnost zneužití stejnokroje a odznaku Vojenské policie je postihována příslušnými ustanoveními přestupkového zákona. Zneužití zvláštního barevného provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie, vzhledem k její omezené působnosti na veřejnosti, je málo pravděpodobné, a proto se nenavrhuje zvláštní skutková podstata přestupku.

K čl. II :

Vzhledem k rozsahu změn lze stanovit účinnost novely již dnem vyhlášení.

V Praze dne 26. října 1994

Václav K l a u s v.r.

Předseda vlády

Vilém H o l á ň v.r.

Ministr obrany

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP