Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

995

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 860)

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, branný a bezpečnostní výbor, výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, zemědělský výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a zahraniční výbor projednaly na svých schůzích v dubnu a květnu 1994 vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby předložený vládní návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K § 1

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Podle tohoto zákona se volí obecní zastupitelstva.1)

--------------

1) § 27 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.".

Poznámky pod čarou č. 2 a 3 vypustit; ostatní poznámky pod čarou přečíslovat.

K § 3 odst. 1

Slova "předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu" nahradit slovem "prezident".

K § 3 odst. 4

Ve třetím řádku nahradit slovo "až" slovem "už".

K § 7 odst. 1

Ve druhé větě nahradit slova "písm. c) a f)" slovy "písm. b), c), e) a f)".

K § 7 odst. 2 písm. b)

Za slova "územní obvod zastupitelstva" doplnit slova ", vykonávajícího přímo státní správu vztahující se k působnosti zastupitelstva.".

K § 8

§ 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Volební okrsky

(1) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky; měnit je lze pouze v případech podstatné změny počtu voličů nebo změny území.

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví obecní rada; v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak rada městské části nebo městského obvodu.

(3) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet voličů.".

Poznámku pod čarou č. 11 vypustit a ostatní poznámky pod čarou přečíslovat.

K § 9 odst. 1

Slova "příslušná obec, městský obvod nebo městská část" nahradit slovy "obecní rada městského obvodu nebo městské části, popřípadě obecní zastupitelstvo v případech, kdy obecní rada není ustavena"; obdobně upravit ostatní příslušná ustanovení návrhu.

Slova "70 dnů" nahradit slovy "85 dnů".

K § 9

Za § 9 odst. 1 vložit nový odstavec 2, který zní:

"(2) O rozdělení obce nebo městské části na volební obvody podle odstavce 1 rozhoduje obecní, obvodní nebo místní rada. Tam, kde rada není ustavena, rozhoduje zastupitelstvo.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 3 a 4.

K § 10

§ 10 zní:

"§ 10

(1) Stálý seznam voličů (dále jen "seznam") vede obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městský obvod nebo městská část pro voliče, kteří mají v obci, městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt.

(2) Občan, který po sestavení seznamu nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut.

(3) U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva (§ 6 odst. 2), se tato skutečnost poznamená v seznamu.

(4) Dva dny přede dnem zahájení voleb obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") seznam po uplynutí úředních hodin uzavře. Okrskovým volebním komisím předá výpisy ze seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku.".

K § 11

§ 11 zní:

"§ 11

(1) Voliči jsou zapsáni v seznamech v obci, kde mají trvalý pobyt.

(2) Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu.

(3) Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

(4) Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět (odstavec 3) nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.".

Poznámku pod čarou č. 12 vypustit a ostatní poznámky přečíslovat.

K § 12 odst. 1

Slova ", zřízena podle zvláštního zákona.13)" včetně poznámky pod čarou č. 13 vypustit a ostatní poznámky přečíslovat.

K § 12

Za § 12 odst. 2 vložit nový odstavec 3, který zní:

"(3) Delegováním do volební komise se rozumí doručení seznamu členů a náhradníků tomu, kdo svolává první zasedání příslušné komise. Seznam musí obsahovat jména a příjmení, rodná čísla a trvalá bydliště členů i náhradníků. Dále musí obsahovat podpis zmocněnce volební strany.".

Ostatní odstavce přečíslovat.

K § 13 odst. 2

Slovo "ustavením" nahradit slovy "prvním zasedáním".

Na konec doplnit větu, která zní: "Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být nejpozději do dvou dnů jmenován nový zapisovatel volební komise.".

K § 14

§ 14 včetně nadpisu zní:

"Ústřední volební komise

§ 14

(1) Do Ústřední volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst. 1), která podává kandidátní listinu ve čtvrtině okresů v České republice.

(2) Splňují-li navržení (odstavec 1) podmínky podle § 12 odst. 2, jmenuje je ministr vnitra za členy Ústřední volební komise.

(3) Na návrh volební strany ministr vnitra člena komise odvolá. Na jeho místo jmenuje náhradníka a pokud není k dispozici, jmenuje dalšího člena komise na návrh volební strany.

(4) Funkční období Ústřední volební komise končí dnem ustavení nové Ústřední volební komise pro následující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(5) Zapisovatele Ústřední volební komise jmenuje a odvolává vláda České republiky.

(6) První zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději 57 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.".

Dosavadní § 14 označit jako § 15.

K § 15 písm. d)

Vypustit slova "podle tohoto zákona".

Dosavadní § 15 vypustit.

K § 16 odst. 1

Slova "alespoň ve čtvrtině obcí okresu" nahradit slovy "v obcích, jejichž součet obyvatel činí alespoň čtvrtinu všech obyvatel okresu".

K § 18 odst. 2

Slova "alespoň ve čtvrtině městských obvodů a městských částí" nahradit slovy "v městských obvodech a městských částech, jejichž součet obyvatel činí alespoň čtvrtinu všech obyvatel městských obvodů a městských částí".

K § 18 odst. 3

Na konci první věty doplnit slova "nejpozději do uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2.".

K § 24 odst. 1

Vypustit slova ", sdružení nezávislých kandidátů".

Uvedenou změnu promítnout do všech příslušných ustanovení navrhovaného zákona včetně přílohy.

K § 26 odst. 1 písm. d)

Za slova "trvalý pobyt" doplnit slova "a jejich členství v politické straně, popřípadě uvedení toho, že nejsou členy žádné politické strany,".

K § 28 odst. 4

Za první větu vložit text, který zní: "V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí okresní volební komise, městské volební komise nebo Ústřední volební komise o odvolání podle odstavce 3 nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona (§ 58 a § 20Om občanského soudního řádu), zaregistruje místní nebo městská volební komise kandidátní listinu i po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb.".

K § 30 odst. 2

Na konec druhé věty doplnit text "a počet členů zastupitelstva, který má být v daném obvodu zvolen.".

K § 30 odst. 3

Za slova "má trvalý pobyt" vložit slova "a údaj o tom, které politické strany je kandidát členem, popřípadě údaj, že není členem žádné politické strany; je-li volební stranou sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, navíc i údaj, že jde o nezávislého kandidáta.".

Slova "před jménem" nahradit slovy "Před jménem".

Vypustit větu čtvrtou.

K § 32 odst. 3

Slova "musí její využívání odpovídat" nahradit slovy "musí možnost jejího využívání odpovídat".

K § 32 odst. 4

§ 32 odst. 4 zní:

"(4) V době volební kampaně mají všechny volební strany rovný přístup k místním veřejným sdělovacím prostředkům, jejichž provozovatelem je obec.".

K § 32 odst. 5

Věta první zní: "48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace slovem, písmem, zvukem i obrazem v místních veřejných sdělovacích prostředcích, v budovách, kde sídlí okrskové komise a v jejich bezprostředním okolí, vylepování plakátů a konání předvolebních shromáždění.".

K § 42 odst. 2

Za písmeno d) doplnit nové písmeno e), které zní:

"e) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky.".

K § 45

V odstavci 3 text "určeného počty hlasů, které byly pro ně odevzdány. V případě rovnosti hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na kandidátní listině" nahradit textem "v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke změně pořadí podle odstavce 4".

Za odstavec 3 vložit odstavec 4, který zní:

"(4) Volební komise vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10% více hlasů, než je takto stanovený průměr, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.".

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 označit jako odstavce 5, 6 a 7.

V odstavci 5 slova "podle počtu pro ně odevzdaných hlasů" nahradit slovy "stanoveném podle odstavce 4".

K § 55 odst. 3

Slova "Není-li nápravy dosaženo" nahradit slovy "Není-li zániku mandátu dosaženo".

K § 55

Za odstavec 4 doplnit nový odstavec 5, který zní:

"(5) V případě neslučitelnosti funkcí podle odstavce 2 písm. c), která nastane okamžikem zvolení členem zastupitelstva v obci, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva v obci, aby do 48 hodin po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva v obci nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle odstavce 3.".

K § 57 odst. 1

Slova "v obci" nahradit slovy "podle tohoto zákona".

Písmeno b) zní:

"b) jestliže se počet členů zastupitelstva sníží pod hranici 5,".

K § 58

Vložit nový odstavec 1, který zní:

"(1) Ve věcech chyb a nedostatků v seznamech se lze domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.".

Dosavadní text označit jako odstavec 2.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 18) zní:

-----------------

"18) § 20Oj občanského soudního řádu.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 19) zní:

-----------------

"19) § 20Ok a § 2001 občanského soudního řádu.".

K § 61

Slova "Za § 2001 se připojují slova § 20Om a § 20On, která znějí:" se nahrazují slovy "Za § 20Oi se připojují nové § 20Oj, 20Ok a 2001, které včetně poznámek pod čarou č. 34d) a 34e) znějí:".

Před dosavadní § 20Om vložit nový § 20Oj, který zní:

"§ 20Oj

(1) Jesliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby či nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) K řízení ve věcech chyb či nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.".

Slova "§ 20Om" nahradit slovy "§ 20Ok";

slova "§ 20On" nahradit slovy "§ 2001".

K § 63

V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 1 zákona o obcích nahradit v návětí slova "do 70 dnů" slovy "do 85 dnů".

V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 1 písm. a) zákona o obcích nahradit slova "3 - 5 členů" slovy "5 členů".

V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 1 zákona o obcích písmeno b) zní:

"b) zastupitelstvo města 25 - 45 členů,".

V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 5 zákona o obcích vložit za slova "podle odstavce 1," slova "nebo pokud byl stanoven v rozporu s odstavcem 1,".

K § 70

§ 70 vypustit a ostatní ustanovení přečíslovat.

K příloze

Potřebné počty podpisů občanů stanovit takto:

"do 500 obyvatel 5%
nad 500 do 2 000 obyvatel 4%
nad 2 000 do 10 000 obyvatel 3%
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2%
nad 50 000 do 100 000 obyvatel 1%
nad 100 000 obyvatel 0,5%".


V Praze dne 25. května 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Libor NOVÁK v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
PaedDr. Hana TOMANOVÁ v.r.
předseda branného a bezpečnostního
zpravodajka branného a bezpečnostního výboru
výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
předseda a zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Jan TŘEBICKÝ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Josef HOLUB v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
Ing. Luboš NĚMEC v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
Ing. Petr BACHNA v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MUDr. Martin SYKA v.r.
MUDr. Emila JAROŠ v.r.
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Stanislav VOLÁK v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
RNDr. Petr NEČAS v.r.
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboru


Připomínky výborů k tisku 860 nezařazené do společné zprávy

K § 7 odst. 2 písm. b)

Spojku "a" nahradit čárkou a za slova "finančního úřadu" vložit slova "úřadu práce a ředitele školského úřadu,".

BBV

K § 7 odst. 2

Za písmeno b) doplnit nové písm. c), které zní:

"c) statutárního zástupce právnické osoby, jíž je obec, městský obvod, či městská část zřizovatelem,".

BBV

Za písmeno b) doplnit nová písmena c), d) a e), která znějí:

"c) statutátního zástupce zařízení zřizovaného obcí,

d) příslušníci bezpečnostních sborů, jejichž působnost je v územním obvodu zastupitelstva,

e) státního zástupce, jehož působnost je v územním obvodu zastupitelstva,".

RV

K § 7 odst. 3

Doplnit nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud byla za člena zastupitelstva zvolena osoba, která vykonává funkci uvedenou v odst. 2, je povinna do 48 hodin po skončení ustavující schůze obecního zastupitelstva požádat zaměstnavatele o okamžité ukončení pracovního poměru dohodou. V takovém případě pracovní poměr končí ke dni následujícímu po dni doručení žádosti pracovníka.".

RV

K § 9 odst. 2

Číslici "10" nahradit číslicí "15".

VPLPN

K § 11

Doplnit za slovem "předá" slova "ve stanovených lhůtách".

VPLPN

K § 16 odst. 1

Na konec doplnit větu, která zní: "Okresní volební komise je nejméně pětičlenná.".

BBV

K § 18 odst. 1

Za slova "město Prahu" doplnit slova "a jsou nejméně pětičlenné".

BBV

K § 20 odst. 1

Na konec doplnit větu, která zní: "Komise jsou nejméně pětičlenné.".

BBV

K § 22 odst. 1

Za slova "okrsková volební komise" vložit slova ", kromě zapisovatele,".

BBV a VSRŽP

K § 24 odst. 1

Za slovy "koalice politických stran" nahradit čárku slovem "nebo", čárku za slovy "nezávislí kandidáti" nahradit tečkou a slova "sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů" vypustit.

Uvedenou změnu promítnout do všech příslušných ustanovení navrhovaného zákona včetně přílohy.

ZaV a VVVKM

K § 29 odst. 1

Odstavec 1 zní:

"(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. O této skutečnosti musí být voliči před zahájením voleb informováni vyvěšením této informace ve volební místnosti.".

BBV

K § 31 odst. 1

Slova "15 dnů" nahradit slovy "18 dnů".

ÚPV

K § 32 odst. 1

Číslici "10" nahradit číslicí "15".

VSRŽP a VPLPN

Číslici "10" nahradit číslicí "16".

RV a ÚPV

K § 36

Odstavce 2 a 3 nahradit odstavci 2, 3, 4 a 5, které znějí:

"(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivé označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi všichni její kandidáti.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 označit jako odstavce 6 a 7.

VSRŽP a ÚPV

K § 42 odst. 2

Písmeno c) vypustit.

Dosavadní písmeno d) označit jako písmeno c).

VSRŽP a ÚPV

K § 45 odst. 1

Slova "čísly počínaje jednou, dvěma, třemi atd." nahradit slovy "lichými čísly počínaje jednou, třemi atd.".

ÚPV, VSRŽP, VPLPN, ZaV a BBV

K § 45

Odstavce 3 a 4 nahradit odstavci 3, 4 a 5, které znějí:

"(3) U volebních stran, které získaly alespoň jeden mandát, komise vynásobí počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta jeho pořadovým koeficientem. Pořadový koeficient kandidáta na prvním místě kandidátní listiny volební strany je jedna, na druhém místě 0.975, na třetím místě 0.95 atd.

(4) Místní nebo městská volební komise přikáže mandáty přidělené kandidátní listině v pořadí podle velikostí výsledků vzniklých postupem podle odstavce 3. V případě rovnosti výsledků je rozhodující počet obdržených hlasů.

(5) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí podle velikostí výsledků vzniklých postupem podle odstavce 3. V případě rovnosti výsledků je rozhodující počet obdržených hlasů. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se náhradníky nestávají.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 označit jako odstavce 6 a 7.

V novém odstavci 7 nahradit číslici "4" číslicí "5".

BBV

K § 45 odst. 3

Za slova "kandidátům podle pořadí" vložit tečku a připojit novou větu, která zní: "Přesun pořadí na kandidátní listině lze v kandidátce provést, pokud kandidát obdržel alespoň o 10% hlasů více než je stanovený průměr hlasů odevzdaných pro danou volební stranu.", zbylý text vypustit.

VSPZ

K § 57 odst. 1

V písmenu a) nahradit slova "sníží o více než jednu třetinu" slovy "klesne na jednu polovinu".

VVVKM

Ustanovení písmene b) vypustit a dosavadní písmena c) a d) označit jako písmena b)

a c).

VSRŽP

K § 63

Ustanovení bodů č. 2 a 3 vypustit.

VPLPN

V § 63 v bodu 2. text novely § 28 odst. 1 písm. a) zákona o obcích zní:

a)v obcích do 1000 obyvatel 5- 15 členů
v obcích nad 1000 do 50 000 obyvatel 15- 27 členů
v obcích nad 50 000 do 100 000 obyvatel 21- 37 členů
v obcích nad 100 000 obyvatel 29- 45 členů,".


V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 1 zákona o obcích vypustit písmena b) a d); písmeno c) označit jako písmeno b).

V § 63 v bodu 3. v novele § 44 odst. 4 zákona o obcích nahradit na třetím řádku číslici "3" číslicí "5" a na konci číslici "9" číslicí "15".

VSRŽP

V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 1 písm. a) a b) znějí:

"a)obecní a městské zastupitelstvo
- v obcích do 1000 obyvatel 5 - 15 členů
- v obcích od 1000 do 50 000 obyvatel 15- 27 členů
- v obcích nad 50 000 obyvatel 21- 37 členů,".


V § 63 v bodu 2. v novele § 28 odst. 1 písm. d) zní:

"d) obvodní nebo místní zastupitelstvo

v územně členěném statutárním městě

a hlavním městě Praze

- v městských obvodech a v městských

částech do 1 000 obyvatel 5 - 15 členů

- v městských obvodech a v městských

částech nad 1000 do 50 000 obyvatel 15 - 27 členů

- v městských obvodech a v městských

částech nad 50 000 obyvatel 21 - 37 členů.".

BBV

V § 63 bodu 2. - § 28 odst. 1

V návětí slova "se stanoví tak, aby mělo" nahradit slovy "se stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo".

V § 63 v bodu 2. v § 28 odst. 1 nahradit písmena a), b), c) a d) textem:

"a) v obcích do 3 000 obyvatel 5 - 15 členů

b) v obcích nad 3 000 do 20 000 obyvatel 10 - 30 členů

c) v obcích nad 20 000 do 50 000 obyvatel 17 - 40 členů

d) v obcích nad 50 000 23 - 50 členů

e) ve městech uvedených v § 3 a v hlavním

městě Praze 33 - 70 členů

f) v městských obvodech a městských částech

do 3 000 obyvatel měst uvedených v § 3

a v hlavním městě Praze 7 - 15 členů

g) v městských obvodech a městských částech

nad 3 000 do 20 000 obyvatel měst uvedených

v § 3 a v hlavním městě Praze 15 - 30 členů

h) v městských obvodech a městských částech

nad 20 000 obyvatel měst uvedených

v § 3 a v hlavním městě Praze 25 - 50 členů,".

ÚPV

V § 63 za bod 2. vložit bod 3., který zní:

"3. V § 32 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní: "Dlouhodobě uvolněnému členu obecního zastupitelstva náleží odměna ještě 3 měsíce poté, kdy došlo k zániku jeho mandátu; v případě starosty 3 měsíce po zvolení nového starosty."

VVVKM

4. V § 63 za bod 2. vložit bod 3., který zní:

"3. § 38 odst. 5 zní:

"(5) Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení nebo k rozhodnutí ve věcech uvedených v § 36 odst. 1 písm. b), c), a g) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů obecního zastupitelstva. K platnému rozhodnutí ve všech ostatních věcech je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva."".

VSPZ

K § 64

Text části páté vypustit; dosavadní část šestou označit jako část pátou.

VPLPN

V bodu 3. (§ 27a zákona o hlavním městě Praze) nahradit číslici "3" číslicí "5", číslici "7" číslicí "9" a číslici "9" číslicí "15".

VSRŽP

K § 77

§ 77 zní:

"§ 77

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.".

ÚPV

K příloze

Příloha k navrhovanému zákonu zní:

"Příloha k zákonu č. /1994 Sb.

Počty podpisů na peticích

Obce, městská část a městský obvod Potřebné počty podpisů občanů, zapsaných ve stálých seznamech voličů,

do 10 000 obyvatel 3%

nad 10 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 1,5%

nad 50 000 obyvatel do 150 000 obyvatel 1%

nad 150 000 obyvatel 0,5%".

VVVKM

V obcích do 500 obyvatel nahradit "1%" číslem "3%".

VPLPN

Slova "do 500 obyvatel 1% 2%" vypustit;

slova "nad 500 do 2 000 obyvatel "3% 5%" nahradit slovy "do 2 000 obyvatel "3% 5%".

BBV

V tabulce vypustit slova:

"do 500 obyvatel 1% 2%",

slova "pro sdružení nezávislých kandidátů" a sloupec "2%, 5%, 4%, 3%" vypustit.

text v první části tabulky upravit takto:

"do 2 000 obyvatel 3%

nad 2 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 2%

nad 10 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 1%".

ÚPV

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP