Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

977

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 880)

Branný a bezpečnostní výbor, rozpočtový výbor a hospodářský výbor projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 880) a d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně předložený návrh schválit s těmito úpravami

1. V § 6 odst. 3 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí:

"h) vězeňské stráže,

i) osobních automobilů a motorových tříkolek těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.2a)".

----------------

2a) § 36 vyhl. Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

2. V § 6a odst. 1 se původní poznámka pod čarou 2a) označuje jako 2b).

3. V § 2b odst. 3 se na konec připojují tato slova: "a jsou určeny k urychlení rozvoje výstavby dálniční sítě".

4. Vypustit čl. III.

V Praze dne 12. května 1994

Ing. Vladimír Šuman v.r.
Ing. Stanislav Kozák v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ladislav Blažek v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Miloš Skočovský, CSc. v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP