Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

967

NÁVRH

poslanců M. Kašpárka, M. Loukoty, J. Nováka, J. Šolera, J. Valenty, J. Vika a

O. Vrchy

na vydání

zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě

a samosprávě a s podnikatelskou činností

Iniciativní skupiny poslanců

zákon

ze dne 1994

o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon se vztahuje na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

§ 2

Zvolením do funkce starosty a jmenováním do funkce ve státní správě na úrovni přednostů okresních úřadů, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), viceprezidenta NKÚ, členů prezidiální rady NKÚ, náměstků ministrů, ministrů, místopředsedů a předsedy vlády České republiky zaniká mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

§ 3

Výkon mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je neslučitelný s podnikatelskou činností jakékoliv formy. Toto platí i po dobu tří let po zániku mandátu poslance Poslanceké sněmovny Parlamentu České republiky. Do jednoho měsíce po vzniku mandátu musí poslanec tento konflikt zájmů vyřešit.

§ 4

Ke dni účinnosti tohoto zákona zaniká ten mandát poslance, nebo jmenovaná funkce ve státní správě a samosprávě, pro jejichž zánik se poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodne přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě uvolnění mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nastupuje náhradník dle § 2 zákona 4. 236/1992 Sb.

§ 5

Výkon mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je neslučitelný s funkcemi ve státní správě a samosprávě, uvedených v § 2. Do jednoho měsíce po vzniku mandátu musí poslanec tento konflikt zájmů vyřešit.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 1994.

M. Kašpárek, v.r.

M. Loukota,v .r.

J. Novák., v.r.

J. Šoler, v.r.

J. Valenta, v.r.

J. Vik, v.r.

O. Vrcha, v.r.


Důvodová zpráva

Předložený návrh iniciativní skupiny poslanců vychází z přesvědčení, že důsledné oddělení základních pilířů moci ve státě, to jest moci zákonodárné, výkonné a soudní je nezbytným předpokladem vývoje společnosti na její cestě k demokracii.

Jsme přesvědčeni, že ve stávajících podmínkách České republiky, kdy demokratické mechanismy teprve získávají své obrysy, je nutné zajištění mechanismů kontrolních. Takové vidíme ve vyvážených proporcích mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní a jejich vzájemné kontrole.

Jedině takovým způsobem lze čelit reálnému nebezpečí zneužívání moci na všech stupních i nebezpečí návratu společnosti k poměrům předlistopadovým. Dosavadní zkušenosti od posledních voleb v červnu 1992 jsou varující. Pro společnost, která se deklaruje za demokratickou je nepřípustné, aby pracovník státní správy, tedy moci výkonné, zastával současně mandát poslance parlamentu, tedy moci zákonodárné, případně soudní. Dosavadní, běžná praxe je však analogií totalitních poměrů před listopadem 1989.

U vědomí komplikované problematiky konfliktu zájmů, staré jako společnost sama, řešené předloženým návrhem, vycházíme z naléhavých potřeb naší společnosti. Potřeb, které nestrpí dalších odkladů. Návrh si nečiní nároky na úplnost, rozhodně však otevírá šanci k řešení.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP