PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

880

Vládní návrh

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., zákona č. 213/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h),

které zní:

"h) vězeňské stráže.".

2. Za § 6 se vkládají nové § 6a a § 6b, které znějí:

§ 6a

(1) Dálnice a silnice dálničního typu označené příslušnou dopravní značkou [§ 2 bod 1 a 25, a § 16 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).] lze užít motorovým vozidlem po zaplacení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu (dále jen "poplatek").

(2) Motorová vozidla musí být na dálnici a silnici dálničního typu označena nálepkou prokazující zaplacení poplatku (dále jen "nálepka").

(3) Poplatku nepodléhají motorová vozidla uvedená v § 6 odst. 3.

(4) Poplatek činí za kalendářní rok pro motorová vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 400,- Kč,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1 000,- Kč,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 2 000,- Kč.

Do celkové hmotnosti motorového vozidla se započítává i celková hmotnost přípojného vozidla.

§ 6b

(1) Policie České republiky je oprávněna v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu [§ 2 odst. 1 písm. i) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.] kontrolovat dodržování povinnosti označit motorové vozidlo při užití dálnice nebo silnice dálničního typu nálepkou.

(2) Nákup nálepek, jejich distribuci a prodej zajišťuje právnická osoba pověřená ministerstvem dopravy.

(3) Peněžní prostředky získané z placení poplatku jsou příjmem státního rozpočtu.".

3. V § 24 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

1) stanoví vzor nálepky, rozměry nálepky a způsob jejího umístění na motorovém vozidle.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 23 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 3d zní:

"j) jako řidič užije dálnice nebo silnice dálničního typu motorovým vozidlem bez předchozího zaplacení poplatku podle zvláštního zákona [§ 6a zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., zákona č. 213/1993 Sb. a zákona č./1994 Sb.].".

2. V § 23 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. g) až i)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. g) až j)".

3. V § 86 písm. a) se slova "podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h) a ch)" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h), ch) a j),".

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Důvodová zpráva

Obecná část

Usnesením vlády č. 631 z 10. 11. 1993 bylo ministru dopravy uloženo předložit do 31. 12. 1993 návrh zákona, na základě něhož by bylo zpoplatněno užívání sítě dálnic a silnic dálničního typu. Zpoplatnění se má provést novelou zákona o pozemních komunikacích s tím, že se novelou zavede poplatek svého druhu, který nebude podřízen právnímu režimu správy daní a poplatků. Původní záměr vlády na financování rozvoje výstavby dálniční sítě prostřednictvím finanční účasti jejich uživatelů ve formě mýta za vybrané nově postavené úseky byl na základě propočtů a úvah o jejich potencionálním využívání opuštěn, neboť se ukazovalo, že daný úsek by nepoužívalo až 45% automobilů. Rovněž tak došlo k zásadnímu posunu v systému financování od původně zamýšlených zahraničních zdrojů směrem ke státnímu rozpočtu.

Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu a formě zpoplatnění užívání dálnic a silnic dálničního typu byl brán v úvahu zejména současný daňový systém v České republice, možnosti ukládání správních poplatků a rovněž vztah navrhované úpravy k právům a povinnostem vyplývajícím pro Českou republiku z mezinárodních dohod, jimiž je vázána, tak aby předpokládaný příjem z uživatelského zpoplatnění představoval pro státní rozpočet skutečný zdroj částečného financování rozvoje výstavby dálniční sítě.

Poplatek je konstruován jako uživatelské zpoplatnění zvláštního druhu, jeho smyslem a účelem je finanční participace uživatele vybrané kategorie pozemní komunikace, která mu na rozdíl od ostatní sítě poskytuje především vyšší komfort, jehož důsledkem je vyšší bezpečnost jízdy, rychlost a plynulost

dopravy. Jde tedy o určité nadstandardní vybavení dopravní cesty, které pro uživatele znamená vyšší pohodlí, ale zároveň s ohledem na stávající rozložení silniční sítě prakticky umožňuje variantní řešení spočívající v možnosti volby nepoužití tohoto způsobu cesty.

Dle předběžných propočtů bude užívání této sítě i po zaplacení navržených poplatků pro tuzemské i zahraniční uživatele výhodné. Jenom úspory času a pohonných hmot se u připravovaných dálničních staveb u tuzemských osobních vozidel v podmínkách České republiky pohybují v rozmezí 0,30 - 2,12 Kč na 1 vzkm (vozokilometr) u nákladních vozidel o 0,68 - 3,12 vzkm. Za těchto podmínek se vrátí ve formě uvedených úspor vynaložené náklady za poplatek uživatelům osobních vozidel při ujetí cca 600 km, u nákladních vozidel při ujetí 800 km (resp. 1 400 km).

Mimořádný význam má i ta skutečnost, že v důsledku urychlení výstavby sítě dálnic se bude stále významnější část silniční dopravy přenášet na sítě, kde je dopravní provoz o 60% bezpečnější.

Systém zpoplatnění užívání dálnic a silnic dálničního typu vychází ze stejného přístupu k vozidlům tuzemským i zahraničním. Vzhledem k nutnosti zabezpečit účinný optimální a funkční systém kontroly plnění poplatkové povinnosti včetně sankčního postihu při neplnění je zapotřebí umožnit prodej nálepek uživatelům vozidel přijíždějících do České republiky na vstupu (hraniční režim) a kvalifikovat nesplnění poplatkové povinnosti jako přestupek řidiče motorového vozidla na úseku dopravy a silničního hospodářství. Z toho důvodu návrh v této souvislosti konstruuje novou skutkovou podstatu přestupku a zároveň ji zařazuje do okruhu přestupků, které je možno projednávat v blokovém řízení ze strany orgánů policie, jako orgánů příslušných projednávat přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Návrh novely zákona nevypouští dosavadní ustanovení § 6 odst. 2, který byl do zákona včleněn jeho poslední novelou z července 1993. V daném případě se nejedná o zakotvení principu dvojího zpoplatnění téže služby. Tato ustanovení mohou být v budoucnu právním základem zpoplatnění pouze a výjimečně u nově budovaných staveb na dálnicích, jako jsou i jejich mimořádně náročné nebo technicky a konstrukčně složité součásti - mosty, tunely nebo jiné výjimečné stavby, nikoliv již běžné provozní úseky zpoplatněné sítě pozemních komunikací.

Navrhovaná úprava konstrukce poplatku zvláštního charakteru za nadstandardní vybavení určité části pozemních komunikací není v rozporu s úpravou a přístupem zemí Evropských společenství v této oblasti.

Z ekonomického hlediska navržená právní úprava bude znamenat pro Českou republiku přínos do státního rozpočtu, čímž se posílí financování a tím se urychlí budování výkonné dopravní infrastruktury.

Průměrný roční hrubý výnos poplatků v roce 1995 by měl orientačně činit 1,375 mld Kč a očekávaný výnos v roce 2005 by měl činit 6,727 mld Kč.

Orientační propočet hrubého výnosu poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu vychází z dostupných údajů o vývoji dopravního zatížení, růstu podílu zahraniční dopravy, stavu a očekávaném vývoji parku motorových vozidel a předpokládaných reakcí uživatelů sítě na zavedení poplatků.

U zahraničních vozidel se vycházelo z počtů vozidel, překračujících státní hranici České republiky.

Uvažovaná úprava si vyžádá určité náklady na státní rozpočet spojené zejména se zajišťováním distribuce nálepek a převáděním získaných finančních prostředků do státního rozpočtu.

Propočet nákladů spojených se zajišťováním distribuce nálepek vychází především z potřebných výdajů na základní vybavení silničních hraničních přechodů, vytvoření předpokladů pro prodej nálepek v tuzemské síti a případně i u zahraničních subjektů (velké autokluby).

Návrh předpokládá, že celkové náklady spojené se zavedením zamýšleného modelu by se pohybovaly ve výši cca 8 - 9% z hrubých výnosů poplatku.

Propočet nezahrnuje náklady spojené s kontrolou uživatelů na zpoplatněné síti Policií ČR.

Zákon předpokládá, že dokladem o zaplacení poplatku bude speciální nálepka ve formě cenného kuponu pro každou hmotnostní skupinu silničních motorových vozidel. Nálepka bude celou plochou nalepena na viditelné místo ve vozidle (čelní sklo u automobilu) nebo na nějakém nevyměnitelném lehce přístupném dílu (motocykl).

Nálepka bude mít platnost po dobu kalendářního roku, který na ní bude vytištěn.

Vzhledem k zákonem navržené výši poplatku, zejména u nižší hmotnostní kategorie (osobní automobily) se nepředpokládá vydávání nálepek členěných na kratší časové období (půl roku, čtvrt roku, l měsíc, 1 den). Uvedené řešení by neúměrně zvýšilo administrativní náročnost záměru a mělo by i negativní dopad ve sféře kontrolovatelnosti a funkčnosti zpoplatnění.

Prodej nálepek opravňující uživatele užívat dálnice a silnice dálničního typu pro vozidla, jimž je přidělena státní poznávací značka v tuzemsku, bude zabezpečen v síti provozoven těch subjektů, s nimiž pověřená právnická osoba uzavře smlouvy. Předpokládá se, že půjde o pošty, velké čerpací stanice, velké autoopravny a pod.

Pro vozidla přijíždějící na území České republiky ze zahraničí zabezpečí pověřená právnická osoba prodej nálepek na silničních hraničních přechodech. Uživatelé vozidel zde budou vhodným způsobem upozorněni (například informační tabule doplněné grafickým ztvárněním zpoplatněné sítě pozemních komunikací) na poplatkovou povinnost. Nezbytnou podmínkou prodeje nálepek na hraničních přechodech musí být možnost úhrady poplatku v příslušném ekvivalentu zahraničních měn.

Zvláštní část

K Čl.I § 6 odst. 3

Navrhuje se rozšíření okruhu kategorií motorových vozidel osvobozených od placení ceny za užívání vymezených úseků dálnic a tím i rovněž poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu (nově navrhovaný § 6a odst. 3). Vymezení okruhu kategorií vychází z rozsahu doporučeného v právu ES (ozbrojené složky, záchranná a zdravotní služba) a současně z rozsahu vozidel s právem přednostní jízdy užívajících zvláštní výstražná světla při plnění zvláštních úkolů (vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích - pravidla silničního provozu, a vyhláška č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na

pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 248/1991 Sb.). Do této kategorie vozidel patří i vozidla vězeňské stráže, kterými se zajišťuje předvádění osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.

K Čl.I § 6a

Doplněním textu zákona § 6a se zavádí zpoplatnění užití celé sítě dálnic a silnic dálničního typu všemi uživateli. Výjimku mají pouze motorová vozidla taxativně v zákonu vymezená.Poplatek za užívání dálnic a silnic dálničního typu je poplatkem zvláštního druhu, kterým se má uživatel podílet na nákladech spojených s výstavbou a údržbou těchto dvou kategorií dopravních cest, které poskytují vyšší kvalitu a bezpečnost silniční dopravy. Poplatek je odstupňován v závislosti na hmotnosti motorového vozidla z toho důvodu, že těžší vozidla se vyšší měrou podílejí na opotřebení vozovek. V zákonu se upravuje i způsob prokazování zaplacení poplatku, a to formou nálepky, kterou se označí motorová vozidla při použití dálnic a silnic dálničního typu.

K Čl.I § 6b

Zákon upravuje oprávnění Policie České republiky k provádění kontroly placení poplatků. Kontrola se provádí v rámci stanovených úkolů policie podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Obstarání nálepek prokazujících zaplacení poplatku, jejich distribuci, prodej a odvod finančních prostředků do státního rozpočtu bude zajišťovat právnická osoba pověřená ministerstvem dopravy. Těmito úkoly bude pověřena stávající rozpočtová organizace působící v resortu dopravy - Správa silničního fondu.

K Čl.I § 24

Zařazením tohoto ustanovení se zmocňuje ministerstvo dopravy k vydání prováděcího předpisu.

K Čl.II § 23

Zavádí se samostatná skutková podstata přestupku na úseku dopravy a silničního hospodářství. Za nově zavedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

K Čl.II § 86

Nově zavedený přestupek se zařazuje do kategorií přestupků, které lze projednat v blokovém řízení orgány policie.

V Praze dne 9. února 1994

Václav K l a u s , v.r.

předseda vlády České republiky

Jan S t r á s k ý , v.r.

ministr dopravy České republiky

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP