Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

632

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích (tisk 534)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích v říjnu a listopadu 1993 shora uvedený vládní návrh zákona.

Výbory doporučují, aby Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K bodu 4

Bod 4 zní:

"4. V § 13 se slovo "zřejmě" nahrazuje slovy "zcela zjevně" a slova "povaze a nebezpečnosti" nahrazují slovem "způsobu".".

K bodu 17

Slova "v ústavech pro výkon trestu odnětí svobody" se nahrazují slovy "ve věznicích".

K bodu 18

V § 39a se slovo "ústav" nahrazuje slovem "věznice".

K bodu 18

V 39a odst. 2 návětí zní: "Soud zpravidla zařadí do věznice".

K bodu 18

V § 39a odst. 2 písm. b) doplnit na konec slova "nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,".

K bodu 18

V § 39a odst. 2 písm. c) doplnit na konec věty:

"a pachatele, který byl odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nebo s dozorem,".

K bodu 18

V § 39a se vkládá odstavec 3, který zní:

"(3) Soud může zařadit pachatele do jiného typu věznice, než do které má být podle odstavce 2 zařazen, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu narušení pachatele za to, že bude jeho nápravu v jiném typu věznice lépe zaručena; do věznice se zvýšenou ostrahou zařadí však vždy pachatele, jemuž byl uložen výjimečný trest.".

K bodu 30

Bod 30 zní:

"30. V § 66 se vypouští spojka a číslovka "a 147", za slova "zkrácení daně" se doplňují slova ", poplatku a podobné dávky" a v poslední větě se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".".

Za bod 30 se vkládá novy bod a ostatní se přečíslují

"V § 67 odst. 1 se v písmeni a) za slovo "trestu" vkládají slova "a trestných činů spáchaných při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,".

K dosavadnímu bodu 35.

Slova "ústavu pro výkon trestu odnětí svobody" se nahrazují slovem "věznice".

K dosavadnímu bodu 36.

Slova "ve zvláštních ústavech" se nahrazují slovy "ve zvláštních věznicích".

K dosavadnímu bodu 45

Za číslovku "124" doplnit slova "odst. 1".

Za dosavadní bod 49 se vkládá nový boä a ostatní se přečíslují

Za § 145 se vkládá nový § 145a, který včetně nadpisu zní:

"§ 145a

Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží

(1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky k označení zboží pro daňové účely v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo kdo takové nálepky uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu,

b) získá-li takovým činem značný prospěch.".

Za dosavadní bod 55 se vkládá nový bod a ostatní se přečíslují

Za § 148 se vkládá nový § 148a, který včetně nadpisu zní:

"§ 148a

Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží

(1) Kdo s nálepkami k označení zboží pro daňové účely nakládá v rozporu s právním předpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo kdo v rozporu s právním předpisem uvádí do oběhu zboží bez nálepek k jeho označení pro daňové účely, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo

b) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.".

K dosavadnímu bodu 56

V § 152 odstavec 1 zní:

"(1) Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo kdo jinak tato práva porušuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.".

K dosavadnímu bodu 56

V § 152 se vypouští odstavec 2.

K dosavadnímu bodu 56

V § 153 se stávající odstavec 3 označuje jako odstavec 2, a v písmenu a) se vypouští slova "a 2".

K dosavadnímu bodu 65

V § 175 odstavec 1 se slova "nebo kdo před vyšetřovatelem" nahrazují slovy "nebo před vyšetřovatelem".

K dosavadnímu bodu 71

V § 186 odstavec 1 se za slovo "doveze" vkládá slovo "proveze, ".


K dosavadnímu bodu 81

V § 204 odst. 2 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok", za slovo "jiného" se vkládá "tečka" a slova "bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let" se vypouští.

K dosavadnímu bodu 85

V § 218a se slovo "soustavně" nahrazuje slovem "opakovaně".

K dosavadnímu bodu 86

§ 228 odstavec 2 zní:

"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,

b) páchá-li čin uvedený v odstavci 1 soustavně,

c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt.".

K dosavadnímu bodu 87

§ 235 odstavec 2 písm. b) zní:

"b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,".

K dosavadnímu bodu 104

V § 259a odst. 4 se slovo "dvanáct" nahrazuje slovem "patnáct".

Za dosavadní bod 105 se vkládají dva nové body a ostatní se přečíslují

". V § 279a se vkládá odstavec 4, který zní:

"(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.".

". V § 279b se vkládá odstavec 4, který zní:

"(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.".

V Praze dne 4. listopadu 1993
JUDr. Miloslav Výborný v. r.  
předseda a zpravodaj ústavně právního výboru  
  
Ing. Vladimír Šuman v. r.JUDr. Vladimír Řezáč v. r.
předseda branného zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru a bezpečnostního výboru
  
Ing. Josef Pavela v. r.JUDr. Petra Buzková v. r.
předseda výboru petičního, zpravodajka výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti pro lidská práva a národnosti


Nezařazené připomínky

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích (tisk 534)

Ústavně právní výbor

K bodu 18 - § 39a odst. 2 písm. c)

závěr upravit takto: "... pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou,",

Bod 40 zní:

"40. Název nad označením § 102 zní: "Hanobení prezidenta republiky".

§ 102 se vypouští.",

Branný a bezpečnostní výbor

K bodu 15

Uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu vykonaná v ústavu se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.

K bodu 18, § 39a odst. 2b doplnit na konec věty

"o výměře nepřevyšující dva roky a prvotrestané o výměře nepřevyšující dva roky, nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,"

K bodu 23, § 53 odst 1 doplnit písmeno b)

"b) při škodě nebo prospěchu nad 5 000 000 Kč může soud uložit peněžitý trest ve výši způsobené škody (prospěchu) zvýšený až o 20%, "

K bodu 37, § 89 odst. 3

vypustit.

K bodu 95, § 249a odst. 1

vypustit následující část věty

"přestože byl v posledním roce pro přestupek téže povahy postižen nebo pro takový čin odsouzen" a adekvátně přizpůsobit odpovídající část Čl. II tohoto návrhu zákona

K bodu 95, § 249a odst. 2

vypustit následující část věty

"přestože byl v posledním roce pro přestupek téže povahy postižen nebo pro takový čin odsouzen" a adekvátně přizpůsobit odpovídající část Čl. II tohoto návrhu zákona

K Čl. II, 50, odst. 1

vypustit písmena c, d.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti

K bodu 4 v § 13

zachovat slova "povaze a nebezpečnosti" a doplnit o slova: "či způsobu".

K bodu 15 a bodu 29

vypustit.

K bodu 37

v § 89 dosavadní odst. 3 zachovat; novelou navrhovaný odst. 3 zařadit jako odst. 20 a v návaznosti na to doplnit ve zvláštní části "výdělečně" všude, kde to v důsledku novely vypadlo.

K bodu 95

nadpis § 249a) by měl znít: "Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu, nebytovému prostoru nebo k pozemku" - obdobnou úpravu udělat i v textu odst. 1 a 2 tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrhy

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (tisky 534, 632)

Poslanec Vítězslav Valach:

Návrh č. 1, § 11 - věk - je v tomto znění: Kdo v době spáchání činu nedovršil 10. rok svého věku, není trestně odpovědný.

§ 74 - obecné ustanovení, odst. 1 ve znění: Při trestání osoby, která v době spáchání trestného činu dovršila 10. rok a nepřekročila 18. rok svého věku (mladiství), přihlédne soud k zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži.

V § 86 zaměnit slova "která dovršila 12. rok svého věku" slovy "která dovršila 10. rok svého věku".

Návrh č. 2, § 29 - výjimečný trest. Zrušit se všemi návaznostmi v dalším znění zákona a nové znění, odst. 1: Výjimečným trestem je trest smrti.

Odst. 2: Trest smrti může soud uložit pouze pachateli, který spáchal ..., dále viz stávající znění § 29 odst. 3.

Odst. 3: Trest smrti nelze uložit těhotné ženě a mladistvému.

Pozměňovací návrh č. 3, § 35 - ukládání trestu za více trestných činů. Odst. 1: Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, sčítají se tresty uložené samostatně za každý trestný čin. Vedle trestu přípustného podle takového zákonného ustanovení, lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo zdůvodněno některým ze souzených trestných činů. Poslední věta zůstává. § 36 vypustit.

Pozměňovací návrh č. 4: V § 39 odst. 1 vypustit, dále pokračovat ve znění tisků 534 a 635.

Návrh č. 5: V § 42 vypustit odst. 2.

Návrh č. 6: V § 79 odst. 1 změnit znění horní hranice trestní sazby na slova "nesmí převyšovat 10 let". V odst. 2 zvýšit trestní sazbu na 10 až 15 let, v odst. 3 zvýšit trestní sazbu na 10 až 15 let.

Pozměňovací návrh č. 7: V § 93 zaměnit trestní sazbu na 12 až 15 let nebo trest výjimečný.

Pozměňovací návrh č. 8: V § 153 v odst. 3 zaměnit sazbu na 10 až 25 let nebo trest výjimečný.

Pozměňovací návrh č. 9: V § 155 odst. 4 zaměnit trestní sazbu na 10 až 25 let nebo trest výjimečný.

Pozměňovací návrh č. 10 § 219 - vražda. Nové znění ve smyslu odst. 1: Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na 15 až 25 let.

Odst. 2: Odnětím svobody na 25 let, odnětím svobody na doživotí nebo trestem výjimečným, bude pachatel potrestán spáchá-li čin uvedený v odst. 1 stávajícího znění § 219 odst. 2 písm. a) až f).

Návrh č. 11: V § 216 odst. 3 zvýšit trestní sazbu na 10 až 25 let.

Pozměňovací návrh č. 12: V § 216 A odst. 3 zvýšit trestní sazbu na 10 až 25 let.

Pozměňovací návrh č. 13: V § 221 odst. 3 zvýšit trestní sazbu na 3 až 10 let. V odst. 4 zvýšit trestní sazbu na 10 až 25 let.

Pozměňovací návrh č. 14: V § 222 odst. 3 zvýšit trestní sazbu na 10 až 25 let.

Pozměňovací návrh č. 15: V § 231 odst. 4 zvýšit trestní sazbu na 5 až 15 let.

Pozměňovací návrh č. 16: V § 235 odst. 2 zvýšit trestní sazbu na 3 až 12 let.

Pozměňovací návrh č. 17: V § 259 odst. 1 zvýšit trestní sazbu na 12 až 15 let a v § 259 A odst. 4 zvýšit sazbu na 10 až 25 let.

Poslanec Pavel Hirš:

K bodu 26, to je § 57 trestního zákona navrhuji proto formulaci "soud může uložit pachateli" změnit na formulaci " soud uloží pachateli".

K bodu 44, tj. § 118 A trestního zákoníku správné znění tohoto trestného činu mělo znít: "neoprávněné provozování loterie či sázkové hry". Podobně by měl být formulován odst. 1 "kdo neoprávněně provozuje loterii či sázkovou hru".

K § 155 trestního zákoníku navrhuji proto před slovo "násilí" vložit slovo "hrubého".

K bodu 64, což je § 171 A trestního zákoníku navrhuji proto zvýšit trestní sazbu v horní hranici na 5 let. Je to odst. 2.

Poslanec Vladimír Koronthály:

V bodě 4 se na konec připojuje věta tohoto znění: v § 13 se vypouští slovo "přímo".

Poslanec Václav Čundrle:

§ 89 odst. 14 - navrhované zvýšení hranic škod, navrhuji proto ponechat v platnosti stávající první úpravu.

K § 175, odst. 1 trestního zákona navrhuji zvýšení trestní sazby na 2-8 let stejně jako u trestného činu podle § 174 trestního zákona.

Poslanec Vladimír Řezáč:

K bodu 15 znění § 29, odst. 1 trestního zákona návrh zní: uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění nezapočítává.

K bodu 37 novely § 89 odst. 3 trestního zákona navrhuji vypustit toto ustanovení, které definuje pojem "pokračování v trestném činu".

V § 102 vypustit slova "její parlament, vládu" a zůstane tam "kdo veřejně hanobí Českou republiku nebo Ústavní soud bude potrestán ...".

Poslanec Jan Krámek:

Nové znění § 203, a to v tomto znění: odst. 1 - týrání zvířat, uskutečňované zvláště krutým způsobem nebo mající za následek jeho smrt, trvalé poškození zdraví nebo snížení životní schopnosti, se trestá odnětím svobody na dobu od 6 měsíců do 2 let.

Článek 2: pokud pachatel týrání zvířat znovu opakuje, je trestán odnětím svobody od 12 měsíců do 3 let.

Poslanec Vladimír Šuman:

K bodu 95 týkající se § 249 odst. 1 a odst. 2 navrhuji vypustit - přesto že byl v posledním roce pro přestupek téže povahy postižen nebo pro takový čin odsouzen, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta nebo peněžitým trestem -.

Pokud nebude tento návrh přijat, vypustit slova "v posledním roce".

K článku II § 50, odst 1 předložené novely vypustit písmena c) a d).

Legislativní odbor

10. listopadu 1993

Sdělení k tisku 632

Opravte si laskavě ve Společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích (tisk 534), chyby, ke kterým došlo při přepisu usnesení výboru

na straně 2 řádek sedmý zní:

K bodu 18

V § 39a odst. 2 písm c) upravit konec věty takto: "pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nebo s dozorem,".

Na straně 4 řádek čtvrtý zní:

K dosavadnímu bodu 56

V § 152 se stávající odstavec.... zbytek textu zůstává.

legislativní odbor
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP