PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

545

NÁVRH

poslance Josefa Bejčka

na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

Návrh

poslance Josefa Bejčka                   na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechody některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.

Zákon

ze dne ................

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1191 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 172/1191 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona ČNR č. 485/1991 Sb., a zákona ČNR č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 2 se vkládá § 2a, který zní:

"Ke dni 1. ledna 1994 přecházejí do vlastnictví obcí též věci uvedené v § 2, které nepřešly do vlastnictví obcí dnem 24. května 1991 proto, že v této době byly majetkem ČSFR a obce s nimi nehospodařily."

2. V § 4 odst. 1 se vypouští písmeno j)

3. Za § 4 se vkládá § 4a, který zní:

Pozemky lesního a půdního fondu v národních parcích, které nepatřily do vlastnictví obcí ke dni 24. května 1991, přestože splňovaly podmínky uvedené v § 1 a 2, přecházejí do vlastnictví obcí ke dni 1. ledna 1994."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.V Praze 29. září 1993 J.Bejček v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP