Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

345

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 218)

Výbory ústavně právní, rozpočtový a hospodářský Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1993 návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42711990 Sb., o převodech vlastnictví tátu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561/1991 Sb. (tisk 218).

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s touto změnou:

Čl.I bod 1

V odstavci 3 vypustit slova "za podmínek stanovených zvláštním předpisem2)", vypustit poznámku pod čarou č. 2 a poznámku č. 3 přečíslovat na 2.

Ústavně právní výbor ani hospodářský výbor nepřijaly usneseni, kterým by předložený návrh zákona doporučily Poslanecké sněmovně Parlamentu ke schválení.

V Praze dne 11. června 1993
JUDr. Miloslav Výborný, v.r.
Ing. Jan Vraný, v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v, r.
Ing. Jiří Maryt, v. r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Vladimír Budinský, v.r.
Ing. Ludvík Motyčka, v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP