Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

343

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk 212)

Výbory ústavně právní, zemědělský a rozpočtový projednaly na svých schůzích v dubnu a květnu 1993 vládní návrh shora uvedeného zákona.

Hospodářský výbor k vládnímu návrhu zákona usnesení nepřijal.

Výbory doporučují, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona schválila tomto znění:

"Zákon

ze dne 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a mu zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.V § 1 odst. 3 se slova "zvláštními předpisy" nahrazují slovy "právními předpisy"
2.V § 4 odst. 2 písm. e) se za slova "oprávněnými jeho děti" doplňují slova "a jeho manžel".
3.§ 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
 "(4) V případě, že zemřela oprávněná osoba, která uplatnila nárok na vydání majetku před vydáním rozhodnutí podle § 9, přechází nárok na dědice.".
4.V § 4a se v celém ustanovení výraz "domnělý vlastník" nahrazuje výrazem "domnělá oprávněná osoba" a výraz "vlastnictví" výrazem "nárok".
5.V § 4a odst. 4 se za slova "je možno uznat," doplňují slova "neuplatnila-li nárok jiná oprávněná osoba, která pozbyla věci dříve,".
6.V § 6 odst. 1 písm. m) se slova "nikdy nesloužila" nahrazují slovy "trvale neslouží".
7.V § 6 odst. 1 písm. o) se za slovo "znárodnění" doplňují slova "nebo zestátnění" Poznámka pod čarou 6a) zní:
 "6a) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.".
8.V § 6 odst. 1 písm. u) se vypouštějí slova "na stát".
9.V § 6 odst. 3 se na konci připojuje tato věta "Výši nedoplatku přídělové ceny sdělí okresní úřad.".
10.V § 8 odst. 1 za slova "s tehdy platnými předpisy" se vkládají slova "nebo za cenu nižší než cenu odpovídající tehdy platným cenovým předpisům" a za slova "do 31. prosince 1992" se vkládají slova "nebo do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o nevydání nemovitosti.".
11.V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
 "(3) V případě, že vlastník pozemku daroval v tísni své pozemky jiné fyzické osobě nebo jí bezúplatně převedl v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovu, k níž pozemky patřily soud na návrh rozhodne:
 a) bud o zrušení smlouvy v té části, kterou byly darovány pozemky fyzické osobě jiné než osobě blízké, nebo
 b) že vlastník, jenž nabyl pozemky tímto způsobem, popřípadě jeho dědic, uhradí cenu darovaných pozemků.
 (4) Peněžní náhradu soud přizná, ne-li vrácení možné, zejména proto, že pozemky byly převedeny na další fyzickou osobu. Cena se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni 24. června.1991, s tím, že při stanovení ceny, se cena pozemků bude posuzovat podle druhu (kultury).v době darování. Návrh musí být u soudu uplatněn do 31.12.1993. ".
12.V § 9 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které znějí:
 "(7) V rozhodnutí podle odstavce 2 a 4 musí být uvedena výše pohledávek podle § 6 odst. 3 a 4 a lhůta k jejich zaplacení. Toto rozhodnutí může pozemkový úřad vydat i dodatečně, nejdéle však do 3 let od právní moci rozhodnutí dle odstavce 2 a 6.
 (8) Účastníky řízení podle tohoto ustanovení jsou oprávněn,á osoba, která uplatnila nárok na vydání nemovitosti u pozemkového úřadu, povinná osoba a Pozemkový fond ČR.
 (9) Řízení podle odstavce 2 je zahájeno dnem doručení dohody uzavřené dle odstavce 1 pozemkovému úřadu. Řízení podle odstave 4 je zahájeno uplynutím lhůty dle odstavce 1, nebo oznámením některého účastníka, že k dohodě nedojde.".
13.V § 11 odst. 1 písm. b) se slova "na pozemku se nachází hřbitov" nahrazují slovy "na pozemku byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby zřízen hřbitov,".
14.V § 11 odst. 1 písm. c) se za slova "lesnímu využití pozemku" doplňují slova "nebo jedná-li se o stavbu movitou,9b) nebo dočasnou,9c) nebo jednoduchou,9d) nebo drobnou9e) a nebo stavbu umístěnou pod povrchem země. Za zastavěnou část pozemku se považuje část, na níž stojí stavba, která byla zahájena před 24. červnem 1991 a část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k provozu stavby. Zahájením stavby se rozumí datum skutečného zahájení stavby, zapsaný do stavebního deníku a oznámený stavebnímu úřadu, pokud byla stavba zahájena do 2 let od vydání stavebního povolení.


Poznámky pod čarou 9b), 9c), 9d) a 9e) znějí;

9b)§ 119 občanského zákoníka.
9c)§ 1 odst. 2 písm: b) vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.
9d)§ 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
9e)§ 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

15.V § 11 odst. 1 písm. d) se slova "na pozemku byla zřízena zahrádková nebo chatová osada10)" nahrazují slovy "na pozemku byla na základě územního rozhodnutí zřízena zahrádková nebo chatová osada nebo se na pozemku nachází zahrádková nebo chatová osada, která byla zřízena před 1. říjnem 1976,".
16.V § 11 odst. 1 písm. e) zní:
 "e) na pozemku, který byl vyňat ze zemědělského půdního fondu bylo na základě územního rozhodnutí zřízeno tělovýchovné nebo sportovní zařízení nebo se na pozemku nachází tělovýchovné nebo sportovní zařízení, které bylo zřízeno před 1. říjnem 1976,".
17.V § 11 odst. 1 se za písm. e) vkládá nové písmeno f), které zní:
 "f) nelze-li provést identifikaci parcel z důvodu nedokončeného přídělového řízení podle dekretu č. 12/1945 Sb., dekretu č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 46/1948 Sb.".
18.V § 11 v odst. 2 se slova "se oprávněné osobě převedou" nahrazují slovy: "pozemkový fond oprávněné osobě převede". a slova "v přiměřené výměře a kvalitě, jako byly její původní pozemky" nahrazují slovy "postupem podle § 8 odst. 4 zák. č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.".
19.V § 11 odst. 3 se za slova "významným krajinným prvkem" doplňují slova "nebo má-li překážka bránící vydání pozemku dočasný charakter".
20.V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
 "(6) Pomine-li překážka, pro kterou nelze nemovitost vydat, ke dni rozhodnutí pozemkového úřadu, rozhodne pozemkový úřad o vydání nemovitosti oprávněné osobě dle § 9 odst. 4.
 (7) Je-li na pozemku stavba ve vlastnictví povinné osoby, která zajišťuje zemědělskou výrobu nebo stavba ve vlastnictví státu, a má-li oprávněná osoba vůči povinné osobě nebo státu nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. ve výši nejméně 50% ceny stavby, může rozhodnout pozemkový úřad na návrh oprávněné osoby o vydání pozemku i se stavbou. Povinná osoba nebo stát má v takovém případě právo na náhradu ve výši o kterou cena stavby přesáhne nevypořádané nároky oprávněné osoby.".
21.V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
 "(3) Oprávněná osoba může vyzvat povinnou osobu k vydání nemovitostí a požádat o poskytnutí náhrad podle § 14 až 16 do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla, kdo je povinnou osobou, nejpozději do 5 let ode dne 24. června 1991. Neuplatněním ve lhůtě tato práva zanikají.".
22.V § 14 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:
 "(3) Je-li cena vydávané obytné budovy, hospodářské budovy nebo jiné stavby určená ke dni 24. června 1991 nižší než cena původní stavby, má oprávněná osoba právo na poskytnutí náhrady ve výši rozdílu cen.
 (4) Pro účely tohoto zákona se za podstatné zhodnoceni nepovažuje meliorační zařízení pod povrchem půdy. Oprávněná osoba, které byla vydána nemovitost, na níž je umístněna meliorační stavba, je povinna meliorační stavbu udržovat.
 (5) Nestane-li se oprávněná osoba též vlastníkem meliorační stavby, je povinna umožnit kontrolu, údržbu a opravy právnické nebo fyzické osoby, která odpovídá za její stav a činnost. Do provedení privatizace meliorační stavby, údržbu a opravy hlavních melioračních zařízení, která jsou k účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, hradí ze svých příjmů Pozemkový fond ČR.
 (6) Hlavním melioračním zařízením se podle odstavce 4 rozumí u odvodnění čerpací stanice, otevřené a za.kryté kanály od světlosti 30 cm včetně, sběrné otevřené příkopy, stavební objekty na kanálech a příkopech, poldry a obtokové nádrže, u závlah odběrné objekty, nádrže, přivaděče kryté i otevřené s objekty na nich, čerpací stanice, výtlaky a trubní sítě až po hydrant, zpevněné manipulační plochy a cesty sloužící výhradně pro závlahový provoz.".
 Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se označí jako odstavce 7, 8 a 9.
23.§ 15 zní:
 
"§ 15
 (1) Při vydání pozemku dle tohoto zákona přechází do vlastnictví oprávněné osoby trvalé porosty a vše co tvoří jejich součásti (§ 120 odst. 1 Obč. z.) a meliorační zařízení umístěné od povrchem pozemku, s výjimkou hlavních melioračních zařízení dle § 14 odst.5, které se na tomto pozemku nacházejí v okamžiku jeho vydání.
 (2) Jestliže na pozemku nebo jeho části, který má být vydán podle tohoto zákona, byl v době jeho převzetí státem nebo jiné právnické osoby trvalý porost a jestliže na tomto zemku není v době jeho vydání cenově srovnatelný trvalý porost, náleží oprávněné osobě náhrada za trvalý porost ve výši rozdílu mezi cenou trvalého porostu, který se na pozemku nacházel v době jeho převzetí státem a cenou trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku jeho vydání.
 (3) Jestliže na pozemku nebo jeho části, který má být vydán podle tohoto zákona, byl v době jeho převzetí státem trvalý porost a jestliže na tomto pozemku není v době jeho vydání žádný trvalý porost, náleží oprávněné osobě náhrada za trvalý porost ve výši ceny trvalého porostu, který se na pozemku nacházel v době jeho převzetí státem.
 (4) Jestliže se na vydávaném lesním pozemku dle odst. 3 nacházel les, je povinná osoba povinna zalesnit tento pozemek na své náklady ve lhůtě stanovené zákonem13a) a dopěstovat les do zajištěné kultury, nedohodnou-li se účastníci jinak. Od náhrady za trvalý porost dle odst. 3 se odečte cena zajištěné kultury.
 (5) Jestliže na pozemku nebo jeho části, který má být vydán podle tohoto zákona, nebyl v době jeho převzetí státem trvalý porost a jestliže na tomto pozemku je v době jeho vydání trvalý porost s výjimkou lesa, náleží povinně osobě náhrada za trvalý porost ve výši ceny trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku jeho vydání.
 (6) Jestliže na pozemku nebo jeho části, který má být vydán podle tohoto zákona, byl v době jeho převzetí státem trvalý porost a jestliže na tomto pozemku je v době jeho vydání cenově hodnotnější trvalý porost s výjimkou lesa, náleží povinné osobě náhrada za trvalý porost ve výši rozdílu mezi cenou trvalého porostu, který se na pozemku nacházel v době jeho převzetí státem a cenou trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku jeho vydání.
 (7) Jestliže je oprávněná osoba povinna při vydání pozemku dle § 9 poskytnout povinné osobě náhradu za trvalý porost dle odst. 5 a odst. 6, je na vůli oprávněné osoby, zda převezme pozemek a uhradí náhradu za trvalý porost nebo zda požádá o vydání jiného pozemku; v takovém případě se postupuje dle § 11, odst. 2, nedohodnou-li se účastníci jinak.
 (8) Ceny se stanoví podle cenových předpisů platných 24.června 1991.".
 Poznámka pod čarou 13a) zní:
 "13a) Zákon ČNR č. 96/ 1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.".
24.§ 16 odstavec 1 zní:
 "(1) Náhrady za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nelze poskytnout oprávněné osobě jiný pozemek, poskytne stát, nebo jiná právnická osoba, jejímž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát, finanční náhradu podle zvláštních předpisů13b). Finanční náhrada spočívá ve vyplacení hotovosti a v cenných papírech, které nemají povahu státního dluhopisu, a to v cenách podle § 28a. Hotovost se vyplácí pouze původním vlastníkům vydávaných věcí.".
 Poznámka pod čarou 13b) zní:
 "13b) Nařízení vlády České republiky č. 504/ 1992 Sb., o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/192 Sb.".
25.§ 16 v odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
 "Pokud oprávněná osoba odkoupila od státu či právnické osoby nemovitost před účinností zákona, má nárok vůči této osobě na vrácení peněžité částky ve výši kupní ceny.".
26.V § 16 odst. 4 se za slova "k poskytnutí náhrady vlastní" doplňují slova "nebo k nimž měla právo hospodaření13c) ke dni účinnosti tohoto zákona,".
 Poznámka pod čarou 13c) zní:
 "13c) Vyhláška č. 119/1988 Sb.".
27.V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
 "(6) Nedojde-li k dohodě o způsobu náhrady podle odst. 5 rozhodne o způsobu náhrady na návrh soud.".
28.V § 17 odst. 1 písm. c) zní:
 "c) které jsou určeny rozhodnutím o využití území pro těžbu nerostů,15)".
 Poznámka pod čarou 15) zní:
 "15) Zákon č. 44/ 1988 Sb., § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů, § 10 odst. 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb.".
29.V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
 "(3) Nemovitosti ve vlastnictví státu, na které nebylo ve lhůtě uvedené v § 13 uplatněno právo na vydání, může Pozemkový fond ČR převést
 a) do vlastnictví oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu podle § 14, 15, 16 nebo 20,
 b) na spoluvlastníky těchto nemovitostí za kupní cenu nejméně ve výši stanovené podle cenových předpisů platných ke dni převodu,
 c) v naléhavých případech na osoby, které mají podle schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu,
 d) směnou za jiné nemovitosti,
 e) na nabyvatele ze schváleného privatizačního projektu, pokud pozemky uvedené v § 11 tohoto zákona byly z privatizačního projektu vyňaty před jeho schválením a nelze je použít jako pozemky náhradní.
 (4) Pozemkové úřady jsou povinny poskytnout Poz. fondu ČR informace o tom, zda a nemovitost byl uplatněn restituční nárok.".
 Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
30.Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:
"§ 18a
 Pozemkový fond ČR poskytuje náhrady oprávněným osobám v případech, kdy je povinnou osobou obec, okresní úřad nebo stát. Poskytla-li náhradu obec nebo stát před účinností tohoto zákona, poskytne této povinné osobě náhradu pozemkový fond. Pozemkový fond může být určen právním nástupcem k náhradám dle § 14, 15, 16 a 20 tam, kde je povinnou osobou státní podnik nebo právnická osoba, jejímž zakladatelem je stát, v tom případě, kdy před privatizací nebo likvidací této právnické osoby nebyly tyto nároky vypořádány.".
31.V § 19 odstavec 5 zní:
 "(5) O přidělení pozemků do zatímního užívání rozhoduje pozemkový úřad v dohodě s vlastníky předmětných pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka pozemku s přidělením pozemku do zatímního užívání dohodou, rozhodne pozemkový úřad o přidělení pozemků do zatímního užívání ve správním řízení. Rozhodnutí pozemkového úřadu přezkoumá na návrh účastníka soud.".
32.V § 20 odst. 1 se za slova "mu byly odňaty" doplňují slova "nebo jinak bezúplatně převedeny".
33.V § 20 odst. 2 se slova "jednoho roku" nahrazují slovy "60 dnů", a na konci odstavce se připojuje věta: "Nelze-li zjistit právnickou osobu, která věci převzala nebo jejího právního nástupce, nebo jestliže tato právnická osoba zanikla, poskytne náhradu podle odstavce 1 právnická osoba, která ke dni 24. června 1991 užívala pozemky oprávněné osoby. Nelze-li takto určit povinnou osobu poskytne náhradu dle odstavce 1 Pozemkový fond ČR. "
34.V § 20 odst. 5 se za slova "uvedených v § 13." vkládá nová věta "Závisí-li právo na náhradu na rozhodnutí pozemkového úřadu nebo soudu, končí tato lhůta uplynutím 6-ti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí. ".
35.V § 20 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
 "(7) Rozhodnutí ministerstva zemědělství České republiky o určení povinné osoby podle zákona č. 243/1992 Sb., ve znění zákona č. 441/1992 Sb. je uplatněním nároku podle tohoto zákona, na které se nevztahuje lhůta dle odstavce 5.".
36.V § 21a odst. 1 se vypouštějí slova "a notářské", za slova "související s vydáním" se vkládají slova "a výměnou" a za slova "nemovitosti" vkládají slova "a poskytnutím náhrad".
37.V § 21a odst. 2 se na konci vypouštějí slova ",jestliže soud rozhodl v její prospěch.".
38.V § 22 odst. 2 se slova "V roce 1991 a 1992" nahrazují slovy "V roce 1991 až 1993" a dále se vypouštějí slova "k provozování zemědělské výroby" a slova "1991 nebo k 1. říjnu 1992"a na konec odstavce se připojuje věta "Po nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení dohody o vydání nemovitosti nebo rozhodnutí o vlastnictví oprávněné osoby k nemovitosti může vlastník vypovědět nájem k této nemovitosti k 1.10. výpovědí doručenou nejpozději 1 měsíc před tímto dnem.".
39.V § 22 odstavec 3
 "(3) Je-li na pozemku na základě územního rozhodnutí zřízena zahrádková nebo chatová osada nebo se na pozemku nachází zahrádková nebo chatová osada, která existovala před 1. říjnem 1976 končí výpovědní lhůta dnem kdy mělo skončit právo dočasného užívání pozemku. V případě trvalého užívání pozemku a dočasného užívání na dobu neurčitou skončila výpovědní lhůta dnem 24. června 1991. Nájemce má právo na prodloužení nájmu o dalších 10 let, nejdéle však do roku 2001, nedohodnou-li se účastníci jinak. Nájemce má po dobu nájmu předkupní právo k pozemku. Výše ročního nájemného u těchto pozemků činí 10% z ceny pozemku odvozené z bonitovaných půdně-ekologických jednotek vydaných vyhláškou ministerstva zemědělství pro účely daně z nemovitostí.".
40.V § 22 odst. 4 se za slova "Nachází-li se na pozemku" a za slova "slouží-li pozemek" vkládají slova "v užívání šlechtitelské stanice".
41.V § 22 odstavec 6 zní:
 "(6) Je-li na pozemku vlastníka stavba ve vlastnictví jiné právnické osoby, která zajišťuje zemědělskou výrobu nebo stavba ve vlastnictví státu a má-li vlastník pozemku nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., ve výši nejméně 50% ceny stavby vůči vlastníkovi stavby, může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout soud o převodu stavby vlastníkovi pozemku. Vlastník budovy má v takovém případě právo na náhradu ve výši o kterou cena stavby převyšuje nároky vlastníka pozemku.
 Pokud vlastník pozemku nevyužije tohoto práva ve lhůtě do konce roku 1993
 a) vymění pozemkový fond na návrh vlastníka jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu, v tomto případě uhradí vlastník stavby cenu pozemku pozemkovému fondu, nebo
 b) na návrh vlastníka prodá zastavěný pozemek vlastníku budovy nebo stavby, nebo
 c) na návrh vlastníka pronajme zastavěný pozemek vlastníku budovy nebo stavby bez možnosti výpovědi. Nájemce má předkupní právo k tomuto pozemku.
42.V § 22 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
 "(8) Roční nájemné za pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, s výjimkou pozemků lesního půdního fondu, činí 1% z ceny pozemku.23b)".
 Poznámka pod čarou 23b) zní:
 "23b) Vyhláška MZe ČR č. 613/92 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin, odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.
43.V § 23 se stávající text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:
 "(2) Povinnou osobou k poskytnutí náhrad je právnická osoba, která budovu užívá nebo ji naposledy užívala před jejím odstraněním, opuštěním nebo vrácením vlastníkovi.".
44.V § 23 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
 "(3) V případě, že vlastník získal nemovitost přídělem od státu, je povinen uhradit státu nedoplatek přídělové ceny. Jeho výši stanoví okresní úřad. K přijeti nedoplatku se zmocňuje ministerstvo zemědělství České republiky.".
45.§ 24 zní:
"§ 24
 (1) Při ukončení nájmu pozemku dle § 22 přechází do vlastnictví vlastníka pozemku trvalé porosty, nezbytné stavby bezprostředně související s trvalými porosty a meliorační zařízení umístěné pod povrchem země, které se na tomto pozemku nacházejí v okamžiku ukončení nájmu.
 (2) Jestliže na pozemku nebo jeho části, na kterém má být ukončen nájem, byl ke dni vzniku práva užívání trvalý porost a jestliže na tomto pozemku není v době ukončení nájmu cenově srovnatelný trvalý porost, náleží vlastníkovi pozemku náhrada za trvalý porost ve výši rozdílu mezi cenou trvalého porostu, který se na pozemku nacházel v době vzniku práva užívání a cenou trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku ukončení nájmu.
 (3) Jestliže na pozemku nebo jeho části, na kterém má být ukončen nájem, byl ke dni vzniku práva užívání trvalý porost a jestliže na tomto pozemku není v době ukončení nájmu žádný trvalý porost, náleží vlastníkovi pozemku náhrada za trvalý porost ve výši ceny trvalého porostu, který se na pozemku nacházel ke dni vzniku práva užívání.
 (4) Jestliže se na lesním pozemku, na kterém má být ukončen nájem, nacházel ke dni vzniku práva užívání les, je nájemce povinen zalesnit tento pozemek na své náklady ve lhůtě stanovené zákonem 13a) a dopěstovat les do zajištěné kultury, nedohodnou-li se účastníci jinak. Od náhrady za trvalý porost dle odst. 3 se odečte cena zajištěné kultury.
 (5) Jestliže na pozemku nebo jeho části, na kterém má být ukončen nájem, nebyl ke dni vzniku práva užívání trvalý porost a jestliže na tomto pozemku je v době ukončení nájmu trvalý porost s výjimkou lesa, náleží nájemci náhrada za trvalý porost ve výši ceny trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku ukončení nájmu.
 (6) Jestliže na pozemku nebo jeho části, na kterém má být ukončen nájem, byl ke dni vzniku práva užívání trvalý porost a jestliže na tomto pozemku je v době ukončení nájmu cenově hodnotnější trvalý porost s výjimkou lesa, náleží nájemci náhrada za trvalý porost ve výši rozdílu mezi cenou trvalého porostu, který se na pozemku nacházel ke dni vzniku práva užívání a cenou trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku ukončení nájmu.
 (7) Jestliže je vlastník pozemku povinen při ukončení nájmu dle § 22 poskytnout nájemci náhradu za trvalý porost dle odstavce 5 a 6, je na vůli vlastníka, zda převezme pozemek a uhradí náhradu za trvalý porost nebo zda požádá o vydání jiného pozemku; v rakovém případě se postupuje dle § 11, odst. 2, nedohodnou-li se účastníci jinak.
 (8) Ceny se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni 24.června 1991.".
46.V § 25 odst. 1 se nakonec doplňuje věta, která zní "Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, mění se změnou osoby pronajímatele na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.".
47.V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
 "(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na pozemky školních statků, středních zemědělských škol a vysokých škol. V těchto případech může vlastník vypovědět dohodu o nájmu pozemků nejdříve ke dni 1. říjnu 1995.".
 Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
48.V § 25 v dosavadním odstavci 3 se slova "orgán státní správy" nahrazují slovy "příslušný okresní úřad, magistrátní úřad hl. m. Prahy a magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně".
49.V § 28a odst. 1 na konec doplnit text tohoto znění: "a to u věcí nemovitých v cenách podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a u věcí movitých v zůstatkových účetních cenách, u věcí movitých s nulovou zůstatkovou cenou ve výši 10% pořizovací ceny.".
50.Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:

"§ 28b
 (1) Pokud došlo k přechodu vlastnictví k nemovitostem podle zákonů o zemědělském družstevnictví a prováděcích předpisů, nebo podle vládního nařízení č. 15/ 1955 Sb. a tato změna nebyla zaevidována v pozemkových knihách nebo na Listu vlastnictví u příslušného střediska geodézie, je vlastníkem těchto nemovitostí osoba, která byla k 24. červnu 1991 zapsána jako vlastník v katastru nemovitostí.
 (2) Pokud nedošlo k přechodu vlastnictví na kupujícího proto, že nebyl udělen souhlas nebo dodatečný souhlas ministerstvem zemědělství České republiky podle § 13 zákona č. 46/1948 Sb., považuje se za původního vlastníka kupující, pokud prokáže, že k uzavření kupní smlouvy došlo a na jejím základě byla uhrazena kupní cena a pokud nemovitosti nepřešly již na základě tohoto zákona na jiné oprávněné osoby.".
51.V § 32 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, která znějí:
 "(2) Za okamžik přechodu na stát nebo jinou právnickou osobu postupem podle zákona č. 142/1947 Sb. se považuje den faktického převzetí nemovitostí státem nebo jinou právnickou osobu.
 (3) K přechodu vlastnického práva na přídělce podle zákonů o pozemkových reformách došlo u přídělů podle zákona č. 142/1947 Sb. vkladem vlastnického práva do pozemkové knihy a u přídělů podle zákona č. 46/1948 Sb. převzetím držby přídělce na základě právoplatné přídělové listiny. Přidělené nemovitosti nelze vydat původnímu vlastníkovi, jemuž byly zabrány podle zákonů o pozemkových reformách, nebo osobám oprávněným na jeho místě pouze v případě, že přídělce - fyzická osoba nebo jeho právní nástupci takto nabyté vlastnické právo nepochybně doloží.".
52.Za dosavadní § 33 se vkládají nové paragrafy 33a až 33c, které znějí:

"§ 33a

Vypořádání nároků
 (1) Veškeré nároky na poskytnutí náhrad podle tohoto zákona a nároky na vydání podílu podle zákona č. 42/ 1992 Sb. (dále jen "zákona") jsou pohledávkami, které lze smluvně převádět na jiné osoby (dále jen "pohledávky"). Nabyvatel má postavení oprávněné osoby podle tohoto zákona a podle zákona.
 (2) Povinná osoba podle tohoto zákona nebo její právní nástupce, s výjimkou státního podniku, transformované družstvo nebo právnická osoba vzniklá podle zákona (dále jen "dlužník") je povinna vypracovat soupis všech věcí nebo souborů věcí v jejím vlastnictví s výjimkou nemovitostí na které byl uplatněn nárok na vydání podle tohoto zákona, včetně jejich ocenění v zůstatkových účetních cenách; u věcí s nulovou účetní hodnotou se cena stanoví ve výši 20% z pořizovací ceny. Dále je povinna umožnit osobám oprávněným k poskytnutí náhrady podle tohoto zákona nebo oprávněným osobám, které mají právo na vydání podílu podle zákona nebo osobám, na které tyto oprávněné osoby tyto nároky převedly (dále jen "věřitel") přístup k tomuto seznamu.
 (3) Pohledávky téhož věřitele vůči dlužníkovi lze sčítat. Věřitelé mohou své pohledávky sdružovat.

§ 33b

Výbory oprávněných osob
 (1) Pro vypořádání pohledávek u dlužníka se může ustavit výbor pro vypořádání pohledávek (dále jen "výbor"). Členy výboru jsou věřitelé a oprávněné osoby s majetkovými vklady či podíly u dlužníka. Zastoupení obou skupin ve výboru musí být stejné.
 (2) Výbory vznikají z iniciativy věřitelů, kteří nebyli dlužníkem uspokojeni.
 (3) Způsob ustavení výboru je následující:
 a) věřitelé, jejichž nároky nebyly uspokojeny, podají u dlužníka návrh na ustavení výboru,
 b) dlužník je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne podání návrhu písemně oznámit tuto skutečnost všem věřitelům, kteří nejsou členy dlužníka a mají nevypořádané pohledávky s tím, že se mohou do 30 dnů ode dne doručení oznámení prohlásit k ustavení výboru,
 c) přihlášení věřitelé na své ustavující schůzi zvolí své zástupce do výboru a současně požádají dlužníka o doplnění počtu členů výboru. Dlužník je povinen do 10 dnů po obdržení žádosti oznámit výboru jména členů,kteří ho budou zastupovat. V případě, že tuto povinnost nesplní, stává se členem výboru statutární zástupce dlužníka.

§ 33c

Řízení o vypořádání pohledávky
 (1) Výbor řeší jednotlivé případy vypořádání pohledávek buď na základě dohody nebo v případě, že nelze dohody dosáhnout pomocí dražby, jejímiž účastníky jsou věřitelé a dlužník (dále jen "dražba"). Způsob vyhlášení a provedení dražby stanoví vláda nařízením, které vydá do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona.
 (2) Jednotlivé případy vyřizuje výbor na základě došlých žádostí nebo věřitelů. Podaná žádost musí být vyřízení do 30 dnů od jejího podání buď dohodou nebo vyhlášením dražby.

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil plné znění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.".

V Praze dne 20. května 1993
JUDr. Miloslav Výborný v.r.
Marek Benda v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Jiří Vačkář v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ing. Vladimír Procházka, CSc. v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru

MVDr. Jan Černý v.r.
Ing. Karel Mach v.r.
předseda zemědělského výboru
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. v. r.
 
zpravodajové zemědělského výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP