Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

218

Návrh

poslance Tomáše Ježka

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541 /1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561 /1991 Sb.

Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541 /1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561 /1991 Sb.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se usnesla na tomto zákoně:

Čl. 1

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561 /1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Jde-li o provozní jednotky, které jsou v nemovitostech tvořících součást státního majetku a ke kterým získali vydražitelé právo užívání po 1. prosinci 1990 a toto právo užívání trvá ke dni účinnosti tohoto zákona, vzniká těmto vydražitelům právo na další užívání provozní jednotky, a to na dobu do dne převodu nemovitosti na Fond národního majetku České republiky, jde-li o majetek státu privatizovaný podle zvláštních předpisů [Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.], nejdéle však na dobu 10 let ode dne konání veřejné dražby, ve které provozní jednotku získali. Právo na další užívání a právo na uzavření smlouvy o prodloužení nájmu nebytového prostoru má vydražitel vůči tomu, kdo má k nemovitosti právo hospodaření.

(3) Vydražitelé, jejichž užívací právo k nebytovým prostorům v nemovitostech uvedených v odstavci 2 trvá, mohou vůči tomu, kdo má k těmto nemovitostem právo hospodaření, uplatnit předkupní právo na koupi nebytového prostoru za podmínek stanovených zvláštním předpisem [Zákon č..../1993 Sb., o prodeji bytů a nebytových prostorů.], a to nejpozději do konce lhůt uvedených v odstavci 2.

(4) Při sjednávání výše nájemného za užívání nebytových prostor v nemovitostech uvedených v odstavci 2, nemůže ten, kdo má k takové nemovitosti právo hospodaření, požadovat od vydražitele vyšší částky, než které jsou jako maximální uvedeny ve zvláštních předpisech [§ 1 vyhlášky FMF, MF ČR a MF SR č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.]."

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

2. Za dosavadní text či. 11. zákona č. 429/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se doplňuje nová věta, která zní:

"Jde-li o provozní jednotky v nemovitostech tvořících součást státního majetku, řídí se nároky vydražitelů těchto provozních jednotek na sjednání doby nájmu k nebytovým prostorům ustanovením § 15 odst. 2 až 4."

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

V době, kdy byl v bývalém Federálním shromáždění projednáván a schvalován zákon o tzv. malé privatizaci, zde převládl názor, že zákonodárce by se měl přiklonit spíše k ochraně práv vlastníků nemovitostí než nájemců nebytových prostor vzešlých z veřejných dražeb. Tento názor vyústil v ustanovení zákona, že vydražitelé budou mít ze zákona nárok jen na dvouletý nájem a nikoli na nájem pětiletý, jak navrhovala vládní předloha zákona.

Praxe však velmi brzy ukázala, že pouhý dvouletý nájem nedává dobré podmínky pro rozvoj drobného podnikání, zejména pro žádoucí investiční aktivitu. S platností od 1. listopadu 1991 proto vstoupila v platnost novela zákona o malé privatizaci, která prodloužila právo vydražitelů na nájem ze dvou let na pět. Tím se však také stalo, že "pionýři" malé privatizace, kteří se účastnili dražeb v období mezi lednem a říjnem 1991, mají právo jen na dvouletý nájem a v současné době jim ona dvouletá lhůta postupně končí.

Clem předkládané novely je vyrovnat podmínky podnikání alespoň těm vydražitelům, jejichž provozní jednotka se nalézá v nemovitosti patřící státu. Je zřejmé, že zákon nemůže zajistit podobné podmínky těm vydražitelům, jejichž provozní jednotka se nalézá v soukromých nemovitostech. Dále je zřejmé, že každým dnem, kterým se oddálí schválení navrhované novely, se zmenšuje skupina vydražitelů, kteří by mohli mít z jejího přijetí žádoucí prospěch.

V Praze dne 2. dubna 1993

ing. Tomáš Ježek, CSc., v.r.

předseda rozpočtového výboru PSP
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP