PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období


156

Návrh

poslanců Jiřího Honajzera, Františka Kozla,

Oldřicha Kužílka a Miloslava Výborného

na vydání zákona

kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze

vlastnické právo k některým nemovitostem

Zákon

ze dne

kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze

vlastnické právo k některým nemovitostem

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Česká republika (dále jen "republika") nabývá vlastnictví k těmto nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí republiky [§ 1 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).] na listu vlastnictví č. 591 pro obec Prahu a katastrální území Nové Město:

1. Budova č. popisné 1435.

2. Pozemek č. parcelní 944/2.

(2) Spolu s nemovitostmi uvedenými v odstavci 1 nabývá republika, pokud se tak již nestalo, i příslušenství těchto nemovitostí.

§ 2

Záznam [§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.] vlastnického práva k nemovitostem podle § 1 provede katastrální úřad z moci úřední s odvoláním na tento zákon.

§ 3

Právo hospodaření k majetku podle § 1 vykonává Národní divadlo v Praze.

§ 4

(1) Za nemovitý majetek uvedený v § 1 poskytne republika náhradu ve výši podle cenových předpisů [Část první vyhlášky MF ČR č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.]. Za ostatní majetek uvedený v § 1 poskytne republika náhradu ve výši ceny obvyklé v době přechodu vlastnictví.

(2) Náhradu poskytne ministerstvo financí republiky; náhrada je splatná do 31.12.1993.

§ 5

Úkony potřebné k provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od daní a poplatků.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

Pochybením při přípravě došlo k chybě v zákoně č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. spočívající v tom, že do majetku Římské unie řádu sv. Voršily byla převedena mj. budova č. popisné 1435 v Praze, Novém Městě. Předmětná budova stojí na pozemku č. parcelní 944/2 a je restauračním objektem Národního divadla v Praze dostavěným teprve v r. 1983, který proto nikdy nebyl a nemohl být ve vlastnictví Řádu sv. Voršily, takže byl Řádu vrácen omylem. Součástí budovy jsou podzemní podlaží se zabudovaným vzduchotechnickým zařízením obsluhujícím celý areál Národního divadla.

V současné době je vlastníkem budovy obchodní společnost, na kterou Řád budovu převedl kupní smlouvou uzavřenou 5. února 1993; pozemek č. parcelní 944/2 zůstal ve vlastnictví Řádu.

Chybu při navracení majetku Řádu je nutné napravit. Současně v zájmu předcházení sporů a nerušeného užívání budovy je potřebné dosáhnout stavu, aby budova i pozemek, na kterém budova stojí, patřily stejnému vlastníku. Je veřejným zájmem, aby se v rámci restitučního procesu dostalo původním vlastníkům jen toho majetku, který jim byl odňat. Stejně tak je zájem na tom, aby byl zajištěn nerušený provoz Národního divadla v Praze jakožto kulturního stánku celého národa. Navrhuje se proto obě nemovitosti vyvlastnit; v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod bude za vyvlastněný majetek poskytnuta náhrada ve výši cca 26 milionů Kč.

Zvláštní část:

K § 1:

Účinností zákona přechází vlastnické právo k popsanému nemovitému majetku na stát. Současně na něj přechází i vlastnictví k věcem, které tvoří příslušenství nemovitostí tak, aby bylo zajištěno využití nemovitostí k účelu, ke kterému jsou určeny.

K § 2

V souladu se zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem osnova upravuje vztah přechodu vlastnického práva k právnímu režimu katastru nemovitostí České republiky.

K § 3:

Převáděné nemovitosti svým účelem slouží a vždy sloužit budou potřebám Národního divadla v Praze. Bude proto právě tato právnická osoba vykonávat právo hospodaření.

K § 4 a 5:

V souladu s ústavní ochrannou vlastnického práva se dnešním vlastníkům předmětných nemovitostí poskytuje finanční náhrada. Její výše odpovídá újmě, kterou dnešní vlastníci utrpí.

S ohledem na veřejný zájem na převodu nemovitostí se veškeré úkony s tím spojené osvobozují od daní a poplatků.

V Praze dne 8. března 1993


J. Honajzer, v.r.
O. Kužílek, v.r.
F. Kozel, v.r.
M. Výborný, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP