Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

I. volební období 1993

Č. tisku 118

Vládní návrh

Zákon

ze dne ........ č.

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 473/1992 Sb.:

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve zněné zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:


1. V § 6 se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Komise na požádání jiných státních orgánů a Pozemkového fondu České republiky a se souhlasem ministerstva organizují a zabezpečují přiměřeně podle zvláštního předpisu [Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků] převody jiných věcí z majetku ve vlastnictví státu.".

2. V § 14 odst. 1. se za slovy " a doklady" spojka "a" nahrazuje čárkou a doplňuje se "strpět zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě v provozní jednotce.".

3. V § 15 odst. 2 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) k úhradě pohledávek vzniklých z pravomocných rozhodnutí soudu v řízení proti ministerstvu o nárocích podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění pozdějších předpisů.".

4. § 16 odst. 1 zní:

"(1) Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace nesplní povinnost poskytnout komisi požadované informace, podklady a doklady o provozní jednotce navržené do privatizace do 30 dnů a umožnit jí vstup do provozní jednotky či strpět zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě v provozní jednotce nebo předloží opožděně nebo chybně či neúplně zpracovanou kartu provozní jednotky navržené do privatizace, uloží okresní úřad a v Praze Magistrát ní úřad hlavního města Prahy, pokutu až do výše 20 000 Kčs. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kčs. Trestní odpovědnost tím není dotčena.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Vládní návrh zákona, kterým se mění a upravuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění pozdějších předpisů vyplývá z požadavku právně upravit formy převodu majetku, který přešel do vlastnictví státu v důsledku dohod o odchodu sovětských vojsk a který nyní spravují okresní úřady nebo je jeho správa v působnosti Pozemkového fondu České republiky. Širší pojetí tohoto ustanovení umožňuje převádět formou veřejných dražeb i další majetek státu, pokud o to požádá některý státní orgán.

Souhlas ministerstva s touto další činností okresních komisí pro privatizaci se předpokládá pro koordinaci a přehled o jejich aktivitách v jednotlivých okresech.

Rozšíření činnosti okresních komisí pro privatizaci nebude mít negativní dopad na státní rozpočet s ohledem na to, že již novelou § 47b odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby zákonem č. 544/1992 Sb. byly tyto komise pověřeny organizováním dražeb majetku státních podniků v likvidaci, kromě toho je činnost komisí finančně zabezpečena z výnosu z prodeje provozních jednotek.

Upřesnění skutkových podstat správních deliktů v § 14 a § 16, za které je možno ukládat sankce sleduje upevnění právní jistoty, ale i kázně pracovníků organizací s právem hospodaření k privatizovaným provozním jednotkám.

Doplněním ustanovení § 15 se vytvářejí předpoklady pro úhradu pohledávek, které mohou vzniknout na základě pravomocných rozhodnutí soudu v řízeni proti ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci o nárocích podle zákona č.427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a které nejsou kryty státním rozpočtem. Jedná se o náklady související s procesem transformace majetku, kterými by neměl být zatěžován státní rozpočet, ale měly by být čerpány z účtu na němž se shromažďuje výnos z "malé" privatizace.

Předseda vlády České republiky

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP