Úterý 12. března 1996

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu prezidentu Václavu Havlovi za jeho projev, pokud to panu prezidentovi jeho program dovolí, budeme rádi, když s námi ještě setrvá na našem jednání.

Nyní se, paní poslankyně, páni poslanci, budeme věnovat hlasování o pořadu této schůze. Předložím vám nejdříve tuto informaci - odhlašuji vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali. Předkládám vám svůj první návrh na změnu a úpravu pořadu. Hlásí se pan poslanec Exner, a protože je předsedou poslaneckého klubu, dávám mu příležitost, aby promluvil.

Poslanec Václav Exner: Pane prezidente republiky, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mně, abych zaujal krátké stanovisko k některým návrhům na změnu programu schůze Poslanecké sněmovny. Náš klub přivítal, že na posledním jednání Poslanecké sněmovny došlo k projednání velmi rozsáhlého pořadu demokratickým způsobem. Dnes jsme se poprvé setkali na základě nového jednacího řádu s návrhy, které mají znemožnit projednání některých návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně na základě návrhů na jejich vyřazení z programu schůze. Domnívám se, že právě přednesená slova prezidenta republiky, týkající se výkladu k demokracii, o toleranci, respektu a úctě většiny k menšině, jsou určena právě těm poslancům, kteří se snaží svými návrhy zabránit demokratickému projednání některých předložených návrhů, především poslaneckých. Jde o to, že když jsme přijímali nový jednací řád, přijali jsme takový postup, aby bylo možné zkráceným jednáním už v prvním čtení řádně zákony projednat, a jednací řád vlastně nepočítá vůbec s variantou, že by předložené návrhy zákonů mohly být vyřazovány z programu schůze a tím znemožněno předkladatelům, aby vysvětlili vůbec svůj záměr.

Žádám vás jménem našeho klubu, abyste v tomto smyslu nepodpořili přednesené návrhy pánů poslanců Krásy, Pavely, Syky, Klase, Vlacha a Němčíka.

Předseda PSP Milan Uhde: Vidím, že se nehlásí žádný další předseda některého z poslaneckých klubů, a předkládám vám proto svůj první návrh na změnu pořadu 40. schůze. Navrhl jsem totiž, aby byl jako nový první bod zařazen vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb., sněmovní tisk 2114.

Druhé hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Druhé hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných bylo 164 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Za druhé jsem navrhl, abychom jako bod 2 zařadili bod týkající se vyšších územních samosprávných celků podle návrhů, jejž předložil pan poslanec Josef Ježek.

3. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

3. hlasování skončilo, ze 176 přítomných bylo 143 pro. 8 proti. Návrh byl přijat.

Dále jsem navrhl, aby byly jako nové body 21. a 22., to jest za bodem 22., jejž předkládá pan poslanec Ivan Mašek a další, zařazeny dva vládní návrhy zákonů. První z nich je zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2115. To bude tedy nový bod 21., pokud můj návrh budete podporovat.

Ve 4. hlasování vás vyzývám, abyste stiskli tlačítko a zvedli ruku, pokud tento návrh podporujete. Kdo je proti tomuto návrhu?

4. hlasování skončilo. Ze 177 přítomných bylo 155 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Nyní vás prosím, abyste hlasovali o zařazení nového bodu 22. - byl by jím vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2116.

Rozhodne o tom 5. hlasování. Zahájil jsem je a prosím, abyste stiskli tlačítko a zvedli ruku, pokud předložený návrh podporujete. Kdo je proti?

5. hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo 164 pro, nikdo nebyl proti.

Dále jsem navrhl, aby z důvodu konání zahraniční cesty místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe byly body, které má sněmovně odůvodňovat - a je jich celkem šest projednány ve čtvrtek 14. března v pořadí, v němž byly původně zařazeny do pořadu.

6. hlasování na této schůzi - kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

6. hlasování skončilo, ze 177 přítomných bylo 161 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Dále jsem navrhl, aby sněmovní tisk 2032, zařazený v pozvánce jako bod 64., byl projednán nejpozději do ukončení jednacího dne ve čtvrtek 14. března, a to proto, že pan ministr Vodička je v pátek 15. března služebně v zahraničí.

7. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

7. hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo 159 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Dále konstatuji, že se nebudeme zabývat vládním návrhem zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady číslo 186/1992 Sb., o služebním poměru Policie České republiky, sněmovní tisk 1931, protože vláda vzala svým dopisem ze dne 8. března tento svůj návrh zpět. a dále že zprávu o plnění úkolů vyplývající z plnění sociální prevence a prevence kriminality budeme projednávat jen pokud jde o přikázání výboru. Vlastní projednání zprávy bude zařazeno na dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen, že o této věci není třeba hlasovat, že ji pouze sněmovna bere na vědomí na základě mého oznámení. Pokud má někdo jiný názor, prosím předneste ho. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Nyní se budeme věnovat dalším návrhům, které přednesli v rozpravě poslanci a poslankyně.

Nejprve pan poslanec Mašek navrhl, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod 19.

Je to předmětem 8. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh poslance Maška, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

8. hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo 146 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Ortman navrhl, aby byl jako nový bod 65. zařazen bod pod názvem "Zpráva ministra zdravotnictví pana Jana Stráského".

Kdo podporujete tento návrh poslance Ortmana, dejte to v devátém hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu?

9. hlasování skončilo. Ze 173 přítomných bylo 136 pro, 14 proti. Návrh byl přijat a bod byl zařazen.

Dále navrhl pan poslanec Ortman, aby Poslanecká sněmovna jako nový bod 66. projednala bod pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o předložení zprávy vlády České republiky o plnění jejího vlastního programového prohlášení".

Obsahem usnesení by bylo také určení lhůty, v němž by vláda měla navrhovaný text předložit.

10. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh poslance Ortmana, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

10. hlasování skončilo. Ze 174 přítomných bylo 60 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Kozel, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod 18.

11. hlasování rozhodne. Kdo podporujete návrh poslance Kozla, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

11. hlasování skončilo. Ze 175 přítomných bylo 142 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Krása navrhl, aby byl z pořadu schůze vyřazen především dosavadní bod 26.

12. hlasování rozhodne o tom, kdo podporujete návrh poslance Krásy - stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

12. hlasování skončilo, ze 176 přítomných bylo 107 pro a 54 proti. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Krása navrhl ještě vypuštění dosavadního bodu 37.

13. hlasování: kdo podporujete tento návrh pana poslance Krásy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

13. hlasování skončilo: 110 pro, 43 proti při 176 přítomných.Je zjevné, že návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Pavela navrhl, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod 30. Rozhodne o tom 14. hlasování, které jsem zahájil.

Kdo podporujete návrh pana poslance Pavely, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

14. hlasování skončilo: ze 175 přítomných 105 pro, 54 proti, návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Josef Janeček, aby dosavadní bod 5. byl přeřazen na další, tj. dubnovou schůzi.

15. hlasování: kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

15. hlasování skončilo: ze 176 přítomných 153 pro, 4 proti, návrh byl přijat.

Pan poslanec Martin Syka navrhl vyřadit z pořadu schůze dosavadní bod 28. Rozhodne o tom 16. hlasování.

Zahájil jsem 16. hlasování a žádám, abyste stiskli tlačítko a zvedli ruku, pokud podporujete návrh pana poslance Syky. Kdo je proti tomuto návrhu?

16. hlasování skončilo: ze 175 přítomných 102 pro, 51 proti, návrh byl přijat.

Pan poslanec Jan Klas navrhl vyřadit dosavadní bod 22.

17. hlasování: kdo podporujete návrh pana poslance Klase, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

17. hlasování skončilo: ze 174 přítomných 87 pro. 68 proti, návrh nebyl přijat. Pan poslanec Klas dále navrhl, aby byl zařazen nový bod pod názvem Volba předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro Bezpečnostní informační službu. Pan poslanec Klas se nezmiňoval o tom, do jakého pořadí si představuje zařadit tento bod. Můžete prosím, pane poslanče, upřesnit svou představu?

Poslanec Jan Klas: Na straně 8, mezi jiné návrhy oddělení Jiné návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, na straně 8 pořadu, upřesníme potom pořadí, bude-li třeba.

18. hlasování: kdo podporujete návrh pana poslance Klase, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

18. hlasování skončilo: ze 175 přítomných 146 pro, 5 proti, návrh byl přijat a bod zařazen.

Pan poslanec Tomáš Štěrba navrhl, aby byl jako nový bod šestý zařazen bod pod názvem Změna zastoupení poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru. Je tomu tak, pane poslanče?

Budeme hlasovat o tomto návrhu poslance Štěrby v 19. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

19. hlasování skončilo: ze 171 přítomných 92 pro, 21 proti, návrh byl přijat.

Pan poslanec Josef Ježek navrhl, aby dosavadní bod 42. byl přesunut na příští, tj. dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

20. hlasování na této schůzi o tom rozhodne. Kdo podporujete návrh pana poslance Ježka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

20. hlasování skončilo: ze 175 přítomných 102 pro, 46 proti, návrh byl přijat.

Pan poslanec Jiří Honajzer navrhl, aby z dosavadního pořadu byl vypuštěn dosavadní bod 40.

Je to 21. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Honajzra, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

21. hlasování skončilo: ze 174 přítomných 105 pro, 41 proti, návrh byl přijat.

Pan místopředseda Jiří Vlach navrhl především, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod 35.

22. hlasování: kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

22. hlasování skončilo: 176 přítomných, z toho 114 pro, 35 proti, návrh byl přijat.

Pan místopředseda Vlach navrhl rovněž, aby byl vyřazen z pořadu dosavadní bod 36.

23. hlasování: kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

23. hlasování skončilo: 176 přítomných, 99 pro, 50 proti, návrh byl přijat.

Pan poslanec Němčík navrhl, aby byl z pořadu vyřazen dosavadní bod 24. Je to 24. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

24. hlasování skončilo: ze 171 přítomných 93 pro, 56 proti, návrh byl přijat.

A konečně pan poslanec Němčík navrhl, aby byl vyřazen rovněž dosavadní bod 25. Rozhodne o tom 25. hlasování.

Kdo podporujete návrh pana poslance Němčíka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

25. hlasování skončilo: ze 167 přítomných 95 pro, 46 proti, i tento návrh byl přijat.

Táži se paní poslankyň a pánů poslanců, zda jsem něčí návrh neopomněl předložit k hlasování. Není tomu tak. Můžeme proto hlasovat o celkovém návrhu pořadu, jak vám byl písemně předložen na pozvánce a upraven přijetím pozměňovacích návrhů, které jsme projednali v rozpravě.

26. hlasování: kdo podporujete tento celek jako pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

26. hlasování skončilo: ze 176 přítomných bylo 114 pro, 45 proti, návrh byl přijat a budeme se jím řídit.

Přistoupíme k prvnímu bodu schváleného pořadu. Prosím pracovníky Kanceláře, aby jako vždy v co nejkratší době doručili poslancům upravený návrh pořadu, aby mohli sledovat, zda postup je v souladu se schváleným hlasováním.

Prvním bodem je

1.

Vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb. o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2114

O dopise předsedy vlády pana Václava Klause a o rozhodnutí, které jsem k tomu vydal, jsem vás informoval v úvodu schůze. Proto nyní prosím předsedu zahraničního výboru pana poslance Jiřího Payna, aby se především vyjádřil k žádosti vlády o provedení uvedeného návrhu ve zkráceném jednání. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážená vládo, pane prezidente, vážení hosté, zahraniční výbor projednal tisk, který mu byl přikázán a jednací řád nám ukládá, abychom se vyjádřili k tomu, zda má být aplikována procedura podle § 100 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu. Zahraniční výbor doporučil, aby tato materie byla projednána podle tohoto zkráceného řízení a zároveň navrhl, aby se konala jak obecná, tak podrobná rozprava. Zároveň nedoporučil lhůtu kratší než bylo konání této schůze, tudíž nebylo nutné svolávat mimořádnou schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi. Nyní rozhodneme podle § 99 odst. 5 jednacího řádu o tom, zda jsou podmínky pro projednání předloženého vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Než přikročíme k hlasování, táži se, zda se chce ještě někdo vyjádřit. Je k tomu otevřena rozprava. Nevidím, že by se někdo hlásil, proto rozpravu uzavírám. Oznamuji vám, že jsem vás právě odhlásil, a protože se pronikavě změnil počet přítomných v sále, žádám vás, abyste se znovu svými registračními kartami přihlásili jako přítomní.

Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s projednáním vládního návrhu zákona uvedeného ve sněmovním tisku 2014 ve zkráceném jednání podle § 100 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

27. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 27. hlasování skončilo.

Ze 114 přítomných bylo 112 pro, jeden proti. Návrh byl přijat, a proto okamžitě přistoupíme k jeho projednání.

Odůvodněním předloženého vládního návrhu zákona byl pověřen ministr zahraničních věcí pan Josef Zieleniec. Pane ministře, prosím ujměte se slova.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s uzavřením mírové dohody, kterou dne 21. listopadu 1995 v Daytonu parafovali prezidenti Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska a která byla následně dne 14. prosince 1995 slavnostně podepsána v Paříži, přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci, kterou s okamžitou a časově neomezenou platností pozastavila platnost sankcí vůči Svazové republice Jugoslávie s výjimkou zbrojního embarga a spolupředkladatelem této rezoluce byla i Česká republika. Suspenze sankcí se však netýkala Republiky Srbské. Dle rezoluce č. 1022 tyto sankce měly být pozastaveny až následující den poté, co velitel mezinárodních sil v Bosně a Hercegovině prostřednictvím generálního tajemníka OSN informuje Radu bezpečnosti, že se jednotky bosenských Srbů stáhly z konfrontačních linií za zóny separace, které byly vytyčeny mírovou dohodou. Rada bezpečnosti po určitých váháních o interpretaci podmínek, které bylo třeba naplnit pro zastavení sankcí vůči bosenským Srbům, oznámila dne 27. 2. 1996 na základě dopisu generálního tajemníka NATO z předchozího dne, že požadované podmínky byly konečně splněny. Uvedené pozastavení sankcí vstoupilo v platnost v souladu s příslušnými ustanoveními rezoluce č. 1022 dne 28. 2. 1996.

Pozastavené sankce mohou být automaticky opět zavedeny pátý den po případné informaci generálního tajemníka OSN, že Svazová republika Jugoslávie či bosenští Srbové nedodržují své závazky vyplývající z mírové dohody. K úplnému zrušení sankcí vůči Svazové republice Jugoslávie stejně tak jako Republice Srbské dojde až desátý den poté, co proběhnou první svobodné volby v republice Bosna a Hercegovina. Podmínkou však je, že bosenští Srbové budou nadále respektovat zóny separace, za které se jejich jednotky stáhly. Všechna předchozí rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN v otázce sankcí vůči Svazové republice Jugoslávie jsou upravena ve vnitrostátním právním řádu zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění České republiky č. 366/1990 Sb.

V souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN ve věci suspenze sankcí vůči Svazové republice Jugoslávie vláda České republiky schválila dne 29. listopadu 1995 návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních vůči Svazové republice Jugoslávie, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh zákona přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik, pane ministře. Dámy a pánové, prosím, je nás ve sněmovně málo. Tuto situaci nekritizuji, ale prosím: hluk, který vyluzujete, překáží řečníkovi a všem, kteří ho chtějí sledovat. Buďte tak laskaví, omezte se v hlasitých projevech.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Tento návrh zákona přijala Poslanecká sněmovna dne 8. prosince 1995 a nabyl účinnosti dnem 27. 12. 1995. Vzhledem k rozhodnutí Rady bezpečnosti ze dne 27. února 1996 o suspenzi sankcí vůči bosenským Srbům jsem členům vlády předložil příslušný návrh vládního usnesení.

Vláda České republiky tak přijala 28. února 1996 návrh vládního usnesení, kterým byl schválen návrh zákona o zrušení výše zmíněného zákonného opatření. Po schválení zde předloženého návrhu zákona také Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR se otevřou i zbývající možnosti pro obchodní, hospodářskou, ale i politickou spolupráci České republiky se všemi útvary, jež vznikly na území bývalé Jugoslávie. Jsem přesvědčen, že i v rámci očekávané rozsáhlé mezinárodní pomoci při obnově Bosny a Hercegoviny se také České republice, resp. českým podnikatelům, podaří získat významnou úlohu v tomto procesu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji ministru zahraničí panu Josefu Zielencovi a prosím určeného zpravodaje zahraničního výboru pana Jiřího Payna, aby odůvodnil usnesení zahraničního výboru a navrhl Poslanecké sněmovně způsob projednávání v souladu s § 99 odst. 7. Prosím, pane předsedo zahraničního výboru.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážená vládo, pane prezidente, už jsem možná předběhl události, když jsem říkal, že zahraniční výbor doporučil, aby se o předloženém vládním návrhu konala rozprava, a to jak rozprava obecná, tak rozprava podrobná. Zahraniční výbor doporučil sněmovně, aby vyjádřila souhlas s předloženým tiskem.

Dovolte, abych upozornil alespoň na jednu závažnou myšlenku, která se s tímto tiskem spojuje.

Zahraniční výbor navštívil téměř všechny země bývalé Jugoslávie a udržuje i s těmi ostatními politické kontakty. Mimo jiné jsme se přesvědčili, jak tíživý dopad mají mezinárodní sankce na země, kterých se dotýkají. Viděli jsme, jak katastroficky postihují tyto sankce běžný život lidí v každodenním provozu. A z toho důvodu mnohem citlivěji vnímáme, co znamená odvolání sankce právě v tomto okamžiku. Ale někdo by mohl položit otázku, co se stane, kdyby bylo potřeba sankce znovu zavést, protože ta rezoluce, ta proslulá rezoluce 1022 sama říká, že v případě, že by nebyly dodrženy daytonské dohody, tak by bylo nutno opět sankce uvalit. Z hlediska naší procedury bychom museli opět využít § 100 a na základě vládního návrhu bychom opět mohli obdobný zákon, jaký dnes rušíme, zavést.

Na druhé straně bych zde chtěl poukázat na jeden význam daytonských dohod. Opírají se o autoritu OSN, o autoritu Rady bezpečnosti, ve které i naše republika po nějakou dobu působila. Zde vidíme v praxi to, jak sankce, jejich odvolání, nebo naopak hrozba uvalení sankcí, jak mohou sloužit k uspořádání, mírovému uspořádání válečného konfliktu. Domnívám se, že stojí zato připomenout tuto skutečnost zejména těm, kdo tu a tam hovoří o neakceschopné OSN. Prosím, nechť vezmou v úvahu, že zde máme před sebou případ, kdy právě autorita OSN za účasti mezinárodního společenství napomáhá k řešení válečného konfliktu, a to prostředky, které jsou OSN přiměřené. Byl bych jen rád, abychom si to uvědomovali, protože z toho se potom mohou odvíjet také kroky naší politiky k situaci, kdy budeme řešit případné jiné budoucí konflikty. Myslím si, že v tom je tedy určité poučení.

Ještě jednou doporučuji tedy sněmovně, aby vyjádřila souhlas s navrženým tiskem.

Po legislativní stránce je text velmi prostý: Ruší se zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, tzn. po legislativní stránce zde žádná obtíž není. Po politické stránce se domnívám, že v dané situaci je jednoznačně v zájmu České republiky, abychom vládní návrh podpořili. Děkuji, pane předsedo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP