Středa 13. prosince 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Chci se dotázat, protože je v těchto dvou záležitostech zřejmé, že dvě volby, které jste avizoval, by měly proběhnout tajně. Ještě nějaká volba bude probíhat tajně, z těch, které máme před sebou?

Po krátké domluvě s předsedou volební komise můžeme přistoupit k rozpravě na toto téma. Nikdo se nehlásí, takže ji končím. Přistoupíme k hlasování, ve kterém rozhodneme o tom, zda souhlasíme, aby pan poslanec Zbyšek Stodůlka se stal členem kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečností informační služby České republiky.

Dámy a pánové, omlouvám se, ale zdá se mi, že pohyb poslanců je přece jenom větší. Než přistoupíme k volbě, odhlásím vás, a poprosím o novou prezentaci.

Zahájil jsem hlasování č. 160.

Táži, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek pro 45, proti 28. Mohu konstatovat, že nebylo dosaženo nadpoloviční většiny, takže pan poslanec Zbyšek Stodůlka se nestal členem kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti Bezpečností informační služby.

Můžeme se v tuto chvíli vrátit k návrhu, který zazněl před okamžikem, a sice k bodu

XXXXIII.

Návrh volební komise na volbu clena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Slyšeli jsme z úst předsedy volební komise, že se může hlasovat pouze o jediném, že je navržen pouze jediný kandidát, poslanec Václav Klučka.

Doporučuji, abychom nyní hlasováním rozhodli o následujícím usnesení, o následující volbě.

V hlasování č. 161, které jsem právě zahájil, rozhodneme o tom, zda se pan poslanec Václav Klučka stane členem tohoto kontrolního orgánu.

Ptám, kdo je pro, Kdo je proti? Hlasování skončilo. Děkuji.

Výsledek 95 pro, nikdo proti. Konstatuji, že pan poslanec Klučka se stal členem dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky.

Nyní můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

XXXXVI.

Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Žádám předsedu volební komise pana poslance Roberta Koláře, aby přednesl návrh na volbu, odůvodnil jej a poté volbu řídil.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych konstatoval, že volební komise obdržela v souladu s jednacím řádem návrh na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny, a sice aby se jím stal místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Ledvinka.

Pokud jsem byl vyzván k tomu, abych řídil volbu, navrhl bych, abychom současně s touto volbou, která bude probíhat tajně, volili i dalšího Člena prezídia Fondu národního majetku, neboť vláda České republiky navrhla do této funkce náměstkyni ministra průmyslu a obchodu paní ing. Terezii Hrnčířovou. Tento návrh byl taktéž podán v souladu s jednacím řádem a volební komise jej projednala.

Děkuji.

XXXXVII.

Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Ptám se, dámy a pánové, zda-li nejsou námitky proti tomu, abychom tyto dva body projednávali v podstatě současně. Závěr by měl být takový, že by současně proběhla tajná volba.

Námitky nejsou. Mám informaci, že volební komise je připravena, takže volby mohou započít. Je 10.13 hodin, volby budou trvat 20 minut, takže budeme pokračovat v 10.35 hodin.

(Schůze přerušena v 10.14 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, chtěl bych vám podat tuto informaci. K tomu, aby mohla byt schůze ukončena, zbývá projednat dva body, které bude odůvodňovat pan ministr Ruml, který - jak víte - tady ráno byl, ale odešel na vládu, protože se projednávaly jiné body, takže vyčkejte chvilku. Přijde pan ministr Ruml a projednáme dvě věci týkající se vztahů mezi Českou republikou a Polskem. Bude dokončena a vyhlášena volba v těch dvou záležitostech. To už jsme v podstatě provedli. Pak pan předseda svolává organizační výbor a tím v podstatě skončí schůze. Nebo schůze skončí ještě před tím, nebude důvod prodlužovat schůzi a bude vytvořen časový prostor pro jednání výborů. Takže se nacházíme v této situaci.

(Jednání opět zahájeno v 10.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní můžeme přistoupit k projednání

XXXXVIII.

Vládního návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, která byla podepsána v Praze 17. ledna letošního roku.

Obdrželi jsme ji jako sněmovní tisk 1948 a jedná se o druhé čtení.

Prosím ministra vnitra pana Jana Rumla, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh smlouvy.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi stručný.

Smlouvu mezi Českou a Polskou republikou o společných státních hranicích, kterou vláda předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení, jsem velmi podrobně uvedl při prvním čtení na minulé schůzi Poslanecké sněmovny. V této chvíli si Vás proto již pouze dovolím požádat, abyste v souladu s usnesením zahraničního výboru, který smlouvu projednal, vyslovili s návrhem smlouvy souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi.

Tento vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Žádám proto předsedu tohoto výboru pana poslance Jiřího Payna, aby uvedl usnesení výboru, které jsme dostali jako sněmovní tisk 1948/1.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, pane ministře, vážená sněmovno, zahraniční výbor projednal uvedenou smlouvu 22. listopadu a po odůvodnění doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s vládním návrhem souhlas.

Chtěl bych jenom podotknout, že tato smlouva dává do pořádku některé nejasnosti, které vznikly v padesátých letech, jak bylo již poukázáno při prvním čtení. Jsem rád, že

Česká republika si dělá pořádek ve vztazích se svými sousedy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi a k uvedenému návrhu otevírám rozpravu.

Písemné přihlášky nemám, takže rozpravu končím.

Dovolte, abych vás požádal, abyste se znovu přihlásili, abych mohl dát hlasovat.

Čili, dámy a pánové, pokusím se zformulovat usnesení. Poslanecká sněmovna souhlasí s vládním návrhem, kterým se předkládá...

Buďte tak hodný, pane předsedo, uveďte návrh usnesení.

Poslanec Jiří Payne: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsanou v Praze dne 17. ledna 1995.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vynikající, nic tedy nebrání tomu, abych zahájil hlasování č. 162.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Výsledkem je 83 hlasů pro, nikdo proti.

Usnesení bylo přijato a my můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

XXXXIX.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995

Smlouva byla rozdána jako sněmovní tisk 1949 a připomínám, že se jedná o druhé čtení.

Prosím opět pana ministra Jana Rumla, aby z pověření vlády odůvodnil ve druhém čtení předložený vládní návrh smlouvy.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, také Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku jsem podrobně zdůvodnil v rámci prvního čtení.

Je třeba ještě říci pro osvěžení paměti, že tato smlouva nahrazuje dosud platnou, ale z obsahového hlediska již překonanou Úmluvu mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou z roku 1959, že účelem této Smlouvy je usnadnění vzájemných styků mezi obyvateli příhraničních oblastí se zřetelem k rozvoji vzájemné spolupráce, prohloubení přátelství a dobrých sousedských vztahů občanů obou republik.

Nejpodstatnější změnou oproti stávající smluvní úpravě je skutečnost, že k překročení státní hranice v rámci malého pohraničního styku již nebudou sloužit tak zvané pohraniční propustky, ale v podstatě k tomuto účelu postačí občanský průkaz nebo další stanovené doklady např. cestovní pas.

Je třeba říci, že na tuto smlouvu toužebně čekali a očekávají ji občané příhraničních oblastí obou území, a tímto bych vás chtěl požádat, abyste s touto Smlouvou vyslovili souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se také v tomto případě ujal slova pan předseda zahraničního výboru pan poslanec Jiří Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, zahraniční výbor zmíněnou smlouvu projednal rovněž 22. listopadu a přijal doporučující usnesení, ve kterém doporučuje sněmovně, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas.

Zároveň mohu informovat sněmovnu, že zahraniční výbor pojal úmysl navštívit polskou hranici a seznámit se přímo s režimem na hranici, včetně toho malého pohraničního styku, za účasti pravděpodobně polských kolegů, abychom mohli skutečně prověřit, jak tyto smlouvy v praxi fungují.

Nicméně již nyní můžeme říci, že tato norma je velmi užitečná a usnadní život v oblastech při hranicích, takže ji doporučuji vaší pozornost.

Návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsanou v Praze dne 17. ledna 1995.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi a otevírám rozpravu.

Písemné přihlášky nemám, ani jiným způsobem se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Návrh usnesení jsme před okamžikem slyšeli, předpokládám, že ho nemusíme znovu číst.

Hlasováním č. 163 rozhodneme o osudu tohoto usnesení.

Táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Výsledkem je pro 93 hlasů, proti nikdo.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi a konstatuji, že jsme projednali všechny body schváleného pořadu schůze, které byly projednání schopné.

Zbývá nám nyní vyslechnout výsledky volby. Táži se tedy představitelů volební komise, zda-li je možno vyhlásit výsledky.

Děkuji panu poslanci Kolářovi, že promptně vyhověl mému přání.

XXXXVI.

Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb, které jsme před chvílí absolvovali.

Nejprve volba předsedy komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jednalo se o první volbu, první kolo. K volbě bylo vydáno 121 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 115 platných i neplatných hlasovacích lístků. 6 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. Pro jediného kandidáta, poslance Karla Ledvinku, bylo odevzdáno 102 platných hlasů. Tímto byl zvolen předsedou komise. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Panu místopředsedovi Ledvinkovi srdečně blahopřeji a přeji mu, aby v čele komise vykonal pořádný kus práce k užitku nás všech.

XXXXVII.

Návrh volební komise na volbu clena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Robert Kolář: Nyní, pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem druhé volby. Jednalo se o volbu člena prezídia Fondu národního majetku České republiky. Jednalo se taktéž o první volbu, první kolo. K volbě bylo vydáno 121 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 118 platných a neplatných hlasovacích lístků. 3 hlasovací lístky nebyly odevzdány, pro jediného kandidáta, paní Terezii Hrnčířovou, bylo odevzdáno 71 platných hlasů a byla tím zvolena do prezídia Fondu národního majetku České republiky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Robertu Kolářovi. Než dám slovo místopředsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi stálé komise pro práci Parlamentu panu Ledvinkovi, oznamuji, že pan poslanec Nedorost má náhradní kartu č. 7.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za důvěru. Je to opravdu pracovní komise, takže není o co stát. Chtěl bych všechny poslanecké kluby a především ty, kteří zastupují poslanecké kluby v této komisi, požádat o zvážení vaší účasti. Obracím se především na ty, kteří se nezúčastňují jednání této komise. Mám tady dostatek dokladů k tomu, že tato komise nemohla dobře pracovat také proto, že nebyla usnášeníschopná. Prosím o pochopení. Zbývají nám tři měsíce práce, tak ať je trochu usilovná. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Karlu Ledvinkovi.

Dámy a pánové, v tuto chvíli mi nezbývá než učinit několik organizačních poznámek. Je 11.03 hodin. V 11.15 hodin se sejde organizační výbor v místnosti č. 106.

Poslanecká sněmovna se k další schůzi sejde v úterý 19. prosince ve 14.00 hodin. Děkuji vám všem za aktivní účast a loučím se s vámi.

(Schůze byla ukončena v 11.04 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP