Čtvrtek 7. prosince 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kolářové. Viděl jsem zdviženou ruku paní poslankyně Evy Fischerové k faktické poznámce. Pak se přihlásil pan ministr Stráský a pan poslanec Vyvadil.

Poslankyně Eva Fischerová: Dámy a pánové, jenom maličkost. Pokud můj pokus o srovnání s dlouhodobým programem a zákonem, který předkládá poslanec Janeček a další, je považován za matení, muselo by být považováno za matení i to, když pan předseda výboru zde uváděl zcela správně v souvislost perspektivy, které ministerstvo zdravotnictví má v této věci rovněž do souladu s tím zákonem. Potud poznámka jedna.

Pokud se týká matení, myslím, že tato sněmovna se nedá zmást. Ještě malý dovětek. Všechno není zdaleka tak jednoduché. Dovolte mně částečný citát z Hospodářských novin, který je z pera paní dr. Kolářové.

"Náš systém se nedá nazvat špatným od počátku. Snad jsme měli zvolit po roce 1989 systém méně liberální a bylo by to levnější. Bylo by jím jistě státní zdravotnictví." Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové, prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví pan Jan Stráský. Připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nechci zneužít možnosti ministra vyslovovat se meritorně a podrobně k této záležitosti. Já chci jen říci tři věci:

1. že změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny způsobila, že tato problematika nebyla už sněmovnou projednávána. Myslím si, že to není úplně ten nejsprávnější prostor pro poslaneckou iniciativu,

2. že s panem kolegou Janečkem velmi podrobně diskutujeme tento problém, a tím dáváme najevo, že jistá jeho část je částí významnou a

3. že přijetí tohoto zákona by skutečně způsobilo nový liberalismus zcela nerozumných rozměrů.

Tato sněmovna bude během několika dnů projednávat pojistné plány jednotlivých pojišťoven. Tyto plány jsou postaveny na jistých záměrech těchto pojišťoven a realizace zákona, o kterém jednáme, by znamenala vystavit tyto pojišťovny zcela nejistému chování široké veřejnosti občanů, protože by umožňovala - a tak jak je zákon koncipován, velmi neomezeně - aby občan se domáhal zdravotní péče bez vztahu na pojišťovnu a aby pojišťovna nebo stát měly povinnost tuto péči platit.

Meritorní výklad by vedl k podrobnějšímu rozboru a tato slova zde padla. Já je nechci opakovat, já chci, abychom se vážně zamysleli nad tím, jestli toto opatření, které by mohlo způsobit další nerovnováhu pojišťoven, je opatření v zájmu pacientů, když žijeme v situaci, kdy určité diskrepance v celém systému, když by se tímto jen rozšířily, vedou již k vyhrožování toho, že někdo někoho neošetří. Tento návrh tak, jak je postaven, by toto nebezpečí zvyšoval, byť argumenty jsou uváděny pro druhý důsledek.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stráskému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Vyvadil a připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já v žádném případě nevystupuji proto, abych si usmířil klub KDU-ČSL, neboť to není usmiřitelné, ale pokud vystupuji, tak proto, že mám pocit, že kolega Janeček zde se pokusil vyplnit velice závažnou mezeru, která zde po několik více let chybí. Já netvrdím, že má bezesporu pravdu ohledně všech ustanovení, která jsou v návrhu zákona. Problém je v tom, že má pravdu v tom, že síť musí být jaksi stanovena. Já znám jednu polikliniku, kterou když podrobíme tržnímu mechanismu, tak mimo vší pochybnost tam zůstanou ambulantní lékaři, ambulantní lékaři odborníci a nezůstanou tam vůbec praktičtí lékaři. Čili jinak řečeno, zde musí být stanovena určitá síť, která bude jakýmsi základem. Já netvrdím, že beze zbytku potom ve druhém čtení budu podporovat návrh textu zákona, ale jestli se někdo pokusil za celé volební období - a měli jsme zde několik ministrů - o to, aby problém řešil, je to první pokus kolegy Janečka, možná nedokonalý, ale aspoň jakýsi.

Jestli pan ministr Stráský, a já chápu, že k tomuto on přišel trošku jako slepý k houslím a patří k těm, které respektuji, má teď jakýsi pokus, je to svým způsobem bohužel pozdě a když jinak ne, tak alespoň do té doby, dokud zde nebude onen vládní návrh zákona, měl by zde být návrh kolegy Janečka v běhu, abychom se měli se o co opřít. Pokud pan ministr zdravotnictví předloží cosi lepšího a má k tomu k dispozici samozřejmě dokonalé legislativce, prosím, já tomu dám podporu a budu rád, že konečně první ministr, možná právě proto, že to není lékař, měl tu snahu, věci racionálně řešit. Ale momentálně zde bohužel nic jiného není, pouze návrh kolegy Janečka. Čili mám zato, že je povinností nás všech tento návrh podpořit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, mě víceméně mrzí, že budu kontraverzně vystupovat k návrhu mého přítele kolegy Janečka. Chápu jeho pohnutky, ale nechápu společenskou zakázku. V době, kdy se potýkáme a mluvíme neustále, skloňujeme otázky financování zdravotnictví, v době, kdy víme, že potíže s financováním zdravotnictví je (to se rovná) nadměrný počet zdravotnických zařízení, nadměrný počet - přesahující 22 tisíc v této republice, které vykazují nadměrný počet lékařských výkonů u našich pacientů, kdy více méně kritizujeme to, že pacient naopak - je mu zdravotní péče podbízena, je mnohdy opakovaně, zbytečně ošetřován a vyšetřován, my voláme po něčem, co je tady v nadbytečné míře. To je to, co mě malinko překvapuje a kde je - dalo by se říci - určitý střet.

Já jsem nedávno vystupoval v jakési besedě v Aréně, kde jsem se též zmínil, že přednosti transformace našeho zdravotnictví jsou kromě jiného v tom, že je naše zdravotní péče obecné dostupná, dostupná všem vrstvám naší společnosti. V jakési reakci v opozičních novinách to bylo vysloveně potom parafrázováno, že pochopitelně dostupnost je něco tak obecného a tak samozřejmého, že jsem o tom ani neměl mluvit.

Znovu se víceméně obracím na předkladatele, zdali je opravdu a zdali zvážili všechny argumenty pro to, aby takovýto návrh zákona byl předkládán. Chápal bych v socialistickém zdravotnictví, v systému určitého plánování bych chápal, že by bylo nutno asi takovou jakousi podobu zdravotní sítě mít na plánu, ale ne v této podobě, která je v naší republice.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. O slovo se hlásí pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nikdy jsem nebyl člověkem formule, nikdy jsem nebyl člověkem, který potřeboval, aby jeho jednání bylo stanoveno nějakým předpisem, vždycky jsem se snažil hledat zákon v nějakém obecném pocitu morálky, kterou jsem cítil. Ale bohužel k této diskusi musím říci, že nelze tak důležitou část a tak důležité odvětví státu, jako je zdravotnictví, nelze nechat řídit pouze chutí určité skupiny něčeho se uchopit. Bohužel stát, který si nechá zpochybnit zdravotní péči, tak tento stát postrádá pud sebezáchovy.

Bylo zde řečeno, že síť zdravotních zařízení v této zemi je nadbytečná, že je nadbytečný počet lékařů, jest tomu tak. Já jsem ve zdravotnictví dělal přes dvacet let, moje žena je lékařka a řídí polikliniku. Musím říci ale toto, jestliže chceme od něčeho začít, od něčeho chceme odvinout změnu, tak my musíme stanovit určitou síť zařízení, na které udržíme základní úroveň. Pak máme možnost pro přebytečně - že mezi těmi proběhne soutěž a přežijí ti, kteří budou umět. Jestliže to neuděláme, tak dojde k chaosu, který máme zde nyní. Mluvím ze zkušenosti své a ze zkušenosti své ženy. Jistěže asi jest nešťastné formulování výběrovými řízeními,ale já jsem bohužel dospěl k názoru, že nějaká takováto síť asi zákonem by stanovena být měla, protože to, co se zde děje čtyři roky, myslím, že můžete všichni vidět.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi, a prosím, aby se slova ujal pana poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, snad jenom pár slov. Já jsem ve svém vystoupení nehovořil proti síti. Já si myslím, že kdo sleduje trochu vývoj a práci našeho výboru, tak mne nebude nikdy podezřívat z toho, že jsem byl zcela souhlasný s vývojem transformace zdravotnictví tak, jak se v minulosti zde děla. Já jsem jenom řekl, že z hlediska toho, jak věci se nyní daly do pohybu a že je připraven určitý návrh v souladu se záměry ministra, který odpovídá za tento resort, stojím o to, abychom vyčkali - a je to doba nejdéle jednoho měsíce - té skutečnosti, až bude předložen tento návrh z pera ministra. Též jsem řekl, že tento poslanecký návrh byl připravován v době, kdy většina našeho výboru nebyla souhlasná s vývojem situace ve zdravotnictví. Tedy chtěl bych vůči mému předřečníkovi skutečně sklonit poklonu, že zde vyjevil takovýto názor.

Problematika lesů je mi natolik vzdálená, že bych si nedovolil v této věci cokoli na tomto místě říci. Velice jsem tuto problematiku sledoval. Nicméně má na to právo a já mu děkuji.

Proč jsem vystoupil? Hlavním důvodem je ta skutečnost, že jednací řád mluví o tom, že návrhy se podávají v rozpravě a vystoupení zpravodaje dle § 58 nepatří do rozpravy, tedy vystupuji v rozpravě s návrhem, abychom nevyslovili souhlas s tímto navrženým poslaneckým návrhem. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Formulace, kterou jste chtěl použít, pane poslanče, je tedy zamítavá.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, děkuji vám. Vyjádřil jste to ještě přesněji než já.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nerad, ale ano. Viděl jsem prvně zdviženou ruku pana poslance Vyvadila, posléze pana poslance Matulky.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, dámy a pánové, pan dr. Jaroš zde vystihl podstatu, zda existuje nebo neexistuje společenská zakázka na vzniku tohoto zákona. Samotné finanční mechanismy jsou bohužel takové, že pokud budou realizovány, tak v rámci jedné polikliniky nebude existovat jediný praktický lékař, ale bude tam několik odborníků optalmologů, očních lékařů apod. Čili jinak řečeno - finanční mechanismy budeme muset ještě několik let dolaďovat a do té doby musí existovat určitá zákonná síť zdravotních zařízení.

Sám patřím k těm, kdo se domnívají - nechme trhu to, co trh je schopen vyřešit. Trh není schopen vyřešit problémy našeho zdravotnictví. Domnívám se, že v tom on vystihl zakázku a zakázka nyní ukazuje, že toto je nezbytné. Budiž, je to nezbytné do té doby, než zde bude vládní návrh zákona, a my posoudíme, co je moudřejší. Ale přiznávám, že bych se obával, kdybychom v této fázi vyhověli zpravodajovi a návrh zamítli.

Mám za to, že by předsedající - a to je můj návrh - měl postupovat standardním způsobem, to znamená podpořit návrh a přikázat výborům. Budiž, ukáže-li se, že vládní návrh je moudřejší, nic nemůže bránit navrhovatelům, aby potom vzali návrh zpět.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, částečně to už dr. Vyvadil řekl, ale já jsem zejména po slovech dr. Kolářové a pana ministra trochu ztratil jistotu, co to vlastně projednáváme. Dr. Kolářová vyjádřila názor, že nepovažuje za vhodné tento návrh zákona schválit. Pan ministr upozornil na rizika, která podle jeho názoru vyplývají z případného schválení tohoto zákona. Byl jsem na nejistotě, které čtení vlastně probíhá. Ujasnil jsem si, že skutečně první čtení a že nejde o nic jiného, než o to, zda se o tomto tématu chceme nadále na parlamentní půdě bavit, nebo nechceme.

Mám prosbu, pojďme se na toto téma na parlamentní půdě bavit. Nevím, komu z vás vadí, že o těchto aktuálních a koncepčních otázkách chceme vést debatu. Myslím, že návrh poslance Janečka je dobrou materií k tomu, abychom se o tomto tématu dále bavit mohli.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jaroš a dále pan poslanec Ullmann.

Poslanec Emil Jaroš: Nechci dlouho zdržovat, pane předsedající. Jen chci odpovědět na poznámku pana kolegy Vyvadila. Musím říci z vlastní zkušenosti to, že je řada zájemců, kteří čekají na smlouvu s jednotlivými zdravotními pojišťovnami - pochopitelně nejdelší fronta je u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jsou to zájemci, kteří chtějí provozovat praxi praktického lékaře nebo lékaře prvního styku s pacientem, ať je to gynekolog, stomatolog a dětský lékař. Jestliže už tuto smlouvu mají, mají velké obavy, aby tato smlouva byla i nadále prodloužena pojišťovnami. To znamená společenská situace je taková, že je nadbytek těchto služeb, ne nedostatek, jak je zde nějakým způsobem podsouváno. Je jich opravdu dostatek.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Holub. Pak dostane slovo pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. dávám návrh, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že k této věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, o tomto návrhu dám hlasovat poté, co vás požádám o novou prezentaci.

Zazněl návrh pana poslance Holuba, aby podle § 59 odst. 2 se sněmovna usnesla, že k této věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Zahájil jsem hlasování 58.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování s pořadovým číslem 58 skončilo výsledkem pro 83, proti 33. Návrh byl přijat.

Slovo má pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, pokusím se být opravdu co nejstručnější. Všechny aspekty z pohledu lékařské péče zde zjevně byly rozebrány. Nicméně jsem trochu udiven z jiné věci. Každopádně se dá snad tvrdit, že zdravotní pojišťovny jsou hospodářskými subjekty, takto s nimi zacházíme, kontrolujeme je, vykazují hospodaření atd. Mám pocit, že hospodářskému subjektu přikazovat ze zákona, že proti své vůli musí s někým uzavřít smlouvu, to mi nějak nezapadá. Nejsem odborník na tyto věci, ale mám pocit, že toto snad už máme trochu za sebou, že toto jsme už jednou zažili. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ullmannovi a rozpravu končím. Táži se, zda hodlá vystoupit zástupce navrhovatelů pan poslanec Janeček. Je tomu tak, takže mu dávám slovo.

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, musím říci, že mě trochu zklamaly - abych tak řekl - věcné námitky, nikoliv politické, které byly vzneseny k tomuto návrhu zákona, a to proto, že je nelze nazvat jinak, než značně nekvalifikované.

Otázka výběrového řízení. Kdo se seznámil s výběrovým řízením, tak by pochopil, že výběrové řízení, jak je konstituováno, je pro tento úmysl nepoužitelné nebo použitelné velice špatně. Proto je tam popsán zvláštní režim, který by zaručil, že při tomto výběrovém řízení bude zajištěno to, aby nositelé zdravotnických informací se sešli a konstituovali onu zdravotní politiku, aby se nesešli pouze známí třeba zdravotního rady. O to jde. Vytvořit kvalifikovaný pohled na zdravotní situaci v okrese nebo oblasti.

Co se týká koordinace vyhlašovatelů, vážení přátelé, vyhlašovatelem je vždy orgán státní správy. Nevím, zda máme ze zákona uložit státní správě, zda vyšší a nižší články mají spolu koordinovat svoji činnost. Domnívám se, že je to prostě přirozená vlastnost státní správy.

Co se týká posuzování zdravotních plánů, kdybychom na toto přistoupili, znamenalo by to naprostou likvidaci smluvní volnosti. Museli bychom velmi hluboce zasáhnout do zákona o zdravotním pojištění - čili ta námitka je naprosto nekvalifikovaná.

Co se týká nebezpečí vzrůstu nákladů, připomněl bych, že jsme museli, resp. vláda musela náhle použít 600 mil. Kč na to, aby půjčila zadluženým zdravotnickým zařízením, a to ještě paradoxně tak, že pouze státním, což mne mrzí.

Dále je vláda postavena před situaci, že bude muset uhradit nebo najít způsob, jak oddlužit spoustu dalších zdravotnických zařízení. Jsem schopen dokázat, že tento systém pokud by byl ještě zvláště doplněn doporučenými zdravotními postupy nebo tzv. etickými standartami, je schopen a způsobilý omezit velice výrazně výdaje ve zdravotnictví.

Co se týká námitky, že někdo musí uzavřít smlouvu vážení kolegové - jestliže ode mne někdo chce peníze a já mu je ze zákona musím dát, aby mně zajistil zdravotní službu, že je slušné a poctivé, aby měl povinnost také tuto službu zaplatit a nikoliv, jak je to nyní, že pokud hloupé zdravotnické zařízení - s odpuštěním - ošetří pojištěnce a nemá smlouvu s jeho pojišťovnou, takže pojišťovna nemusí za svého pojištěnce platit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Nejsou-li námitky přistoupíme k hlasování.

Dávám hlasovat o návrhu, který přednesl Martin Syka.

Všechny vás odhlásím, a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o následující věci: Poslanecká sněmovna zamítá návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění.

Zahájil jsem hlasování c. 59 a táži se kdo je pro? Děkuji? Kdo je proti?

Hlasování skončilo - pro 66, proti 65 - konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Protože tento návrh nebyl přijat, je třeba v souladu s jednacím řádem konstatovat, že organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Táži se, zdali je ještě nějaký další jiný návrh.

Hlásí se pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, navrhuji, aby byl ještě návrh přikázán k projednání v ústavně právním výboru, protože se domnívám, že se pohybuje na samé hranici Ústavy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ullmann navrhuje pozměňovací návrh, o kterém dám hlasovat ještě před návrhem na závěrečné usnesení.

Táži se tedy - hlasování č. 60 - kdo souhlasí s rozšířením podle návrhu pana poslance Ullmanna? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 67 pro, 50 proti. Návrh nebyl přijat.

Nyní přistoupíme k hlasování o následujícím usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje po prvém čtení předložený návrh zákona k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozhodneme o tom hlasováním č. 61 a já se táži, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 88 pro, 28 proti. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi a panu poslanci Martinu Sykovi.

Dámy a pánové, předseda vlády Václav Klaus se obrátil na předsedu Poslanecké sněmovny s následujícím dopisem, který vám přečtu.

"Vážený pane předsedo, k návrhu vlády na projednání nabídky České republiky k účasti v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, zaslanému dopisem ze dne 4. prosince t.r., připojuji návrh na tranzit vojsk NATO a dalších států zúčastněných v partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IFOR, schválený usnesením vlády č. 709 dne 6. prosince letošního roku.

Zároveň žádám, aby oba tyto vládní návrhy byly projednány v Poslanecké sněmovně současně. Odůvodněním předložených návrhů v Poslanecké sněmovně parlamentu vláda pověřila ministra obrany Viléma Holáně a ministra zahraničních věcí Josefa Zielence. S pozdravem Václav Klaus, dnešní datum."

Dámy a pánové, využívám svého práva poslance a navrhuji v souladu s § 64 odst. 8 přesunout bod, který máme uveden ve schváleném pořadu jako č. 37 tak, aby mohl být projednáván zítra, tj. v pátek, jako poslední bod dopoledního jednání. Připomínám, že se jedná o tisk, který je zmiňován v dopise pana premiéra a který má číslo 2004.

Dámy a pánové, dávám o svém procedurálním návrhu hlasovat. Jedná se o hlasování č. 62 a ptám se kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 110 pro a 7 proti. Děkuji za přijetí tohoto návrhu. Při pohledu na hodinky vidím, že je 15.47 hod - uděláme krátkou přestávku do 15.55 hod ovšem až poté, co vystoupí předseda klubu KSČM poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s body, které máme zítra projednávat a o nichž se právě nyní hovořilo tzn. vyslání českých vojáků do Bosny a Hercegoviny, případě tranzit vojsk NATO přes Českou republiku navrhuji, abychom požádali, aby všichni poslanci dostali před projednáváním těchto bodů k dispozici text "Daytonských dohod", ze kterých jsou odvozeny všechny tyto záležitosti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Stanislav Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych za klub České strany sociálně demokratické se pokusil vyplnit onen prostor, který vznikl, s tím, že bychom chtěli navrhnout rozšíření programu 37. schůze Poslanecké sněmovny o bod, který by zněl:

Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o privatizaci a likvidaci obchodních domů v Severomoravském kraji ve smyslu usnesení č. 532 Poslanecké sněmovny.

Chci připomenout, že tato Poslanecká sněmovna zhruba tak před rokem přijala usnesení, kterým si vyžádala tuto činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, a myslím si, že by měla být tato závěrečná zpráva zde ve sněmovně projednána.

Navrhujeme tento bod jako předposlední bod jednání této schůze.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grossovi. Protože se jedná o návrh na zařazení nového bodu, zdá se, že je pro jeho zařazení třeba tří pětin? Není. Pokud neprotestuje žádný z klubů, není třeba. Žádný protest jsem neslyšel, takže vyhovím procedurálnímu návrhu pana poslance Grosse.

Zahájil jsem hlasování 63, ve kterém se o jeho návrhu rozhodne.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 61 pro, 47 proti. Konstatuji, že tento procedurální návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, pět minut přestávka, ale prosím o dochvilnost.

(Schůze přerušena v 15.53 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, podle jednacího řádu je prostor pro to, abych otevřel a zahájil další bod, kterým jsou

XVIII.

Ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky a ostatním členům vlády

Po zahájení 37. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, ve kterém budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Václavu Klausovi či vládě České republiky, a to v čase od šestnácti do sedmnácti hodin, potom ostatním členům vlády České republiky až do 18.30 hodin.

Na předsedu vlády České republiky pana Václava Klause, případně na vládu České republiky, je podáno celkem 24 interpelací. Jejich vylosované pořadí vám bylo rozdáno na lavice.

Nyní dávám slovo panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Václava Klause. Jako další se připraví pan poslanec Jan Kryčer.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo vlády, ve vylosovaném dotazníku, který jste dostal k dispozici se zdá, že vás chci interpelovat ve věci vládních nařízení. Je to chyba, já vás interpeluji ve věci vládního zařízení vily dr. E. Beneše, což přepisem se špatně napsalo.

Nicméně, interpelaci písemnou máte od 17. listopadu a já věřím, že budete připraven. Tato vila, která kdysi se dostala do majetku státu tím, že paní Benešová jaksi omylem toto odkázala kulturní instituci, a tím to "chňapl" stát, je dnes podle informací tisku využívána k rekreačním účelům, panem ministrem financí Ivanem Kočárníkem, panem guvernérem CNB Tošovským a též několik dnů zde strávil i pan Igor Němec.

Já jsem si v tomto ohledu prováděl šetření. I v dobách minulých, totalitních, nebylo možně, aby zde jakýkoliv člen vlády strávil svou dovolenou. Musím říci, že pro mě osobně, a za to se omlouvám, tato vila a toto jméno cosi symbolizuje. Samozřejmě chápu, jestliže může být použita pro účely pracovní.

Nicméně, pane ministerský předsedo, do té doby, dokud tato vila je a bude ve vlastnictví státu, můžete mi sdělit, protože jste měl na to čas již od 17. listopadu, zda skutečně těmi ministry tato vila byla používána k rekreačním účelům, a zejména za jakou cenu.

Pan ministr Kočárník šetří výdaje nás všech. To je v pořádku. Já se jenom obávám, zda také nešetří výdaje své tím, že používá tuto vilu. Prosím o odpověď.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Odpoví předseda vlády České republiky pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane poslanče, vy jste mě skutečně nezklamal. Obdivuji vaše tklivé vystoupení dnes ráno o opavském přednostovi okresního úřadu; se stejnou naléhavostí a suverenitou a znalostí detailů hovoříte nyní o Benešové vile.

Nicméně, fascinuje mě jedna věc, protože přesně naznačuje přístup váš a některých vašich kolegů. Prostě taková maličkost jako jsou písmenka "N" a "Z", to je pro vás věc, která zkrátka nestojí za řeč. Tím, že jste si objednal interpelaci na téma "vládní nařízení", snadno zaměníte jedno písmenko za druhé, a místo "nařízení" řeknete "zařízení", a jakoby se nechumelilo.

Myslím, že takto není možné jednat ve sněmovně. Domnívám se, že váš jednací řád je dostatečně jasný. Připravoval jsem si vystoupení protestu vůbec proti názvu vaší interpelace, protože jestli je to interpelace ve věci "vládních nařízení", pak bych prosil, aby došlo ke změně jednacího řádu a aby členové vlády nedostávali názvy vašich interpelací, protože slova, "ve věci vládních nařízení", není interpelace. To není žádný náznak toho, o čem interpelace bude.

Mně by bylo úplně jedno, kdybychom žádný název interpelací nedostávali, protože stejně nám to k ničemu nemůže v žádném případě pomoci.

Nevím tedy, jestli je možné dávat takovouto interpelaci a jestli je možné lehce zaměnit "Z" za "N".

Já o vaší interpelaci nevím; písemnou interpelaci jsem dostal sedmnáctého; nebo jestli jste ji podal sedmnáctého; mám třicet dní k odpovědi, a já jsem dosud nezkoumal, jaká je přesně situace s Benešovou vilou. Nejsem si též jist, jestli je tak dobré a snadné hovořit o tom, že někdo omylem vilu někomu odkázal; omylem odkázal, a že bychom z toho teď měli udělat nějaký závěr. To mě také trošičku překvapuje. Nedovedu to tak udělat.

Přiznávám se, že Úřad vlády hledá jasné vymezení účelu a obsazení Benešovy vily. Pořádalo se tam několik jednání, pořádalo se tam několik, řekl bych, konzultací či seminářů.

V několika případech tato, do značné míry prázdná a nepoužívaná vila, byla použita na placenou rekreaci několika členů vlády. Řekl bych, že k tomu došlo za ty tři roky asi tak dvakrát nebo třikrát. Je to naprosto okrajové využití této vily (proti 365 dnům tam možná byl někdo dohromady 10 nebo 15 dnů). Je to placená akce. Cenu netuším, neznám, a také jsem se na tuto vaši interpelaci v tomto smyslu nemohl připravit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP