Úterý 26. září 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

26. září 1995 ve 14.00 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

27. září 1995 v 9.00 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

28. září 1995 v 9.01 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

1. den schůze (26. září 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 34. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal na základě návrhu organizačního výboru. Pozvánka vám byla rozeslána poštou v pátek 15. září 1995.

Tato schůze bude zřejmě procedurálně složitější než schůze minulé. V jejím průběhu se budeme řídit jak starým jednacím řádem, tak i novým. Žádám vás proto o trpělivost a ohleduplnost, abychom se při případných možných nejasnostech mohli vždy dopracovat k závěru a ujednotit si názory.

Ve shodě s § 9 odst. 2 jednacího řádu sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvu své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Tomáš Štěrba, dále je nepřítomen pan poslanec Jiří Karas, který byl Poslaneckou sněmovnou vyslán do Strasbourgu, páni poslanci Jiří Honajzer a Miloš Skočovský, kteří jsou nemocní. Ze zdravotních důvodů se též omluvila paní poslankyně Stanislava Bumbová.

Z členů vlády se na 34. schůzi omluvili tito její členové: z důvodu zahraniční cesty pan předseda vlády Václav Klaus na čtvrtek 28. 9., pan ministr Jan Stráský rovněž na čtvrtek 28. 9., pan ministr Stanislav Bělehrádek na celou schůzi, pan ministr Ivan Pilip na úterý 26. 9., pan ministr Josef Zieleniec na úterý 26. 9., čtvrtek 28. 9. a pátek 29. 9., pan místopředseda vlády Josef Lux na úterý 26. 9. a pan prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník na celou schůzi. Dále se ze zdravotních důvodů omluvil pan ministr Vladimír Dlouhý, a to na úterý 26. 9. a na středu 27. 9. To je stran omluv.

Nyní prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda - a oznámí mi laskavě číslo náhradní karty, kterou dostane. Pan poslanec Jan Černý má náhradní kartu číslo 2, pan poslanec Vrzal má náhradní kartu číslo 5, pan poslanec Svatomír Recman má náhradní kartu číslo 4. Další náhradní karty zřejmě nejsou.

Budu pokračovat. (Ruch v sále.) Prosím o klid. Paní poslankyně a páni poslanci, v souladu s § 54 odst. 3 jednacího řádu má sněmovna určit z řad ověřovatelů pro každou schůzi zpravidla dva ověřovatele. Prosím o návrhy, kteří dva z ověřovatelů budou tvořit tuto dvojici pro 34. schůzi Poslanecké sněmovny. S návrhem se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si navrhnout pana poslance Koláře.

Předseda PSP Milan Uhde: Poslanec Robert Kolář byl navržen za prvního ze dvou ověřovatelů. Nechci nikterak napovídat, ale očekávám ... pan poslanec Gross se už hlásí. Děkuji, že pomohl z rozpaků.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji pana poslance Eduarda Zemana.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Eduard Zeman. Jsou ještě další návrhy? Nejsou. Má někdo námitky proti navrženým? Nevidím, že by se někdo hlásil k projevu námitek. Dám tedy hlasovat. Doporučím vám, abychom o obou navržených ověřovatelích hlasovali zároveň. Je nějaká námitka proti tomuto způsobu hlasování? Přeje si někdo hlasovat odděleně? Není tomu tak. Dávám tedy návrh, aby ověřovateli pro tuto schůzi byli určeni poslanci Robert Kolář a Eduard Zeman.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to v prvním hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 138 přítomných bylo 129 pro, nikdo proti. Konstatuji, že páni poslanci Robert Kolář a Eduard Zeman byli schváleni jako ověřovatelé pro 34. schůzi Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Procházka má náhradní kartu číslo 3 a pan místopředseda Kalvoda dostal již svou náhradní kartu a má její číslo? Ano, náhradní karta je, ale není pan místopředseda Kalvoda. Pan poslanec Vratislav Votava má náhradní kartu číslo 6.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nový jednací řád upravuje odlišně od minulosti také proceduru ústních a písemných interpelací. Mimo jiné stanoví v § 111 odst. 3, že se na začátku schůze Poslanecké sněmovny určí losem pořadí poslanců, kteří se nejpozději do začátku schůze písemně přihlásí u předsedy sněmovny k podání ústní interpelace. Pro losování jsme zvolili elektronický způsob prostřednictvím počítače umístěného v rohu jednacího sálu po mé pravici. Protože toto zařízení neumožňuje veřejnou kontrolu losování, prosím dvojici zvolených ověřovatelů, aby nad průběhem losování dohlížela. Prosím pány poslance Roberta Koláre a Eduarda Zemana, aby se ujali dozoru nad průběhem losování.

Nejdříve bude ověřen seznam přihlášených poslanců, potom bude následovat samo losování, a to ve dvou částech. Nejprve interpelace určené premiérovi a potom interpelace určené ostatním členům vlády. Prosím naše ověřovatele, aby se ujali první části svého úkolu, to je ověření seznamu přihlášených poslanců.

Pan místopředseda Kalvoda má náhradní kartu číslo 7, pan poslanec Valenta má náhradní kartu číslo 9.

Abychom využili času, který zabere ověřování, dovolte mi další sdělení, které souvisí s naším platným jednacím řádem.

Na rozdíl od minula nemají předseda Poslanecké sněmovny ani organizační výbor předepsanou povinnost podávat zprávy o svých opatřeních, respektive o své činnosti. Přesto se domnívám - a v tom jsem zajedno se svými místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, že by poslanci měli být o těchto věcech i nadále zpravováni. Proto vám byla před začátkem schůze rozdána informace o činnosti organizačního výboru.

Opakuji, jde o informaci, kterou nebudeme projednávat, ani se k ní vyjadřovat usnesením.

Informaci o svých opatřeních tentokrát nepředkládám, neboť jsem v tomto období žádná opatření neučinil.

Táži se ověřovatelů, zdali již zkontrolovali seznam poslanců, přihlášených k ústním interpelacím?

(Ověřovatelé kontrolují seznam poslanců, přihlášených k ústním interpelacím.)

Jakmile ověřovatelé zkontrolují seznam poslanců, přihlášených k ústním interpelacím, tak vám tento seznam přečtu.

Ještě vám sděluji, že pan poslanec Marek Benda má náhradní kartu č. 12 a pan poslanec Libor Novák ml. má náhradní kartu č. 11. Zpracování seznamu a losu není možné před 14. hodinou. Jsme tedy odkázáni na to dělat to v průběhu schůze.

Využiji tohoto okamžiku a podám sněmovně zprávu o tom, že další písemně omluvený poslanec je pan poslanec Karel Mach, který se omluvil ze schůze dne 28. 9. 1995.

Dále sděluji, že pan poslanec Tomáš Svoboda má náhradní kartu č. 14.

Je zde již ověřený seznam poslanců a poslankyň, přihlášených k ústním interpelacím.

Na pana předsedu vlády pana Václava Klause se hlásí s interpelací poslankyně a poslanci: Václav Exner, Václav Frank, Vratislav Votava, znovu Vratislav Votava, Ladislav Body, Zdeněk Vorlíček, Anna Váchalová a Jan Navrátil.

Dále jsou přihlášeni k ústním interpelacím: pan poslanec Ladislav Body na ministra Jana Rumla, pan poslanec Stanislav Gross na ministra Jana Rumla, pan poslanec Dalibor Matulka na ministra Jozefa Zielence, pan poslanec Václav Frank na ministra Jana Stráského, paní poslankyně Eva Fischerová na ministra Luďka Rubáše, pan poslanec Jiří Vyvadil na ministra Ivana Pilipa, znovu pan poslanec Jiří Vyvadil na ministra Františka Bendu, paní poslankyně Petra Buzková na ministra Karla Dybu, a třikrát pan poslanec Jan Bláha na ministry Jiřího Skalického, Josefa Luxe a Karla Dybu.

Toto je seznam poslankyň a poslanců přihlášených k ústním interpelacím.

Táži se, zda někdo z vás má nějakou připomínku k tomuto seznamu, zda má námitku nebo chce jiným způsobem seznam komentovat nebo doplnit. (Nikdo se nehlásil.)

Není tomu tak.

Žádám proto ověřovatele, aby provedli vlastní losování, kterým se stanoví pořadí, v němž budou přihlášení vystupovat.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat. Mám před sebou vylosované pořadí ústních interpelací. Prosím, abyste se uklidnili, zaujali svá místa. My pro příště zvolíme pravděpodobně losování lístečků z klobouku, které je daleko rychlejší než výpočetní technika - některá výpočetní technika. Jestli tedy, prosím, se uklidníte, přečtu pořadí - je to důležité zejména pro ty, kdo se přihlásili.

Interpelace určené předsedovi vlády Václavu Klausovi proběhnou v tomto pořadí: jako první promluví poslanec Vratislav Votava, druhý poslanec Ladislav Body, třetí poslankyně Anna Váchalová, čtvrtý poslanec Zdeněk Vorlíček, pátý poslanec Jan Navrátil, šestý poslanec Václav Exner, sedmý poslanec Václav Frank a jako osmý dostane svou druhou příležitost interpelovat předsedu vlády pan poslanec Vratislav Votava.

Dále pořadí ústních interpelací určených jednotlivým ministrům: jako první pan poslanec Dalibor Matulka bude interpelovat ministra Zieleniece, jako druhý poslanec Václav Frank bude interpelovat ministra Jana Stráského, třetí poslanec Stanislav Gross bude interpelovat ministra Jana Rumla, čtvrtá paní poslankyně Eva Fischerová interpeluje ministra Luďka Rubáše, jako pátý poslanec Jan Bláha interpeluje místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, jako šestá poslankyně Petra Buzková interpeluje ministra Karla Dybu, jako sedmý poslanec Ladislav Body interpeluje ministra Jana Rumla, jako osmý poslanec Jan Bláha interpeluje ministra Jiřího Skalického, jako devátý poslanec Jiří Vyvadil interpeluje ministra Ivana Pilipa, jako desátý znovu poslanec Jiří Vyvadil interpeluje tentokrát ministra Františka Bendu a jako jedenáctý poslanec Jan Bláha interpeluje ministra Karla Dybu.

Vypořádali jsme se tedy s dalším úkolem, který nám stanovil jednací řád pro úvod naší schůze.

Paní poslankyně, páni poslanci, na doporučení organizačního výboru ve shodě s § 46 písm. d) jednacího řádu jste dostali na lavice návrh usnesení na stanovení účasti členů vlády na této schůzi Poslanecké sněmovny a případně na dalších schůzích Poslanecké sněmovny až do konce volebního období.

Máte prosím na lavici tento návrh usnesení. V něm se říká, že "Poslanecká sněmovna stanoví, že

I. všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání 34. schůze Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu,

II. předseda vlády nebo jím pověřený místopředseda vlády se zúčastní celého jednání 34. schůze Poslanecké sněmovny,

III. příslušní členové vlády se zúčastní projednávání jednotlivých bodů pořadu podle své působnosti,

IV. v témž rozsahu se členové vlády zúčastní všech dalších schůzí Poslanecké sněmovny, konaných v tomto volebním období."

Táži se, zda jsou k tomuto návrhu nějaké poznámky, připomínky, výhrady nebo doplňky. Je otevřena rozprava k této věci. Nehlásí se do ní nikdo, rozpravu tedy uzavírám a dám ve 2. hlasování na této schůzi hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo jej podporujete, pardon, vidím tam poslance Jiřího Vyvadila, že se hlásí s nějakou poznámkou. Dávám mu příležitost.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, já se domnívám, nechci vládu zase tak dalece obtěžovat, ale přece jenom, zda by neměla to odpoledne v ten čtvrtek, kdy jsou ty ústní interpelace a kdy vlastně se nikdy neví, kdo bude vytažen, být povinna přítomna jako celek. To je prostě jeden moment.

Předseda PSP Milan Uhde: Já nevím, jestli jsem vám pane poslanče dobře rozuměl, chápu to tak, že všichni členové vlády budou přítomni až do schválení pořadu, čili vyslechnou si pořadí losované, budou vědět, kdo kdy přijde a na základě toho s naprostou samozřejmostí v souladu s jednacím řádem se účastní té součásti interpelací, která je jim přiřčena. Tak jsem si to vysvětlil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, ukázal jste, že jste to pochopil lépe, beru to zpět.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji srdečně, že se na to díváme v tuto chvíli stejně.

Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení - 2. hlasování na této schůzi: Kdo podporuje předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

2. hlasování skončilo. Ze 173 přítomných bylo 150 pro, 2 proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Nyní konečně přikročíme k projednávání návrhu pořadu 34. schůze Poslanecké sněmovny. Úvodem přednesu své návrhy, pak dám příležitost avizovaným písemně přihlášeným poslancům.

Pan ministr Zieleniec mne požádal dopisem, abych z důvodu jeho zahraničních aktivit omluvil jeho neúčast na zahájení i dalším průběhu naší 34. schůze. Pan ministr má možnost zúčastnit se našeho jednání pouze krátce ve středu dopoledne. Žádá proto dále, aby bod uvedený na pozvánce jako sedmý, což je smlouva s Ruskou federací, byl zařazen jako první bod jednacího dne ve středu, to je zítra. To je první návrh, který podávám. Dále požádal, aby body uvedené na pozvánce jako 41 a 42 byly vypuštěny z pořadu této schůze. Doporučuji sněmovně, aby i s tímto návrhem vyslovila souhlas. Beru jej za svůj.

Dále navrhuji přesunout bod 6. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996 na třetí jednací den, tzn. ve čtvrtek. To je třetí návrh.

Dále navrhuji, aby z názvu bodu 44 bylo vypuštěno slovo "nezařazených". To je čtvrtý návrh.

V pátek jsem obdržel dopis od pana poslance Koháčka a pana poslance Payna, ve kterém mi sdělili, že berou zpět svůj návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1603. Navrhuji proto, aby sněmovna rozšířila pořad 34. schůze o bod pod názvem "Návrh, aby byl vzat zpět návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1603 ". Navrhuji, aby tento bod byl projednán jako druhý.

Bod čtvrtý - informace vlády, který vnesl do návrhu pořadu schůze klub České strany sociálně demokratické, navrhuji vypustit z pořadu této schůze a zařadit jej na příští schůzi Poslanecké sněmovny, která se bude konat podle schváleného harmonogramu, tj. schůze začínající dne 31. října. Jde o souhlasný názor porady s mými místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů a je opřen o předpoklady, že v dohledné době budeme mít k dispozici potřebné podklady z jednání vlády.

Vypustit z pořadu této schůze dále navrhuji body 15 a 21. Jde o návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu, a dále zákon o odpadovém hospodářství.

Dále doporučuji rozšířit pořad o tyto tři body, které spolu souvisejí:

Za prvé - stanovení počtu členů Organizačního výboru PSP, který doporučuji zařadit za dosavadní bod 3, kterým je návrh pana poslance Výborného.

Dále za druhé - sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise. Bod bychom zařadili jako poslední bod jednacího dne ve středu.

A konečně za třetí - návrh na ustavení Organizačního výboru PSP, který doporučuji projednávat jako první bod jednacího dne v pátek. Pokud se dohodneme, že o posledních třech návrzích budeme hlasovat jako o celku, je to možné, pak je těch návrhů celkem 9. Budeme-li o nich hlasovat odděleně, je jich 11.

Nyní dávám příležitost vám všem, paní poslankyně a páni poslanci, abyste podali své návrhy, týkající se pořadu této schůze.

Jako první se písemně přihlásil do rozpravy pan poslanec Ortman. Chce vznést dva návrhy, pokud jsem správně informován, a má k tomu příležitost. Připraví se pan poslanec Antonín Hrazdíra.

Připomínám, že pokud jde o pozitivní návrh, tzn., který předkládá sněmovně k úvaze nový bod, prosím o písemné znění tohoto bodu, aby nedošlo k nejednoznačným citacím. Co má pan poslanec Ortman?

Poslanec Jaroslav Ortman: Ano, pane předsedo, budu se snažit respektovat tento názor.

Vážení kolegové, já se k vám obracím jménem poslaneckého klubu o zařazení dvou nových bodů. Nejdříve bodu, který by zněl: "Informace předsedy vlády ČR pana Václava Klause o současném stavu jednání představitelů vlád ČR a Spolkové republiky Německo ve věci česko-německých vztahů".

Dne 22. srpna t.r. jsem se obrátil s následujícím dopisem na pana premiéra: "Vážený pane předsedo, obracím se na Vás jménem Levého bloku s žádostí, abyste využil svého práva předsedy vlády ČR a informoval na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny poslance o současném stavu jednání představitelů vlád ČR a SRN ve věci česko-německých vztahů. Součástí této informace by podle našeho názoru mělo být i sdělení o průběhu a výsledku Vašeho setkání s předsedou bavorské vlády panem Steuberem.

Otázka česko-německých vztahů a zejména zamýšlené česko-německé deklarace je věcí nanejvýš důležitou z hlediska naší současnosti, ale i budoucnosti. Zahraniční politika státu, má-li být uplatňována perspektivně, nemůže tam, kde se dotýká životních, národních a státních zájmů, odrážet jen úzce stranické představy, ale má vycházet z širšího rámce, tedy zájmu státu a jeho občanů. Nemůže být v této oblasti jen doménou stran vládnoucích, ale vyžaduje shodu širší. Proto přednesení Vaší informace o současném stavu jednání představitelů vlád ČR a SRN ve věci česko-německých vztahů na zářijové schůzi považuji za nanejvýš potřebnou."

Pan premiér, jak se zdá, tohoto svého práva nevyužil, a proto jménem poslaneckého klubu Levého bloku navrhuji, pane předsedo, aby bod "Informace předsedy vlády ČR pana Václava Klause o současném stavu jednání představitelů vlád ČR a SRN ve věci česko-německých vztahů" byl zařazen jako nový bod číslo 28. To je můj první návrh.

A nyní druhý: Opět z pověření poslaneckého klubu Levého bloku předkládám návrh na doplnění programu jednání 34. schůze Poslanecké sněmovny, tedy schůze dnešní, a to o bod, který by zněl: "Informace ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví".

Dne 9. srpna jsem společně se svými kolegy Hanou Lagovou a Vojtěchem Čechákem požádal pana předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu pana Uhdeho o zvážení, zda tento bod zařadit na program této schůze.

V resortu zdravotnictví řízeném panem ministrem Luďkem Rubášem, došlo v poslední době k řadě událostí, které zajímají veřejnost. Jejich řešení je věcí veřejnou, a proto projednání této tématiky patří sem na toto místo, to je do parlamentu.

Navrhuji, aby mnou navrženy bod byl zařazen jako bod číslo 30, s tím, že nejvhodnější doba pro jeho projednání by podle našeho názoru byl čtvrtek po zahájení odpoledního jednání Poslanecké sněmovny.

Tolik mé dva pozměňovací návrhy a vám je předám písemně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Spoléhám, že mně odevzdá písemné znění svých návrhů a udílím slovo panu poslanci Antonínu Hrazdírovi. Ale vidím tam pana poslance Grosse. Ano, souhlasí s tím, aby pan poslanec Hrazdíra v pořadí, v jakém se přihlásil, přednesl svůj příspěvek. Prosím.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, počínaje rokem 1990 byla přijata řada zákonů, jejichž účelem bylo jednak zrušit nezákonná a soudní rozhodnutí, jimiž byla porušena základní práva a svobody fyzických osob, zejména státních občanů České republiky, jednak zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd způsobených ve všech sférách společenského života, založených buď porušením tehdy platných pozitivně právních předpisů, nebo přímo starým právním řádem.

Zákonodárce zvolil dva způsoby nápravy způsobených škod a křivd. Základní úprava byla provedena právními normami, druhá, tzv. výpočtová metoda spočívá v tom, že se přímo v zákoně, popř. v jeho příloze jmenovitě určeným právnickým osobám restituují jejich vlastnická práva k vymezeným nemovitostem.

V zájmu upevnění nově vzniklých právních vztahů a dalšího společenského a hospodářského rozvoje je vhodné ukončit legislativní aktivitu v restituční oblasti.

Zároveň je třeba požádat vládu ČR, aby navrhla právní dořešení otázek souvisejících s tzv. restituční tečkou, včetně ustanovení, které blokují dokončení restituce a privatizaci některého majetku, a převedení některých majetků do vlastnictví obcí.

Z těchto důvodů klub Levého bloku navrhuje rozšířit navržený pořad této schůze o bod "Zřízení dočasné komise pro vypracování návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ukončení zákonných úprav majetkových restitucí".

Doporučuji zařadit tento bod před stávající bod č. 37, tj. Zpráva o činnosti Organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP